PROCAMIDOR® COMP. VET.

Procainhydrochlorid, adrenalin
Salfarm Danmark A/S
 

Præsentation

Procain er et syntetisk lokalt virkende anæstetikum af ester-typen. Adrenalin er en catecholamin med sympatomimetiske egenskaber.
Injektionsvæske, opløsning (40 mg + 0,036 mg/ml)
Deklaration1 ml indeholder: Procainhydrochlorid 40 mg (sv.t. 34,65 mg procain) + adrenalintartrat 0,036 mg (sv.t. 0,02 mg adrenalin).
BrugsvejledningInfiltrations- eller lokalanæstesi: Subkutan injektion i og omkring operationsstedet. Perineural (lednings) anæstesi: Injektion tæt på nerveforgreningen. Ved underbensanæstesi hos hest skal dosen fordeles mellem to eller flere injektionssteder.
DoseringHest, kvæg, svin og får: Lokal- /infiltrationsanæstesi: 2,5-10 ml. Perineural (lednings) anæstesi: 5-10 ml.
TilbageholdelsestidHest, kvæg, svin og får: S.c., infiltration, perineuralt: Slagtning 0 døgn, mælk 0 døgn.
OpbevaringIkke over 25°C. I original yderpakning/beskyttet mod lys.
Udl. bestemmelseBP.
Holdbarhed2 år. Efter anbrud: 28 døgn.
Pakninger
Pakninger
VIF-nummer Nordisk varenr Pakning Pris excl. moms
28690 465766 1 x 100 ml  
 

Mere information om produktet

Virkningsmekanismer/egenskaber
Procain blokerer aktionspotentialet og hæmmer derved nerveimpulsen. Denne hæmning fører til reversibel lokalanæstesi. Adrenalin forårsager en lokal vasokonstriktion, som forsinker absorptionen af procainhydrochlorid. Dette forlænger den anæstetiske virkning af procain, og reducerer risikoen for systemisk toksicitet. Indholdet af adrenalin forlænger virkningsvarigheden af procain op til 90-120 minutter. Virkningen ses efter 5-10 minutter, men indsættelse af den anæstetiske virkning er afhængig af dyreart og dyrets alder. Foruden lokalanæstetisk virkning har procain desuden vasodilativ og antihypertensiv effekt. Adrenalin har stimulerende virkning på myokardiet.
Indikationer
Lokalanæstesi med en anæstetisk virkning på 1-2 timer: Infiltrationsanæstesi og perineural anæstesi hos heste, kvæg, svin og får.
Bivirkninger
Procain kan medføre hypotension. I nogle få tilfælde, især hos heste, kan der observeres excitation af CNS (agitation, tremor, kramper) efter administration og allergiske reaktioner på procain er almindelige. Der er i sjældne tilfælde observeret anafylaktiske reaktioner. Overfølsomhed over for lokalanæstetika, der tilhører esterundergruppen, er kendt. Der kan i enestående tilfælde forekomme takykardi pga. indholdet af adrenalin. I tilfælde af utilsigtet intravaskulær injektion eller overdosering forekommer hyppigt toksiske reaktioner. Disse viser sig som en excitation af CNS efterfulgt af depression. Dødsfald kan ses ved paralyse af åndedrætsfunktionen. I tilfælde af excitation af CNS bør der administreres kortidsvirkende barbiturater, samt midler der gør urinen sur, for at understøtte renal udskillelse. I tilfælde af allergiske reaktioner kan der gives antihistaminer eller kortikosteroider. Allergisk shock behandles med adrenalin.
Kontraindikationer
Må ikke administreres intravenøst eller intraartikulært. Bør ikke anvendes til dyr i shock, med kardiovaskulære lidelser eller dyr i behandling med sulfonamider eller phenothiaziner Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for lokalanæstetika tilhørende ester-undergruppen eller i tilfælde af mulig allergisk krydsreaktion over for p-aminobenzoatsyre og sulfonamider. Bør ikke anvendes til anæstetiske områder med terminalt kredsløb (f.eks. ører, hale, penis osv.) på grund af risikoen for vævsnekrose efter komplet kredsløbsstop som følge af tilstedeværelsen af adrenalin. Må ikke anvendes sammen med cyclopropan- eller halothanbaserede anæstetika eller andre sympatomimetiske midler.

Interaktioner
Procain hæmmer sulfonamiders virkning. Procain forlænger virkningen af muskelrelaksantia og øger virkningen af antiarytmika, f.eks. procainamid. Det kan medføre hypertension, hvis adrenalin anvendes sammen med oxytociske midler. Der kan forekomme en forøget risiko for arytmier, hvis adrenalin anvendes samtidig med digitalisglycosid (som digoxin). Visse antihistaminer (som chlorpheniramin) kan forstærke virkningen af adrenalin. Adrenalin forstærker virkningen af analgesiske anæstetika på hjertet. Dyrlægen kan på grund af disse interaktioner justere dosen og bør overvåge virkningen på dyret nøje.
Drægtighed, diegivning og laktation
Lægemidlets sikkerhed under drægtighed og laktation er ikke fastlagt. Må kun anvendes i overensstemmelse med den ansvarlige dyrlæges vurdering af risk-benefit forholdet. Procain krydser placentabarrieren og udskilles i mælken.
Æglægning
Cave
Særlige forsigtighedsregler for dyret: Undgå intravenøs administration. På grund af lokal vævsskade kan sår eller abscesser være vanskelige at anæstesere. Udfør lokalanæstesi ved omgivelsestemperatur. Ved højere temperaturer stiger risikoen for toksiske reaktioner pga. større absorption af procain. Som for andre lokalanæstetika, der indeholder procain, bør præparatet anvendes med forsigtighed til dyr med epilepsi, kardiale ledningsforstyrrelser, bradykardi, hypovolæmisk shock eller med forandringer i åndedræts- og nyrefunktionen. Ved injektion tæt på sårkanter kan præparatet føre til nekrose langs kanterne. Præparatet skal anvendes med forsigtighed ved underbensanæstesi pga. risiko for iskæmi. Bruges med forsigtighed til heste pga. risiko for, at pelsfarven på injektionsstedet bliver permanent hvid. Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet: Vask hænder efter brug. Personer med kendt overfølsomhed over for adrenalin, procain eller andre lokalanæstetika fra estergruppen samt derivater af p-aminobenzoesyre og sulfonamider bør undgå kontakt med præparatet. Undgå direkte kontakt med præparatet, da det kan være irriterende for huden, øjnene og mundslimhinden. Vask straks med masser af vand. Søg lægehjælp, hvis irritationen varer ved. Utilsigtet selvinjektion kan medføre kardiorespiratoriske bivirkninger og/eller CNS-bivirkninger. Der bør udvises omhu for at undgå utilsigtet selvinjektion. Ved selvinjektion skal der straks søges lægehjælp, og indlægssedlen eller etiketten skal vises til lægen. Undlad at føre motorkøretøj.
Bemærkning
Gummiproppen må højst perforeres 25 gange.
VINordic | St. Kongensgade 81 | 1264 København K | www.vinordic.org | Telefon: +45 69 15 28 88 | Mail: info@vinordic.org