ISEMID

Torasemid
CEVA Animal Health A/S
 

Præsentation

Diuretikum til hund. Smagssatte, delbare tabletter, som kan deles i to.
Tyggetablet (1 mg, 2 mg og 4 mg)
DeklarationTorasemid.
BrugsvejledningDosis skal tilpasses den enkelte patients velbefindende med fokus på nyrefunktion og elektrolytniveauer. Det tilstræbes at give lavest effektiv dosis, når patienten er stabil og tegn på kronisk hjertesvigt er under kontrol. Smagssat tyggetablet, der kan deles i to lige store dele. Tabletten kan gives sammen med mad eller direkte i munden.
DoseringHund: Start/vedligeholdelsesdosis: 0,13-0,25 mg/kg én gang daglig.
Moderat/svært pulmonalt ødem: 0,26-0,4 mg/kg én gang daglig i max. 5 dage. Herefter reduceres dosis til vedligeholdelsesdosis. Hunden bør kontrolleres af dyrlægen inden for et par dage.
OpbevaringIngen særlige forholdsregler vedrørende opbevaring.Tilbageværende tabletter skal opbevares i blisterpakningen og anvendes ved næste administration. Opbevar tabletterne utilgængeligt for dyr og børn for at undgå utilsigtet indtag.
Udl. bestemmelseB.
Holdbarhed4 år i salgspakning.
BemærkningIkke anvendte veterinærlægemidler, samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale retningslinier.
Pakninger
Pakninger
VIF-nummer Nordisk varenr Pakning Pris excl. moms
28676 165475 1 x 30 tabl. 158,86  
28677 064021 1 x 30 tabl. 175,31  
28678 373259 1 x 30 tabl. 223,87  
 

Mere information om produktet

Virkningsmekanismer/egenskaber
Torasemid er et loop-diuretikum, der til tilhører pyridin-3-sulfonylureaklassen, også kaldet "high ceiling" diuretika. Torasemid udøver sin primære effekt i det tykke ascenderende ben i Henles slynge, hvor den blokerer den aktive reabsorption af natrium og klorid, hvor den binder sig til Na+-K+-2Cl--cotransportøren i den luminale membran (urinsiden). Dette giver anledning til en øget koncentration af Na+ og Cl- i lumen, hvilket hæmmer reabsorption af vand fra samlerøret og øger udskillelsen af vand. Derfor korrelerer den diuretiske aktivitet af torasemid bedre med graden af udskildt torasemid i urinen end koncentrationen i blodet. Torasemid udløser en signifikant dosisafhængig stigning i urinproduktionen og en øget udskillelse af natrium og kalium i urinen. Torasemid er mere potent og har en mere langvarig diuretisk aktivitet end furosemid. Torasemid har en biotilgængelighed på ca. 99% og kan gives sammen med foder. Hos hund er plasmaproteinbindingen >98%. Ca 60% udskilles uændret i urinen, mens den resterende del metaboliseres i leveren af P450-familierne (3A4 og 2EI og i mindre grad af 2C9) til to metabolitter, som udskilles i urinen. Akkumulering af torasemid blev ikke observeret.
Indikationer
Til behandling af kliniske tegn forbundet med kongestiv hjerteinsufficiens hos hund, inklusiv pulmonært ødem.
Bivirkninger
Meget almindeligt: Nedsat nyrefunktion, øgede nyretal i blodet, hæmokoncentration og ændringer i elektrolytniveauer (klorid, natrium, kalium, fosfor, mangnesium, calcium). Almindeligt: Episodiske gastrointestinale symptomer som opkast og diarre, dehydrering, polyuri, polydipsi, inkontinens, anorexi, vagttab og sløvhed. Andre effekter forenelige med den farmakologiske aktivitet af torasemid beskrevet: Tørre slimhinder i mundhulen, reversible stigninger i serum koncentrationen af glukose og aldosteron, nedsat urin-specifik vægtfylde og en stigning i dyrets urin-pH. I tilfælde af overdosering behandles symptomatisk.
Kontraindikationer
Bør ikke anvendes ved: Nyresvigt, i tilfælde af dehydrering, hypovolæmi eller samtidig med andre loop-diuretika. Bør desuden ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed overfor det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne.
Interaktioner
Torasemid bør ikke anvendes sammen med NSAIDer, amphoterincin B, aminoglycosider eller cefalosporiner, da det øger risikoen for nefrotoksisitet og/eller ototoksisitet. Kortikosteroider kan forstærke effekterne af kalium tab. Digoxin og Torasemid kan gives sammen, men hypokalæmi øger risikoen for digoxin-inducerede arrytmier. Samtidig behandling med Torasemid og andre lægemidler med høj plasmaproteinbinding bør gøres med forsigtighed, da det kan øge risikoen for diuretisk resistens. Samtidig behandling med torasemid og andre substanser, der metaboliseres af cytochrom P450 familierne, kan nedsætte udskillelsen fra den systemiske cirkulation (enalapril, buprenorfin, doxycyclin, isofluran, sevofluran og theofylloin) Effekten af blodtrykssænkende veterinære lægemidlker kan forstærkes ved samtidig administration (Obs. ACE-hæmmere)
Drægtighed, diegivning og laktation
Brug under drægtighed, laktation eller til avlsdyr anbefales ikke.
Cave
Torasemid til hunde < 2,5 kg bør kun finde sted efter en dyrlægefaglig vurdering, da produktet ikke er vurderet i forhold til sikkerhed og effekt for små hunde. Torasemid bør anvendes med forsigtighed til hunde med Diabetes melitus og allerede eksisterende elektrolytforstyrrelser. Disse bør reguleres inden opstart på behandling og monitoreres løbende. Særlige forsigtighedsregler for personer, der indgiver lægemidlet til dyr Tabletdele skal returneres til blisterpakningen, som derefter lægges i den originale yderpakning, for at forhindre børns adgang til lægemidlet. I tilfælde af indtagelse med et uheld, især for børn, skal der straks søges lægehjælp og indlægseddel/pakning bør medbringes. Vask altid hænder efter håndtering.
Bemærkning
Det anbefales at monitorere nyrefunktionen regelmæssigt (urea, crea i blodet samt urin-protein-creatinin forholdet (UPC), væskebalancen samt elektrolyt niveauer i serum før og under behandling. ved doser > 0,2mg/kg/dag bør hyppigere monitorering overvejes. I tilfælde af nedsat appetit og/eller opkast og/eller sløvhed eller i tilfælde af dosisjustering, bør nyrefunktionen kontrolleres. Den initiale dosis eller vedligeholdelsesdosis kan øges midlertidigt ved mere udtalt pulmonalt ødem. Til hunde med akut pulmonalt ødem, der kræver intensiv behandling, bør iv. behandling overvejes før oral behandling. Torasemid øger tørsten og hunde i behandling, bør derfor have fri adgang til vand.
VINordic | St. Kongensgade 81 | 1264 København K | www.vinordic.org | Telefon: +45 69 15 28 88 | Mail: info@vinordic.org