FORCERIS

Gleptoferron og toltrazuril
CEVA Animal Health A/S
 

Præsentation

Gleptoferron og toltrazuril, injektionsprodukt, til forebyggelse af jernmangel og kliniske symptomer på coccidiose hos pattegrise.
Injektionsvæske, suspension (Toltrazuril 30 mg/ml + jern (III) 133 mg/ml (som gleptoferron 355,2 mg/ml))
DeklarationHver ml indeholder: Aktive stoffer: Toltrazuril 30 mg; Jern (III) 133,4 mg (som gleptoferron 355,2 mg).
BrugsvejledningIntramuskulær anvendelse. Omrystes grundigt (i 20 sekunder) inden brug. Produktet er anbefalet til pattegrise, der vejer mellem 0,9 og 3 kg.
DoseringSvin: Den anbefalede dosis er 45 mg toltrazuril og 200 mg jern per pattegris sv.t. 1,5 ml Forceris suspension per pattegris indgivet som en enkelt intramuskulær injektion bag øret 24 til 96 timer efter fødsel.
TilbageholdelsestidSvin: Slagtning: 70 dage.
OpbevaringIngen særlige forholdsregler.
Udl. bestemmelseBP.
HoldbarhedI salgspakning: 3 år. Efter første åbning af den indre emballage: 28 dage.
BemærkningVask hænder efter brug.
Pakninger
Pakninger
VIF-nummer Nordisk varenr Pakning Pris excl. moms
28258 555929 1 x 100 ml  
28259 088727 1 x 250 ml  
 

Mere information om produktet

Virkningsmekanismer/egenskaber
Toltrazuril er et triazinon-derivat og antiprotozo-middel. Midlet har coccidiocidal effekt over for alle intracellulære udviklingsstadier af slægten Cystoisospora¸ dvs. merogoni (ukønnet reproduktionsfase) og gamogoni (kønnet reproduktionsfase). Jern er et essentielt mikronæringsstof. Det har en central rolle i oxygentransport via hæmoglobin og myoglobin og er desuden af stor betydning i enzymer såsom cytochromer, katalaser og peroxidaser. Injicérbare jern-kulhydratkomplekser, såsom gleptoferron, er i veterinærmedicin, velkendte midler til forøgelse af blodets hæmoglobinindhold og er effektive til signifikant forøgelse af hæmoglobin-niveauet hos pattegrise, der opdrættes under intensive forhold, hvor en diæt kun bestående af mælk i flere uger ikke er en tilstrækkelig kilde til jern. Efter intramuskulær injektion absorberes gleptoferron og metaboliseres, så jern frigives til brug og/eller oplagring afhængig af dyrets ernæringsstatus. Overskudsjern oplagres hovedsageligt i leveren.
Indikationer
Til samtidig forebyggelse af jernmangelanæmi og kliniske symptomer på coccidiose (diarré) samt reduktion af oocyst-udskillelse hos pattegrise i besætninger, hvor diagnosen coccidiose forårsaget af Cystoisospora suis er verificeret.
Bivirkninger
Der er meget sjældent rapporteret dødsfald hos pattegrise efter parenteral injektion med jern. Disse dødsfald er blevet associeret med genetiske faktorer eller E-vitamin- og/eller selen-mangel. Der er rapporteret om dødsfald hos pattegrise, som er blevet sammenkædet med øget modtagelighed for infektioner grundet midlertidig blokering af det retikuloendotheliale system. Overfølsomhedsreaktioner kan forekomme.
Kontraindikationer
Bør ikke anvendes hos pattegrise der mistænkes at have E-vitamin- og/eller selen-mangel.
Interaktioner
Ingen kendte.
Drægtighed, diegivning og laktation
Ikke relevant.
Bemærkning
Det anbefales at administrere produktet til alle pattegrise i et kuld. Når kliniske symptomer på coccidiose er tilstede, vil der allerede være sket skade på tyndtarmen. Derfor bør alle dyr behandles, før der forventes udbrud af kliniske symptomer, dvs. i præpatensperioden. Hygiejniske tiltag kan reducere risikoen for coccidiose hos svin. Det anbefales derfor at forbedre de hygiejniske forhold sideløbende i den gældende besætning, især med hensyn til rengøring og udtørring. Produktet er anbefalet til pattegrise, der vejer mellem 0,9 og 3 kg. Særlige forsigtighedsregler vedrørende brug til dyr: Den anbefalede dosis bør ikke overskrides, baseret på den relativt lave sikkerhedsmargen for dette veterinærlægemiddel. Produktet må ikke administreres mere end én gang. Anvendelse af produktet til pattegrise, der vejer under 0,9 kg anbefales ikke. Anvendelse af dette produkt må kun finde sted i besætninger, hvor Cystoisospora suis er verificeret. Den ansvarlige dyrlæge bør forholde sig til resultater fra kliniske undersøgelser og/eller analyse af fæcesprøver og/eller histologiske fund, der har verificeret C. suis ved et tidligere infektionsudbrud i en besætning. Særlige forsigtighedsregler for personer, som indgiver lægemidlet til dyr: Ved overfølsomhed over for jern (som gleptoferronkompleks) eller toltrazuril eller nogen af hjælpestofferne, bør kontakt med veterinærlægemidlet undgås. Kontakt med dette veterinærlægemiddel kan give øjenirritation eller reaktioner på huden. Undgå hudkontakt og øjenkontakt med dette veterinærlægemiddel. I tilfælde af kontakt med huden eller øjnene ved hændeligt uheld vaskes straks med vand. Selvinjektion ved hændeligt uheld kan give lokale reaktioner såsom irritation, granulomer eller svære anafylaktiske reaktioner hos følsomme personer. Dette veterinærlægemiddel skal håndteres med forsigtighed for at undgå selvinjektion ved hændeligt uheld. I tilfælde af selvinjektion ved hændeligt uheld skal der straks søges lægehjælp, og indlægssedlen eller etiketten bør vises til lægen. Dette produkt kan være fosterskadeligt. Gravide kvinder og kvinder, der ønsker at blive gravide, bør undgå kontakt med dette veterinærlægemiddel, i særdeleshed selvinjektion ved hændeligt uheld.
VINordic | St. Kongensgade 81 | 1264 København K | www.vinordic.org | Telefon: +45 69 15 28 88 | Mail: info@vinordic.org