Referencer

Forfatter: Desinfektionsekspert, laborant Ove Christoffersen. Revideret 26. november 2018. 

 

Love og bekendtgørelser, der omtaler anvendelse af desinfektionsmidler

 • Bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler BEK nr. 1647 af 17/12/2017 
 • Bekendtgørelse af lov om hold af dyr LBK nr. 998 af 02/07/2018

Forebyggelse af spredning af smitsomme sygdomme mv.

 • Veterinærdirektoratets retningslinjer for rensning og desinfektion af transportmidler m.v. (RTL nr. 13010 af 02/01/1985)
 • Bekendtgørelse om samhandel inden for Den Europæiske Union med svin samt om indførsel af svin fra tredjelande (BEK nr. 20 af 07/01/2016)
 • Bekendtgørelse om samhandel inden for den Europæiske Union med kvæg samt om indførsel af kvæg fra tredjelande (BEK nr. 25 af 01/07/2016)
 • Bekendtgørelse om rengøring og desinfektion af transportmidler til hovbærende dyr (BEK nr. 148 af 06/03/2001)
 • Bekendtgørelse om omsætning af husdyr via samlesteder og eksportisolationsstalde (BEK nr. 54 af 29/11/2016)
 • Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved ind- og udførsel af levende dyr (BEK nr. 1407 af 15/01/2016)
 • Bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med dyr (dyrehandlere) (BEK nr. 1366 af 01/12/2017)
 • Bekendtgørelse om supplerende bestemmelser for omsætning af klovbærende dyr (BEK nr.1426 af 03/12/2015)
 • Bekendtgørelse om veterinær godkendelse af zoologiske anlæg (BEK nr. 1397 af 02/12/2015)
 • Bekendtgørelse om godkendelse af rengørings- og desinfektionspladser til transportmidler til klovbærende dyr (BEK nr.1305 af 29/11/2010)
 • Bekendtgørelse om rengøring og desinfektion af transportmidler m.v. til klovbærende dyr samt om afhentning af klovbærende dyr (BEK nr.1312 af 30/11/2010)
 • Bekendtgørelse om lister over smitsomme sygdomme til lov om hold af dyr (BEK nr. 532 af 25/05/2018)
 • Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af avlsmateriale og animalske nonfood produkter m.v. (BEK nr. 1614 af 11/12/2015)
 • Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter (BEK nr. 1570 af 12/12/2016)
 • Bekendtgørelse om praktiserende dyrlægers anmeldelse af husdyrsygdomme (BEK nr. 532 af 25/05/2018)
 • Bekendtgørelse om eksport af fødevarer til tredjelande (BEK nr. 806 af 22/06/2017)

Desinfektionskrav til forebyggelse af spredning af sygdomme hos produktionsdyr og heste

