VECTRA FELIS

Dinotefuran, pyriproxyfen
CEVA Animal Health A/S
 

Præsentation

Spot-on præparat til kat mod lopper. Beskytter 1 måned mod voksne lopper og i op til 3 måneder mod reinfestation fra omgivelserne.
Spot-on 0,9 ml (423 mg Dinotefuran, 42,3 mg Pyriproxyfen)
DeklarationIndeholder dinotefuran og pyriproxyfen.
BrugsvejledningDoseres kutant i nakken på katten. 1: Hold applikatoren lodret og placer fingrene under den store skive. 2: Med den anden hånd presses den lille skive nedad, indtil de to skiver når helt sammen. Dette vil gennembryde forseglingen. 3: For at lette applikationen skal katten stå i en behagelig position. Lav en skilning i kattens nakkehår og påfør produktet langsomt med applikatorspidsen mod huden. Undgå overfladisk applikation i kattens pels. Behandlingsplan: Vectra Felis vil efter en enkelt administration forhindre loppeinfestation i en måned og yderligere forhindre opformeringen af lopper i omgivelserne i tre måneder ved at hæmme fremkomsten af voksne individer. Behovet for at genbehandle katte, som har en sandsynlighed for reinfestation og intervallet mellem sådanne behandlinger, skal baseres på den ansvarlige dyrlæges vurdering.
DoseringKat: 1 pipette mod infestation med lopper (Ctenocephalides felis). Se desuden brugsvejledning.
OpbevaringIngen særlige opbevaringsforhold.
Udl. bestemmelseB.
Holdbarhed3 år i salgspakning. Efter anbrud af inderpakning: Anvendes straks efter anbrud.
Pakninger
Pakninger
VIF-nummer Nordisk varenr Pakning Pris excl. moms
28117 417628 1 x 3 pipette 78,08  
 

