SEVOTEK

Sevofluran
proVET Nordic ApS
 

Præsentation

Væske til inhalationsanæstesi.
Væske til inhalationsdamp (1000 mg/g)
DeklarationHver g indeholder 1000 mg sevofluran.
BrugsvejledningVeterinærlægemidlet bør indgives via en fordamper, der er kalibreret specifikt til anvendelse med sevofluran, således at den givne koncentration kan kontrolleres nøjagtigt. Tilførslen af sevofluran bør individualiseres på basis af hundens eller kattens reaktion.
DoseringHund og kat: Til maskeindledning med sevofluran anvendes inspirerede koncentrationer af sevofluran på 5% til 7% sammen med ilt for at fremkalde kirurgisk anæstesi til sunde hunde, og 6% til 8% sevofluran sammen med ilt til katte. Disse koncentrationer kan forventes at give kirurgisk anæstesi indenfor 3 til 14 minutter hos hunde og indenfor 2 til 3 minutter hos katte.

Sevofluran kan anvendes til vedligeholdelse af anæstesi efter maskeindledning med sevofluran eller efter indledning med stoffer, der injiceres. Den koncentration af sevofluran, der er nødvendig for at vedligeholde anæstesien, er mindre end den, der kræves til indledning. Kirurgisk anæstesiniveau hos raske hunde kan vedligeholdes med inspirerede koncentrationer på 3,3 til 3,6%, når der er anvendt præmedikation. Hvis der ikke er anvendt præmedikation, vil inhalerede koncentrationer af sevofluran i området 3,7 til 3,8% give kirurgisk anæstesi hos den raske hund. Kirurgisk anæstesi hos katte vedligeholdes med sevoflurankoncentrationer på 3,7 til 4,5%. Kirurgisk stimulation kan kræve en forøgelse af sevofluran koncentrationen.
OpbevaringHold flaske tæt tillukket.
UdleveringsstedApotek.
Udl. bestemmelseB.
Holdbarhed30 måneder.
BemærkningI tilfælde af kontakt med øjnene skal øjnene skylles med rigeligt vand i 15 minutter. I tilælde af kontakt med huden vaskes det afficerede område med rigelige mængder vand.
Pakninger
Pakninger
VIF-nummer Nordisk varenr Pakning Pris excl. moms
28162 079161 1 x 250 ml 1.131,87  
 

Mere information om produktet

Virkningsmekanismer/egenskaber
Sevofluran er et inhalationsanæstesimiddel med en mild lugt til induktion og vedligeholdelse af generel anæstesi. Den mindste alveolære koncentration (MAC) for sevofluran er hos hunde 2,36% og MAC er 3,1% hos katte. Multipla af MAC-værdien bruges som vejledning for kirurgisk anæstesiniveau, som typisk er 1,3 til 1,5 gange MAC-værdien. Sevofluran fremkalder bevidstløshed ved sin virkning på centralnervesystemet.
Indikationer
Induktion og vedligeholdelse af anæstesi hos hunde og katte.
Bivirkninger
Hypotension, takypnø, muskelspænding, eksitation, apnø, muskelfascikulationer og opkastning er meget almindelige bivirkninger. Medfører dosisafhængig respirationsdepression. Anæstetisk induceret bradykardi er almindelig under anæstesi. Padling, tilløb til opkastning, savlen, cyanose, ventrikulære ekstrasystoler og svær kardiopulmonal depression er meget sjældne. Hos hunde kan der forekomme forbigående stigninger i aspartat aminotransferase (AST), alanin aminotransferase (ALT), laktat dehydrogenase (LDH), bilirubin og leukocyttal. Hos katte kan der forekomme forbigående stigninger i AST og ALT, dog forbliver leverenzymerne som regel inden for normalområdet. Hypotension under sevofluran anæstesi kan medføre nedsat renal gennemblødning. Symptomer på overeksponering for sevoflurandamp hos mennesket (inhalation) omfatter respirationsdepression, hypotension, bradykardi, skælven, kvalme og hovedpine. Hvis disse symptomer forekommer, skal personen fjernes fra eksponeringskilden, og der skal søges lægehjælp.
Kontraindikationer
Bør ikke anvendes til dyr med kendt overfølsomhed over for sevofluran eller andre halogenerede anæstesimidler eller mistænkt genetisk tilbøjelighed til malign hypertermi.
Interaktioner
Tilførsel af sevofluran er forligelig med intravenøse anæstetika, benzoediazepiner, opioider, fentiaziner, alfa-2-agonister og antikolinergika. Samtidig indgift med tiopental kan give let øgning af følsomheden over for adrenalin-inducerede hjertearytmier. Ligesom ved andre inhalationsanæstetika reduceres sevoflurans MAC ved samtidig indgift af benzoediazepiner og opioider. Alfa-2-agonister har en anæstesisparende virkning og dosis af sevofluran skal reduceres tilsvarende. Der foreligger begrænsede data angående virkningerne af de højpotente alfa2-agonister (medetomidin, romifidin og dexmedetomidin) som præmedicin. De bør derfor anvendes med forsigtighed. Bradykardi kan opstå, når alfa-2-agonister anvendes sammen med sevofluran; kan reverteres ved indgift af antikolinerge stoffer. Brugen af sevofluran sammen med non-depolariserende muskelrelaksantia er ikke belyst hos hunde. Hos katte er det vist, at sevofluran udøver nogen neuromuskulær blokade, men dette ses kun ved høje doser.
Drægtighed, diegivning og laktation
Sikkerheden af veterinærlægemidlet under drægtigheds- eller laktationsperioder endnu ikke er fastlagt. Der er imidlertid begrænset klinisk erfaring med brug af sevofluran efter propofolinduktion til tæver og hunkatte, der får foretaget kejsersnit, uden at der konstateres negative virkninger hos tæven eller hunkatten, eller hvalpene eller killingerne.
Cave
Det kan være nødvendigt at reducere dosis til gamle og svækkede dyr. Reducere dosis der kræves til vedligeholdelse af anæstesi, med ca. 0,5% hos gamle hunde (dvs. 2,8% til 3,1% hos præmedicinerede gamle hunde og 3,2 til 3,3% til ikke præmedicinerede gamle hunde). Ingen oplysninger vedrørende justering af vedligeholdelsesdosis hos katte. Kan forårsage en lille stigning i det intrakranielle tryk (ICP) under normokapniske omstændigheder hos hunde. Hos hunde med kranietraumer eller andre tilstande, der bringer dem i risiko ved et forhøjet ICP, anbefales, at der for at forebygge ændringer i ICP etableres hypokapni ved hjælp af kontrolleret hyperventilation. Der findes begrænsede data til underbygning af sevoflurans sikkerhed hos dyr under 12 uger. Hvis der er mistanke om, at det CO2-absorberende stof kan være udtørret, bør det udskiftes. Farveindikatoren i de fleste CO2-absorberende stoffer skifter ikke nødvendigvis som et resultat af udtørring. Mangel på betydende farveændring bør derfor ikke tages som en forsikring om en tilstrækkelig fugtighedsgrad. CO2-absorberende stoffer bør udskiftes rutinemæssigt uden hensyn til farveindikatorens tilstand.
VINordic | St. Kongensgade 81 | 1264 København K | www.vinordic.org | Telefon: +45 69 15 28 88 | Mail: info@vinordic.org