 • Instruks om beskyttelses- og bekæmpelsesforanstaltninger ved mistanke om og ved udbrud af mund- og klovesyge på et slagteri (INS nr. 13215 af 08/07/1985)
 • Bekendtgørelse om ornesæd (BEK nr. 27 af 07/01/2016)
 • Bekendtgørelse om TGE-virusinfektion hos svin (BEK nr. 908 af 13/11/1992)
 • Bekendtgørelse om beskyttelse af kalve (BEK nr. 35 af 11/01/2016)
 • Bekendtgørelse om embryotransplantation på tamkvæg samt om dyresundhedsmæssige betingelser for indførsel og udførsel af embryoner og oocytter fra tamkvæg (BEK nr.1043 af 14/12/1994)
 • Bekendtgørelse om ind- og udførsel af sæd, embryoner og oocytter fra får og geder (BEK nr. 1236 af 10/11/2015)
 • Bekendtgørelse om ind- og udførsel af sæd, embryoner og oocytter fra hovdyr (BEK nr. 1236 af 10/11/2015)
 • Bekendtgørelse om bekæmpelse af svinepest (BEK nr. 583 af 03/06/2013)
  Bekendtgørelse om brucellose (smitsom kalvekastning) hos kvæg (BEK nr. 305 af 03/05/2000)
 • Bekendtgørelse om brucellose hos får og geder (BEK nr. 739 af 21/08/2001)
 • Bekendtgørelse om bekæmpelse af epizootisk hæmorrhagi hos hjorte (BEK nr.135 af 06/03/2003)
 • Bekendtgørelse om bekæmpelse af fåre- og gedepest samt af fåre- og gedekopper (BEK nr.1328 af 26/11/2015)
 • Bekendtgørelse om bekæmpelse af kvægpest (BEK nr.1467 af 08/12/2015)
 • Bekendtgørelse om bekæmpelse af Lumpy skin disease (BEK nr. 139 af 06/03/2003)
 • Bekendtgørelse om bekæmpelse af Rift Valley fever (BEK nr. 140 af 06/03/2003)
 • Bekendtgørelse om bekæmpelse af smitsom blæreudslæt hos svin (BEK nr.1480 af 08/12/2015)
 • Bekendtgørelse om bekæmpelse af vesikulær stomatitis (BEK nr.1327 af 26/11/2015)
 • Bekendtgørelse om bekæmpelse af klassisk svinepest (BEK nr. 1322 af 26/11/2015)
 • Bekendtgørelse om bekæmpelse af afrikansk svinepest (BEK nr. 1469 af 08/12/2015)
 • Bekendtgørelse om bekæmpelse af smitsom svinelammelse (Teschener syge) (BEK nr. 688 af 28/07/2003)
 • Cirkulæreskrivelse om beskyttelses- og bekæmpelsesforanstaltninger på et slagteri ved mistanke om og ved udbrud af mund- og klovesyge eller svinepest (BEK nr. 1450 af 02/12/2016)
 • Bekendtgørelse om bekæmpelse af mund- og klovesyge (BEK nr.1261 af 10/12/2004)
 • Bekendtgørelse om tyresæd og inseminering af kvæg (BEK nr.19 af 07/01/2016)
 • Bekendtgørelse om Aujeszkys sygdom (BEK nr. 1428 af 03/12/2015)
 • Bekendtgørelse om BVD hos kvæg (BEK nr. 1331 af 30/11/2017)
 • Bekendtgørelse om IBR-infektion hos kvæg (BEK nr. 1332 af 30/11/2017)
 • Bekendtgørelse om oksens ondartede lungesyge (BEK nr.1039 af 18/10/2006)
 • Bekendtgørelse om kvægtuberkulose hos dyr, der er modtagelige for smitte med Mycobacterium Bovis (BEK nr.1417 af 11/12/2007)
 • Bekendtgørelse om brucellose hos svin (BEK nr. 575 af 29/05/2018)
 • Bekendtgørelse om inseminering af heste (BEK nr. 83 af 27/01/2010)
 • Bekendtgørelse om smittebeskyttelse i besætninger med kvæg og svin (BEK nr.1535 af 12/12/2016)
 • Bekendtgørelse om enzootisk kvægleukose (BEK nr.1068 af 21/11/2011)
 • Bekendtgørelse om salmonella hos kvæg m.m. (BEK nr. 1326 af 29/11/2017)
 • Bekendtgørelse om salmonella hos kvæg og svin m.v. (BEK nr. 604 af 01/06/2017)

Sygdomme hos pelsdyr og kanin

 • Bekendtgørelse om plasmacytose hos pelsdyr (BEK nr. 1450 af 02/12/2016)
 • Bekendtgørelse om hvalpesyge hos pelsdyr (BEK nr. 836 af 19/10/1993)
 • ANVISNING vedrørende rensning og desinfektion efter angreb af hvalpesyge (ANV nr.13010 af 01/01/1987): Anvisningen er ophævet, og der ingen umiddelbar erstatning for den.
 • Meddelelse om importbetingelser for pelsdyr fra de øvrige EF-lande, de øvrige nordiske lande, samt USA og Canada