Mere information om produktet

Virkningsmekanismer/egenskaber
Dinotefuran er et neonicotinoid insekticid, som påvirker de nikotinerge acetylkolinreceptorer på insekternes nervesynapser. Når bindingen til receptorerne har fundet sted, dræbes insekterne af den agonistiske påvirkning med gentagne eksitatoriske impulser. Insekterne behøver ikke indtage dinotefuran, da det dræber ved kontakt. Dinotefuran har en lav affinitet for pattedyrs acetylkolinreceptor-bindingssteder. Lopper dræbes af dinotefuran inden for to timer efter behandling eller infestation. Pyriproxyfen er en fotostabil insektvækstregulator. Det virker ved kontakt ved at efterligne det juvenile hormon, som regulerer insekternes udvikling fra ét livsstadie til et andet. Pyriproxyfen standser loppens livscyklus, dels ved at inducere førtidig æglægning, dels ved at undertrykke æggeblommedannelse i loppeægget, hvilket medfører sterile æg. Pyriproxyfen blokerer også de juvenile stadiers udvikling til voksne individer. Dette forhindrer, at katten reinfesteres fra omgivelserne. Efter topikal applikation fordeles de aktive stoffer indenfor 24 timer hurtigt over dyrets kropsoverflade og kan stadig måles i forskellige zoner af pelsen en måned efter behandling. Dinotefuran og pyriproxyfen absorberes delvist i kattens hud (henholdsvis 30% og 12%). Dinotefuran udskilles hurtigt og hovedsageligt via urinen som uforandret modermolekyle. Efter oral administration metaboliseres pyriproxyfen hurtigt, især ved hydroksylering og udskilles hovedsageligt via fæces og i mindre grad via urin.
Indikationer
Lopper: Behandling og forebyggelse af loppeinfestation (Ctenocephalides felis) hos kat. Én applikation forhindrer loppeinfestation i en måned. Efter applikation forhindres i tre måneder ligeledes opformeringen af lopper i kattens omgivelser ved at hæmme fremkomsten af voksne individer. Vectra Felis kan bruges som led i behandling af loppebetinget allergisk dermatitis hos kat.
Bivirkninger
Forbigående kosmetiske gener som våd pels og tørre hvide aflejringer kan forekomme på applikationsstedet og vare ved i op til syv dage. Disse gener kan dog normalt ikke iagttages efter to døgn, og påvirker ikke veterinærlægemidlets sikkerhed eller effektivitet. I sjældne tilfælde kan skældannelse, forbigående rødmen og hårtab observeres, hvilket normalt forsvinder spontant uden behandling. Efter utilsigtet indtagelse af produktet, kan der forekomme forbigående symptomer som savlen, unormal afføring og opkastning. Disse symptomer bør dog forsvinde uden behandling inden for fire timer.
Kontraindikationer
Må ikke anvendes til killinger < 7 uger eller katte som vejer < 0,6 kg, pga manglende sikkerhedsdata. Må ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for de aktive stoffer eller over for et eller flere af hjælpestofferne.
Interaktioner
Ingen kendte.
Drægtighed, diegivning og laktation
Produktets sikkerhed under hunkattens drægtighed og laktation er ikke fastlagt. Brugen af Vectra Felis til drægtige og diegivende katte bør derfor baseres på den ansvarlige dyrlæges vurdering af fordele og ulemper. Laboratorieundersøgelser med hver af komponenterne dinotefuran og pyriproxyfen hos rotter og kaniner har ikke påvist teratogen effekt eller føtal/maternel toksicitet. Hos rotter er det påvist, at dinotefuran krydser blod-mælkebarrieren og udskilles i mælk.
Cave
Særlige forsigtighedsregler vedrørende brug til dyr: Der skal udvises omhyggelighed med at påføre produktet på et sted, hvor katten ikke kan slikke det af, og det skal sikres, at kattene ikke soignerer hinanden umiddelbart efter behandlingen. Der skal udvises omhyggelighed med, at produktet ikke kommer i kontakt med øjnene på den kat, der skal behandles, eller med noget andet dyr. Da produktet ikke er testet på syge katte eller katte under rekonvalescens, bør produktet kun anvendes baseret på den ansvarlige dyrlæges vurdering af fordele og ulemper. Vask og shampoobehandlings påvirkning af veterinærlægemidlets effektivitet er ikke fastlagt. Særlige forsigtighedsregler for personer, som indgiver lægemidlet til dyr: Foretag grundig håndvask straks efter brug. Produktet er irriterende for øjne og hud. Undgå hud-, øjen- og mundkontakt. I tilfælde af utilsigtet spild på huden vaskes straks med vand og sæbe. Hvis produktet utilsigtet rammer øjnene, skylles grundigt med vand. Hvis øjen- eller hudirritationen varer ved, eller hvis produktet indtages utilsigtet, bør man straks rådføre sig med lægen og fremvise indlægssedlen eller etiketten. Personer med kendt overfølsomhed over for dinotefuran, pyriproxyfen eller dimetylsulfoxid bør undgå kontakt med Vectra Felis. Behandlede dyr må ikke berøres på applikationsstedet i mindst otte timer efter applikationen af produktet. Det anbefales derfor at behandle katten om aftenen. På behandlingsdagen bør katten ikke have adgang til at sove sammen med sine ejere - især ikke sammen med børn. Brugte applikatorer bør bortskaffes straks og ikke efterlades inden for børns rækkevidde. Vectra Felis må ikke komme i kontakt med vandløb, da det er farligt for fisk og andre vandlevende organismer. Undlad at forurene brønde, vandveje og grøfter med produktet eller med brugte beholdere.
Bemærkning
Alle husstandens katte bør behandles. Husstandens hunde bør kun behandles med et produkt, der er godkendt til brug hos denne art. Lopper kan infestere kattens kurv, underlag og sædvanlige opholdssteder som gulvtæpper og bløde møbler. I tilfælde af en omfattende loppeinfestation bør disse områder, som led i de indledende bekæmpelsesforanstaltninger, behandles med et passende insekticid og støvsuges regelmæssigt.
VINordic | St. Kongensgade 81 | 1264 København K | www.vinordic.org | Telefon: +45 69 15 28 88 | Mail: info@vinordic.org