VECTRA 3D

Dinotefuran, pyriproxyfen, permethrin
CEVA Animal Health A/S
 

Præsentation

Spot-on præparat til hund mod lopper, flåter, sandfluer, myg og stikfluer. Beskytter 1 måned mod voksne lopper, flåter og i op til 2 måneder mod reinfestation af lopper fra omgivelserne.
Spot-on (54 mg dinotefuran, 4,84 mg pyriproxyfen og 397 mg permethrin/ml)
DeklarationIndeholder: Dinotefuran, pyriproxyfen og permethrin samt hjælpestofferne N-octyl-2-pyrrolidon og N-methylpyrrolidon.
BrugsvejledningDen anbefalede minimumsdosis er 6,4 mg dinotefuran/kg lgv., 0,6 mg pyriproxyfen/kg lgv. og 46,6 mg permethrin/kg lgv. svarende til 0,12 ml af veterinærlægemidlet pr. kg lgv. 1 Vectra 3D spot-on-applikator i forhold til hundens vægt én gang: Hunde 1.5-4 kg (gul) 0,8 ml, hunde > 4-10 kg (turkis) 1,6 ml, hunde > 10-25 kg (blå) 3,6 ml, hunde > 25-40 kg (lilla) 4,7 ml, hunde > 40 kg (rød) 8,0 ml. Vær omhyggelig med kun at påføre veterinærlægemidlet på intakt hud. Sådan påføres produktet: 1) Hold applikatoren lodret og placér fingrene under den store skive. 2) Med den anden hånd presses den lille skive nedad, indtil de to skiver når helt sammen. Dette vil gennembryde forseglingen. 3) For at lette applikationen skal hunden stå i en behagelig position. Lav en skilning i hårene fra halebasis til skulderparti, indtil huden er synlig. Der er to mulige applikationsmåder, spot-on eller line-on. Spot-on: 1,5-4 kg - 1 spot i nakken; >4-10 kg - 2 spots hhv. nakke og på lænd; >10-40 kg - 3 spots hhv. nakke, lænd og midt på ryggen; >40 kg - 4 spots fordelt ned ad ryggen Line-on: Uanset hundes legemsvægt påføres produktet direkte på huden i en ubrudt linje fra halebasis til midt på ryggen og hele vejen op til skulderbladene. Applikatoren trykkes sammen til den er tom. Behandling kan gentages en gang om måneden. Det anbefales at fjerne alle flåter på hunden, inden behandling med Vectra 3D påbegyndes.
DoseringHund: 1 pipette mod infestation med lopper og flåter samt myg, sand- og stikfluer. 1 applikator af Vectra 3D til hunde 1.5-4 kg (gul) 0,8 ml, 1 applikator af Vectra 3D til hunde > 4-10 kg (turkis) 1,6 ml 1 applikator af Vectra 3D til hunde > 10-25 kg (blå) 3,6 ml 1 applikator af Vectra 3D til hunde > 25-40 kg (lilla) 4,7 ml 1 applikator af Vectra 3D til hunde > 40 kg (rød) 8,0 ml. Se desuden brugsvejledning.
OpbevaringOpbevares utilgængeligt for børn. Ingen særlige forholdsregler vedr. opbevaring.
Udl. bestemmelseB.
Holdbarhed3 år i salgspakning. Anvendes straks efter anbrud af inderpakning. Brug ikke produktet efter den udløbsdato, der står på den ydre emballage og på spot-on-applikatoren
Pakninger
Pakninger
VIF-nummer Nordisk varenr Pakning Pris excl. moms
28091 464775 1 x 3 pipette 114,81  
28092 427821 1 x 3 pipette 126,79  
28093 167587 1 x 3 pipette 142,76  
28094 431842 1 x 3 pipette 174,70  
28095 487731 1 x 3 pipette 198,66  
 