Sygdomme hos fjerkræ

 • Bekendtgørelse om opdræt af strudsefugle (BEK nr. 1509 af 10/12/2015)
 • Bekendtgørelse om beskyttelse af æglæggende høner (BEK nr. 881 af 28/06/2016)
 • Bekendtgørelse om visse beskyttelsesforanstaltninger over for højpatogen aviær influenza hos vilde fugle (BEK nr. 1186 af 06/11/2017)
 • Bekendtgørelse om beskyttelsesforanstaltninger ved udbrud af lavpatogen aviær influenza af typerne H5 eller H7 i fjerkræ og andre fugle i fangenskab (BEK nr. 1468 af 08/12/2015)
 • Bekendtgørelse om bekæmpelse af Newcastle disease (BEK nr. 296 af 16/03/2007)
 • Bekendtgørelse om bekæmpelse af højpatogen aviær influenza (BEK nr. 693 af 21/06/2007)
 • Bekendtgørelse om produktion og markedsføring af økologiske levekyllinger (BEK nr. 1638 af 15/12/2017)
 • Bekendtgørelse om bekæmpelse af salmonella i konsumægshønsehold og opdræt hertil (BEK nr. 1137 af 29/08/2016)
 • Bekendtgørelse om ILT (infektiøs laryngothracheitis) BEK nr.1450 af 02/12/2016
 • Bekendtgørelse om hønsetyfus (BEK nr.151 af 25/02/2009)
 • Bekendtgørelse om fjerkrækolera (Pasteurella multocida) (BEK nr.152 af 25/02/2009)
 • Bekendtgørelse om salmonellose hos fjerkræ samt salmonella og campylobacter i slagtefjerkræ m.m. (BEK nr.77 af 20/01/2017)
 • Bekendtgørelse om mindre rugerier samt omsætning af hobbyfjerkræ (BEK nr.1449 af 15/12/2009)
 • Bekendtgørelse om fjerkræproduktion og omsætning af fjerkræ (BEK nr. 1450 af 15/12/2009)
 • Bekendtgørelse om bekæmpelse af salmonella i rugeægsproducerende høns og kalkuner samt opdræt hertil (BEK nr. 1355 af 29/11/2017)
 • Bekendtgørelse om ornitose (BEK nr. 575 af 30/05/2017)

Sygdomme hos fisk

 • Cirkulære om rensning og desinfektion af ferskvandsdambrug m.v. (CIR nr.13320 af 27/08/1986)
 • Bekendtgørelse om autorisation og drift af akvakulturbrug og virksomheder (BEK nr.965 af 18/07/2013)
 • Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af visse smitsomme sygdomme hos akvatiske organismer (BEK nr. 1324 af 26/11/2015)
 • Bekendtgørelse om autorisation og drift af akvakulturbrug, samt om markedsføring af akvatiske organismer og produkter deraf (BEK nr. 965 af 18/07/2013)
 • Bekendtgørelse om særlige foranstaltninger og erstatning i forbindelse med udryddelse af egtvedsyge (BEK nr. 2 af 03/01/2014)

Bier

 • Bekendtgørelse om bekæmpelse af skadegørere hos honningbier og avlede humlebier (BEK nr. 386 af 02/05/2011)

Kød og kødprodukter

 • Meddelelse vedrørende rengøring og desinfektion af genbrugsmateriale (CIR1H nr. 9324 af 27/07/2012)

Fødevarer

 • Bekendtgørelse om fødevarehygiejne (BEK nr. 1354 af 29/11/2017)
 • Cirkulærer om returnering af animalske fødevarer (CIR nr. 9470 af 01/10/2012)

Desinfektionsmidler generelt

 • Bekendtgørelse om godkendelse af desinfektionsmidler m.v. i fødevarevirksomheder m.v. (BEK nr. 134 af 11/02/2013)
 • Vejledning til bekendtgørelse om godkendelse af desinfektionsmidler m.v. i fødevarevirksomheder m.v. (VEJ nr. 9188 af 26/05/2008) 
 • Bekendtgørelse om forsøgsdyrs pasning og opstaldning og om anvendelse af udryddelsestruede og vildtlevende dyr til forsøg mv. (BEK nr. 12 af 07/01/2016)
VINordic | St. Kongensgade 81 | 1264 København K | www.vinordic.org | Telefon: +45 69 15 28 88 | Mail: info@vinordic.org