PREVOMAX

Maropitant
Dechra Veterinary Products A/S
 

Præsentation

Maropitant til injektion. Til forebyggelse og behandling af opkastning med både centrale og perifere årsager hos hunde og katte.
Injektionsvæske, opløsning (10 mg/ml)
Deklaration10 mg/ml maropitant.
BrugsvejledningBehandling: Prevomax injiceres subkutant eller intravenøst én gang dagligt i en dosis på 1 mg maropitant/kg kropsvægt (1 ml/10 kg kropsvægt) i op til 5 på hinanden følgende dage. Intravenøs indgivelse af det veterinære lægemiddel gives som en enkelt bolus, uden at produktet blandes med andre væsker. Forebyggelse: Prevomax bør gives mere end 1 time i forvejen. Varigheden af virkningen er ca. 24 timer, hvorfor behandlingen kan gives aftenen før indgivelse af et stof, der kan forårsage emesis, f.eks. kemoterapi.
DoseringHund og kat: 1 ml/10kg lgv. en gang dagligt i op til 5 dage.
OpbevaringIngen særlige krav.
Udl. bestemmelseB.
Holdbarhed2 år. Efter anbrud: 56 dage.
BemærkningDa der er stor variation i stoffets omsætning, og da maropitant ophobes i kroppen ved gentagen indgivelse af én dosis dagligt, kan det være tilstrækkeligt med lavere doser end de anbefalede hos visse dyr, og når doseringen gentages.
Pakninger
Pakninger
VIF-nummer Nordisk varenr Pakning Pris excl. moms
27950 100698 1 x 20 ml 544,01  
 

Mere information om produktet

Virkningsmekanismer/egenskaber
Opkastning er en kompleks proces centralt styret af brækningscenteret. Substans P betragtes som den væsentligste neurotransmitter i brækningsprocessen. Maropitant er en neurokinin 1 (NK1) receptor-antagonist, som virker ved at hæmme bindingen af substans P i CNS. Ved at hæmme substans P i brækningscenteret er maropitant effektivt mod både neurogene og humorale (centrale og perifere) årsager til brækning. Maropitant er ikke sederende. Den maksimale koncentration i plasma opnås inden for 45 minutter (hunde) og 19 minutter (katte) efter en enkelt s.c. injektion (1mg/kg). Eliminationshastigheden er 8,84 timer (hund) og 16,8 timer (kat). I de kliniske undersøgelser medførte plasmakoncentrationen af maropitant virkning fra 1 time efter indgivelse.
Indikationer
Hund: Til behandling og forebyggelse af kvalme forårsaget af kemoterapi. Til forebyggelse af opkastning, undtaget opkastning forårsaget af køresyge. Til behandling af opkastning i kombination med anden støtteterapi. Forebyggelse af kvalme og opkastning i forbindelse med operationer samt bedre opvågnen efter helbedøvelse efter brug af morfin, der er en µ-opioid-receptoragonist. Kat: Forebyggelse af opkastning og reduktion af kvalme undtagen tilfælde, der skyldes køresyge. Behandling af opkastning i kombination med anden støttebehandling.
Bivirkninger
Smerter på injektionsstedet kan optræde ved subkutan injektion. Hos katte ses moderat til svær reaktion på injektionen meget hyppigt (hos ca. en tredjedel af kattene). I meget sjældne tilfælde kan der forekomme anafylaktoide reaktioner (allergisk ødem, urticaria, erytem, kollaps, dyspnø, blege slimhinder).
Kontraindikationer
Ingen.
Interaktioner
Bør ikke anvendes samtidig med Ca-antagonister. Maropitant er stærkt proteinbundet og kan derfor konkurrere med andre stærkt proteinbundne stoffer.
Drægtighed, diegivning og laktation
Må kun anvendes i overensstemmelse med den ansvarlige dyrlæges vurdering af benefit/risk-forholdet, da der ikke er udført undersøgelser af reproduktionstoksicitet i nogen dyreart.
Cave
Opkastning kan være forbundet med alvorlige, stærkt svækkende tilstande, herunder gastrointestinal obstruktion. Der bør derfor foretages tilbørlig diagnostisk udredning. Det frarådes at anvende veterinærlægemidlet mod opkastning forårsaget af køresyge. Sikkerheden af maropitant er ikke fastlagt hos hunde under 8 uger, hos katte under 16 uger og hos drægtige eller diegivende hunde og katte. Maropitant metaboliseres i leveren, hvorfor der bør udvises forsigtighed hos dyr med leversygdom. Da maropitant ophobes i kroppen, bør leverfunktionen og eventuelle bivirkninger nøje overvåges under den første langtidsbehandling. Der bør udvises forsigtighed ved anvendelse af veterinærlægemidlet hos dyr, der lider af eller er disponeret for hjertesygdomme, da maropitant har affinitet til Ca- and K-ionkanalerne.
Bemærkning
Efter behandlingen kan der hos hunde persistere tegn på kvalme, herunder stærkt spytflåd og letargi.
ViNordic | Lersø Parkallé 101 | 2100 København Ø | www.vinordic.org | Telefon: +45 39 27 09 25 | Mail: info@vinordic.org