Mere information om produktet

Virkningsmekanismer/egenskaber
Dinotefuran er et neonicotinoid insekticid, som påvirker de nicotinerge acetylcholinreceptorer på insekternes nervesynapser og forårsager kramper og død ved kontakt med insektet. Dinotefuran har en lav affinitet for pattedyrs acetylkolinreceptor-bindingssteder. Pyriproxyfen er en fotostabil insektvækstregulator. Det virker ved kontakt ved at efterligne det juvenile hormon, som regulerer insekternes hudskifte fra ét livsstadie til et andet. Pyriproxyfen standser loppens livscyklus, dels ved at inducere førtidig æglægning, dels ved at undertrykke æggeblommedannelse i loppeægget, hvilket medfører sterile æg. Pyriproxyfen blokerer også de juvenile stadiers udvikling til voksne individer. Dette forhindrer, at hunden reinfesteres fra omgivelserne. Permethrin er et syntetisk pyrethroid. Pyrethroider virker som neurotoksiner på de elektrisk ladede natriumkanaler ved at forsinke deres aktiverings- og inaktiveringsegenskaber. Dette resulterer i hypereksitabilitet og parasittens død. Permethrin er et acaricid og insekticid med repellerende (afvisende) egenskaber. En synergisk effekt er observeret in vitro mellen dinotefuran og permethrin, hvilket medførte en hurtigere indtræden af den insekticide effekt in vivo. På behandlingens første dag indtræder effekten efter 2 timer og har en tilstrækkelig alduticid effekt på lopper efter 6 timer efter påføring og effekten varer i 1 måned mod adulte lopper. Efter topikal applikation absorberes dinotefuran og pyriproxyfen delvist gennem hundens hud, hvilket fører til systemisk udbredelse. Plasmaniveauet for permethrin forbliver under kvantificeringsgrænsen. De tre aktive stoffer distribueres inden for det første døgn hurtigt over dyrets kropsoverflade, og maksimumskoncentrationen nås tre dage efter applikation. De tre aktive stoffer kunne stadig måles på forskellige zoner af pelsen en måned efter behandling. Produktet forbliver effektivt, når behandlede dyr nedsænkes i vand (f.eks. svømning eller badning). Måling af produktets effektivitet efter en måned viste, at effektiviteten ikke påvirkedes af ugentligt nedsænkning i vand, når denne var påbegyndt 48 timer efter behandling, ej heller ved shampoobehandling påbegyndt 2 uger efter behandling. Dog kan aktivitetens varighed formindskes ved hyppig shampoobehandling eller badning indenfor 48 timer efter behandling.
Indikationer
Behandling og forebyggelse af infestation med lopper og flåter samt sandfluer, myg og stikfluer hos hund (Rhipicephalus sanguineus og Ixodes ricinus i en måned, og Dermacentor reticulatus i op til tre uger).
Bivirkninger
Forbigående rødmen, kløe og andre symptomer på ubehag på applikationsstedet er sjældent rapporteret og forsvinder sædvanligvis spontant inden for et døgn efter administration af produktet. I sjældne tilfælde kan ses ændring i adfærden bl.a. hyperaktivitet, vokalisering og angst. Systemiske tegn som sløvhed eller anoreksi samt neurologiske symptomer i form af muskelsitren, er blevet rapporteret. Gastrointestinale symptomer som opkast og diarré er ligeledes meget sjældent rapporteret. Forbigående kosmetiske gener (vådt udseende, tjavset pels og aflejringer) på applikationsstedet er meget sjældent rapporteret, og disse gener er sædvanligvis ikke synlige efter to døgn. Efter utilsigtet indtagelse af den højest anbefalede dosis, kan der forekomme opkastning, savlen og diarre. Disse symptomer bør dog forsvinde uden behandling.
Kontraindikationer
