BUPAQ VET

Buprenorphin
Salfarm Danmark A/S
 

Præsentation

Semisyntetisk opioid. Potent, langtidsvirkende smertestillende middel til hund og kat.
Injektionsvæske, opløsning (0,3 mg/ml)
Deklaration1 ml indeholder 0,3 mg buprenorphin (som hydrochlorid). Uden konserveringsmidler.
BrugsvejledningTil i.m. eller i.v. anvendelse.
DoseringHund: 10-20 µg pr. kg lgv. i.m. eller i.v. (sv. t. 0,3-0,6 ml pr. 10 kg lgv.) Kan efter behov gentages enten efter 3-4 timer med 0,3 ml/10 kg lgv. eller efter 5-6 timer med 0,6 ml/10 kg lgv.
Kat: 10-20 µg pr. kg lgv. i.m. eller i.v. (sv.t. 0,3-0,6 ml pr. 10 kg lgv.). Kan efter behov gentages én gang efter 1-2 timer.
OpbevaringBeskyttes mod lys. Efter anbrud, opbevares i køleskab (2-8°C).
Udl. bestemmelseA.
Holdbarhed30 måneder. Efter anbrud: 24 timer.
Pakninger
Pakninger
VIF-nummer Nordisk varenr Pakning Pris excl. moms
27750 085494 6 x 2 ml 369,73  
 

Mere information om produktet

Virkningsmekanismer/egenskaber
Buprenorphins analgetiske virkning sker gennem opioidreceptorerne, særligt µ, i centralnervesystemet. Burenorphin kan forstærke effekten af andre centralt virkende stoffer, men besidder en begrænset sedativ effekt i kliniske doser. Buprenorphin har begrænset virkning på mave-tarm-kanalens motilitet. Den sedative effekt indtræder 15 minutter efter indgivelse. Fuld analgetisk effekt indtræder først op til 30 minutter efter indgivelse. For at sikre smertedækning under operationen og øjeblikkeligt ved opvågningen, skal præparatet indgives præoperativt som en del af præmedicineringen.
Indikationer
Hund: Postoperativ smertebehandling, potensering af de sedative virkninger af centralt virkende stoffer. Kat: Postoperativ smertebehandling.
Bivirkninger
Der kan forekomme savlen, bradykardi, hypotermi, agitation, dehydrering og miosis hos hunde og i sjældne tilfælde hypertension og tachykardi. Mydriasis og tegn på eufori (overdreven spinden, rastløs gang frem og tilbage, gnubben med hovedet) forekommer almindeligvis hos katte og forsvinder normalt inden for 24 timer. Buprenorphin kan forårsage respirationsdepression. Når præparatet anvendes til analgesi, ses sedation sjældent, men kan forekomme ved højere doser end anbefalet.
Kontraindikationer
Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for nogen af indholdsstofferne. Må ikke indgives intratekalt eller epiduralt. Må ikke anvendes præoperativt ved kejsersnit.
Interaktioner
Buprenorphin kan forårsage nogen døsighed, som kan forstærkes af andre centralt virkende stoffer, inklusiv beroligende midler, sedativer og sovemidler. Buprenorphin har været anvendt sammen med acepromazin, alfaxalon/alfadalon, atropin, dexmedetomidin, halothan, isofluran, ketamin, medetomidin, propofol, sevofluran, thiopental og xylazin. Det frarådes at anvende buprenorphin sammen med morfin eller andre opioide smertestillende midler, f.eks. etorfin, fentanyl, pethidin, metadon, papaveretum eller butorfanol. Ved anvendelse i kombination med sedativer kan depressive virkninger på hjertefrekvens og respiration øges.
Drægtighed, diegivning og laktation
Der er ikke udført reproduktionsstudier hos de dyrearter, lægemidlet er godkendt til. Præparatet bør ikke anvendes præoperativt i tilfælde af kejsersnit på grund af risiko for respirationsdepression hos afkommet omkring fødslen og bør kun bruges postoperativt med særlig forsigtighed. Da det er sandsynligt, at buprenorphin bliver udskilt i mælken, frarådes anvendelse under diegivning.
Cave
Der skal som ved andre opioider udvises forsigtighed ved behandling af dyr med nedsat respirationsfunktion eller dyr, der får lægemidler, som kan forårsage respirationsdepression. Ved nedsat nyre- lever- eller hjertefunktion eller shock kan der være en større risiko forbundet med brugen af produktet. Sikkerheden af buprenorphin er ikke påvist hos dyr < 7 uger. Da buprenorphin har en opioidlignende virkning, skal der udvises forsigtighed for at undgå selvinjektion. Hvis dette alligevel sker, skal der straks søges lægehjælp. Naloxon bør være tilgængeligt i tilfælde af selvinjektion.
Bemærkning
Ved indgivelse for potensering af sedation eller som en del af præmedicineringen skal dosis af andre centralt virkende stoffer reduceres. Ved overdosering kan naloxon eller respiratoriske stimulanser som Doxapram anvendes.
ViNordic | Lersø Parkallé 101 | 2100 København Ø | www.vinordic.org | Telefon: +45 39 27 09 25 | Mail: info@vinordic.org