TULAVEN

Tulathromycin
CEVA Animal Health A/S
 

Præsentation

Langtidsvirkende semisyntetisk makrolid, tulathromycin, til injektionsbehandling af infektiøse lidelser hos svin.
Injektionsvæske, opløsning (25 mg/ml)
Deklaration1 ml indeholder 25 mg tulathromycin samt 5 mg monothioglycerol.
BrugsvejledningEn enkelt injektion med 2,5 mg tulathromycin/kg legemsvægt (svarende til 1 ml/10 kg legemsvægt) i nakkemusklen. Til behandling af svin over 40 kg legemsvægt deles dosen således at ikke mere end 4 ml bliver injiceret på samme sted. Ved alle luftvejsinfektioner anbefales det at behandle dyrene i den tidlige fase af sygdomsforløbet og at vurdere virkningen inden for 48 timer efter injektionen. Hvis de kliniske tegn på luftvejsinfektion fortsætter eller forværres, eller hvis der er tilbagefald, så bør der behandles med et andet antibiotikum og fortsættes hermed indtil de kliniske tegn er forsvundet. For at sikre korrekt dosering skal legemsvægten bestemmes så præcist som muligt for at undgå underdosering. Det anbefales at benytte en gennemstikskanyle eller automatsprøjte ved gentagne udtag fra beholder for at undgå overdreven gennemhulning af proppen. Det er sikkert at punktere proppen op til 20 gange.
DoseringSvin: 2,5 mg /kg i.m. svarende til 1 ml/10 kg legemsvægt i nakkemusklen. Gives 1 gang. Til behandling af svin over 40 kg deles dosen således, at ikke mere end 4 ml bliver injiceret.
TilbageholdelsestidSvin: Slagtning 13 dage.
OpbevaringIngen særlige krav.
Udl. bestemmelseBP.
Holdbarhed2 år. Efter anbrud: 28 dage.
BivirkningPatomorfologiske reaktioner på injektionsstedet (herunder reversible ændringer af kongestion, ødemer, fibrose og blødninger) findes i omkring 30 dage efter injektion.
BemærkningTulathromycin er irriterende for øjnene. I tilfælde af kontakt med øjnene ved hændeligt uheld skal øjnene straks skylles i rent vand.
Pakninger
Pakninger
VIF-nummer Nordisk varenr Pakning Pris excl. moms
28753 476417 1 x 100 ml  
28754 460011 1 x 250 ml  
 

Mere information om produktet

Virkningsmekanismer/egenskaber
Tulathromycin er et makrolid med lang virkningstid, som delvis skyldes de 3 aminogrupper. Derfor er det tildelt den kemiske undergruppebetegnelse triamilider. Tulathromycin har in vitro aktivitet mod nogle af de mest almindelige luftvejspatogener hos svin. Efter en enkelt intramuskulær injektion af 2,5 mg pr. kg legemsvægt ses en hurtig og fuldstændig absorption efterfulgt af en høj fordeling og langsom udskillelse. Halveringstiden er ca. 91 timer. Den maksimale plasmakoncentration er ca. 0,6 µg/ml og opnås ca. 30 min. efter dosering. Plasmaproteinbindingen er ca. 40%. Koncentrationer af tulathromycin i lungehomogenat er betydeligt højere end i plasma. Der er stærk evidens for en betydelig akkumulation af tulathromycin i neutrofile og alveolære makrofager.
Indikationer
Svin: Behandling og metafylakse af luftvejsinfektioner forårsaget af Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasturella multocida, Mycoplasma hyopneumonia, Haemophilus parasuis og Bordetella bronchiseptica følsomme for tulatromycin. Tilstedeværelse af smitte i besætningen bør være konstateret inden metafylaktisk behandling. Produktet må kun anvendes til grise, som forventes at udvikle sygdommen inden for 2-3 dage.
Bivirkninger
Patomorfologiske forandringer på injektionsstedet (herunder reversible ændringer af kongestion, ødemer, fibrose og blødninger) er meget almindelige hos svin i omkring 30 dage efter injektion.
Kontraindikationer
Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over antibiotika af makrolidgruppen eller over for et eller flere af hjælpestofferne. Bør ikke bruges samtidigt med andre makrolider eller lincosamider
Interaktioner
Krydsresistens med andre makrolider forekommer. Må ikke administreres samtidig med antibiotika med samme virkningsmekanisme, såsom makrolider og lincosamider, idet dette kan nedsætte det enkelte antibiotikums effektivitet.
Drægtighed, diegivning og laktation
Laboratoriestudier med rotter og kaniner har ikke vist nogle teratogene, føtotoxiske eller maternotoxiske egenskaber. Sikkerhed ved brug af tulathromycin under drægtighed og diegivning er ikke undersøgt.
Cave
Behandling skal baseres på følsomhedstest af bakterien isoleret fra dyret. Hvis det ikke er muligt, skal behandlingen baseres på lokal (regions- eller bedriftsniveau) epidemiologisk information om følsomhed hos målbakterierne.
Bemærkning
Tulathromycin er irriterende for øjnene. Hvis præparatet er kommet i kontakt med øjnene, skal de straks skylles i rent vand. Vask hænder efter brugen. I tilfælde af selvinjektion: søg straks læge og vis indlægssedlen eller etiketten.
VINordic | St. Kongensgade 81 | 1264 København K | www.vinordic.org | Telefon: +45 69 15 28 88 | Mail: info@vinordic.org