Må ikke anvendes til katte, da katte ikke er i stand til at metabolisere permithrin. Produktet kan derfor forårsage meget alvorlige bivirkninger i form af fatale kramper, hvis det påføres en kat, ellers hvis katten indtager det ved at slikke på en nyligt behandlet hund. For at forhindre utilsigtet eksponering skal katte holdes borte fra behandlede hunde, indtil applikationsstedet er tørt. I tilfælde af utilsigtet eksponering skal katten vaskes med shampoo eller sæbe og behandles symptomatisk. Må ikke anvendes til hunde < 7 uger eller hunde, som vejer < 1,5 kg pga. manglende sikkerhedsdata. Må ikke anvendes til hund i tilfælde af overfølsomhed over for indholdsstofferne.
Interaktioner
Ingen kendte. Må ikke blandes med andre veterinærlægemidler. Må ikke påføres sammen med andre veterinærlægemidler på samme tidspunkt eller på samme applikationssted.
Drægtighed, diegivning og laktation
Produktets sikkerhed under tævens drægtighed og laktation er ikke fastlagt. Brugen af produktet hos drægtige og lakterende tæver eller hos hunde, der påtænkes anvendt til avl, bør baseres på den ansvarlige dyrlæges vurdering af fordele og ulemper. Laboratorieundersøgelser med indholdsstoferne dinotefuran, pyriproxyfen og permethrin hos rotter og kaniner har ikke afsløret teratogen effekt eller føtal/maternel toksicitet. Det er påvist, at dinotefuran krydser blod-mælkebarrieren og udskilles i mælk. Hjælpestoffet N-methylpyrrolidon er påvist at være teratogent hos laboratoridyr.
Cave
Særlige forsigtighedsregler vedrørende brug til dyr: Produktet kan udløse fatale kramper hos katte (se kontraindikationer). Undgå kontakt mellem produktet og hundens øjne. Særlige forsigtighedsregler for personer, som indgiver lægemidlet til dyr: Undgå indtagelse af fødevarer og rygning, når produktet håndteres. Foretag grundig håndvask straks efter brug. Vectra 3D er irriterende for øjne og hud. Undgå hudkontakt. I tilfælde af utilsigtet spild på huden vaskes straks med vand og sæbe. Hvis produktet utilsigtet kommer i øjnene, skylles grundigt med vand. Hvis øjen- eller hudirritationen varer ved, eller hvis produktet indtages utilsigtet, bør man straks rådføre sig med lægen og fremvise indlægssedlen eller etiketten. Personer med kendt overfølsomhed over for nogen af indholdsstofferne bør undgå kontakt med produktet. Børn bør ikke håndtere behandlede hunde i mindst fire timer efter administration af produktet. Det anbefales derfor at behandle hunde om aftenen eller forud for gåtur. På behandlingsdagen bør hunde ikke have adgang til at sove sammen med deres ejere - især ikke sammen med børn. Brugte applikatorer bør bortskaffes straks og ikke efterlades inden for børns rækkevidde. Lad ikke hunden komme i kontakt med tekstiler eller møbler, før applikationsstedet er tørt. Andre forsigtighedsanbefalinger: Behandlede hunde må ikke have adgang til overfladevand i 48 timer, idet Vectra 3D må ikke komme i kontakt med vandløb, da det er farligt for fisk og andre vandlevendeorganismer. Undlad at forurene brønde, vandveje og grøfter med produktet eller med brugte beholdere efter behandling for at undgå bivirkninger hos vandorganismer.
Bemærkning
Lopper kan infestere hundens kurv, underlag og sædvanlige opholdssteder som gulvtæpper og bløde møbler. I tilfælde af en omfattende loppeinfestation bør disse områder - som led i de indledende bekæmpelsesforanstaltninger - behandles med et passende insekticid og støvsuges regelmæssigt. Efter behandling kan det ikke udelukkes, at en enkelt flåt hæfter sig fast. Af den grund kan overførslen af smitsomme sygdomme ikke fuldstændigt udelukkes, hvis betingelserne er gunstige. Husstandens katte bør behandles med et produkt beregnet til denne dyreart.
ViNordic | Lersø Parkallé 101 | 2100 København Ø | www.vinordic.org | Telefon: +45 39 27 09 25 | Mail: info@vinordic.org