ARTI-CELL FORTE

Kondrogent inducerede equine allogene perifert blod-deriverede mesenkymale stamceller (1 ml) 1,4-2,5 x 106
Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S
 

Præsentation

Intraartikulær injektionsvæske til heste: Suspension af kondrogent inducerede perifert blod-deriverede equine allogene mesenkymale stamceller samt suspension af equint allogent plasma (fortyndingsvæske).
Injektionsvæske, suspension
DeklarationHver dosis på 2 ml indeholder: Aktivt stof (1 ml): Kondrogent inducerede equine allogene perifert blod-deriverede mesenkymale stamceller (1 ml) 1,4-2,5 x 106. Hjælpestoffer (1 ml): Equint allogent plasma (EAP) 1 ml.
BrugsvejledningIndgivelsesvej: Intraartikulær anvendelse. Dosering: En enkelt intraartikulær injektion af 1 dosis (2 ml) pr. dyr. Klargøring af injektionsvæsken, suspension: Dette veterinærlægemiddel skal indgives intraartikulært af en dyrlæge, der træffer særlige forholdsregler til at sikre sterilitet i injektionsprocessen. Produktet skal håndteres og injiceres ved hjælp af sterile teknikker og i rene omgivelser. Produktet skal administreres omgående efter optøning for at forhindre signifikant celledød. Idet der anvendes egnede handsker, fjernes de to hætteglas (ét hætteglas med celler (1 ml) og ét hætteglas med EAP (1 ml)) fra fryseren/det flydende nitrogen og optøs straks ved 25 °C-37 °C, f.eks. i vandbad, indtil indholdet i begge er helt optøet (ca. 5 minutter). Hvis der efter optøning kan ses klumper af celler i nogen af hætteglassene, skal det pågældende hætteglas forsigtigt rystes, indtil suspensionen er klar og farveløs (stamcellesuspension) eller klar og gul (suspension af equint allogent plasma: fortyndingsvæsken). Tag kapslen af det hætteglas, der er tøet op først, træk suspensionen op i en sprøjte, fjern derefter kapslen fra det andet (optøede) hætteglas, og træk suspensionen op i samme sprøjte. Bland derefter de to suspensioner i samme sprøjte for at frembringe én dosis af produktet (2 ml). Brug en kanyle med en diameter på mindst 22G for at undgå beskadigelse af cellerne.
DoseringHest: En enkelt intraartikulær injektion af 1 dosis (2 ml) pr. dyr.
Tilbageholdelsestid0 dage
OpbevaringOpbevares og transporteres nedfrosset (-90 °C til -70 °C) eller i flydende nitrogen.
Udl. bestemmelseBP.
HoldbarhedOpbevaringstid for veterinærlægemidlet i salgspakning: 2 år. Opbevaringstid efter rekonstitution ifølge anvisning: Anvendes straks.
Pakninger
Pakninger
VIF-nummer Nordisk varenr Pakning Pris excl. moms
28395 552726 1 x 1 ds.  
 

Mere information om produktet

Virkningsmekanismer/egenskaber
Farmakodynamiske egenskaber: Dette produkt indeholder kondrogent inducerede equine mesenkymale stamceller og equint allogent plasma (EAP). Tilsætning af EAP til stamcellerne efter optøning og lige før injektion af produktet øger stamcellernes levedygtighed. Hensigten med kondrogen induktion af de mesenkymale stamceller er at aktivere kondrobeskyttende mekanismer, såsom produktion af ekstracellulær matrix. I en eksperimentel model af osteoartritis hos heste afspejlede disse virkninger sig gennem parametre relateret til bruskomsætning. Farmakokinetiske oplysninger: Efter injektion af produktet migrerer stamcellerne ikke og bliver ikke fordelt fra det behandlede led og synovialvæsken til vævene omkring synovialhulrummet.
Indikationer
Reduktion af mild til moderat tilbagevendende halthed i forbindelse med ikke-septisk ledinflammation hos heste.
Bivirkninger
Let øget halthed og reaktioner på injektionsstedet, såsom mild til moderat øget hævelse af led og let forhøjet temperatur på injektionsstedet, forekom meget almindeligt den første uge efter anvendelse af produktet. I det pivotale kliniske feltstudie blev der administreret en enkelt systemisk dosis af et NSAID sideløbende med behandling med Arti-Cell Forte.
Kontraindikationer
Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne.
Interaktioner
Der foreligger ingen data. Må ikke administreres samtidig med andre intraartikulære veterinærlægemidler.
Drægtighed, diegivning og laktation
Veterinærlægemidlets sikkerhed under drægtighed og laktation er ikke fastlagt. Må kun anvendes i overensstemmelse med den ansvarlige dyrlæges vurdering af nytte/risiko-forholdet.
Cave
Produktets effekt er påvist hos heste med mild til moderat halthed i kodeleddet. Der foreligger ikke data om virkning ved behandling af andre led. Produktets virkning er godtgjort i et pivotalt feltstudie efter enkeltadministration af produktet og samtidig systemisk enkeltadministration af et NSAID. I overensstemmelse med den ansvarlige dyrlæges nytte/risiko-vurdering med udgangspunkt i det enkelte tilfælde kan der administreres en systemisk enkeltdosis af et NSAID på samme dag som den intraartikulære injektion. Særlige forsigtighedsregler vedrørende brug til dyr: For at undgå trombose i små kar ved administration af intraartikulære injektioner er korrekt placering af kanylen afgørende. Særlige forsigtighedsregler for personer, som indgiver lægemidlet til dyr: Beholdere med flydende kvælstof bør kun håndteres af behørigt uddannet personale. Håndtering af flydende kvælstof bør finde sted i et velventileret rum. Ved udtagelse af hætteglassene fra beholderen med flydende nitrogen bør der anvendes personligt beskyttelsesudstyr i form af handsker, lange ærmer og ansigtsmaske eller beskyttelsesbriller. I tilfælde af selvinjektion (kan medføre smerter, lokale inflammatoriske reaktioner og hævelse på injektionsstedet, som kan vare i flere uger og muligvis medføre feber) ved hændeligt uheld skal der straks søges lægehjælp, og indlægssedlen eller etiketten bør vises til lægen.
VINordic | St. Kongensgade 81 | 1264 København K | www.vinordic.org | Telefon: +45 69 15 28 88 | Mail: info@vinordic.org