BUPREDINE VET.

Buprenorphin
Dechra Veterinary Products A/S
 

Præsentation

Potent, langvarigt analgetikum, som virker på opiatreceptorer i det centrale nervesystem hos hund, kat og hest.
Injektionsvæske, opløsning (0,3 mg/ml)
Deklaration1 ml indeholder: Aktivt stof: Buprenorphin (som buprenorphinhydrochlorid) 0,3 mg. Hjælpestoffer: Chlorocresol 1,35 mg og andre hjælpestoffer.
BrugsvejledningHund og kat: i.m. eller i.v. anvendelse. Hest: i.v. anvendelse. Ved anvendelse til heste, skal der administreres et intravenøst sedativum inden for 5 minutter før injektionen. Hos hunde indtræder den sederende virkning 15 minutter efter indgivelsen. Fuld smertestillende effekt indtræder først op til 30 minutter efter indgivelse. For at sikre analgesi under operationen og umiddelbart efter opvågningen, skal præparatet administreres præoperativt som en del af præmedicineringen. Ved indgivelse for at potensere sedering eller som en del af præmedicineringen, skal dosis af andre centralt virkende midler reduceres. Reduktionen vil afhænge af nødvendig sedering, det enkelte dyr, typen af andre midler i præmedicineringen og hvordan anæstesien skal induceres og opretholdes. Det kan også være muligt at reducere mængden af inhalationsanæstetika. Responset hos det enkelte dyr overvåges, og de efterfølgende doser skal justeres i henhold hertil. I nogle tilfælde kan det forekomme, at gentagne doser ikke giver yderligere analgesi. I disse tilfælde bør et egnet injicerbart NSAID overvejes. Anvend en sprøjte med passende gradueringer for at administrere en nøjagtig dosis. Lukningen må ikke gennembrydes over 100 gange (med en 21G- eller 23G-kanyle).
DoseringHest: Postoperativ analgesi: 10 µg/kg i.v. sv.t. 3,3 ml/100 kg 5 minutter efter indgivelse af et i.v. sedativum. Dosis kan om nødvendigt gentages en gang efter min. 1-2 timer i kombination med i.v. sedering. Potensering af sederende virkning: 5 µg/kg sv.t. 1,7 ml/100 kg 5 minutter efter indgivelse af et i.v. sedativum, der om nødvendigt gentages efter 10 minutter.
Kat: Postoperativ analgesi: 10-20 µg/kg sv. t. 0,3-0,6 ml/10 kg i.m. eller i.v. Gentages en gang om nødvendigt efter 1-2 timer.
Hund: Postoperativ analgesi: 10-20 µg/kg sv.t. 0,3-0,6 ml/10 kg i.m. eller i.v. Gentages om nødvendigt efter 3-4 timer med en dosis på 10 µg/kg eller efter 5-6 timer med en dosis på 20 µg/kg. Potensering af sederende virkning: 10-20 µg/kg sv.t. 0,3-0,6 ml/10 kg.
TilbageholdelsestidHest: Må ikke anvendes til heste bestemt til menneskeføde.
OpbevaringIngen særlige forhold.
Udl. bestemmelseA.
HoldbarhedI salgspakning: 10, 20, 50 og 100 ml: 30 måneder. 5 ml: 2 år. Efter første åbning af den indre emballage: 28 dage.
Pakninger
Pakninger
VIF-nummer Nordisk varenr Pakning Pris excl. moms
27949 467125 1 x 10 ml 126,75  
 

Mere information om produktet

Virkningsmekanismer/egenskaber
Buprenorphin udøver sin analgetiske effekt via højaffinitetsbinding til forskellige undergrupper af opiatreceptorer, især µ, i det centrale nervesystem. Ved kliniske dosisniveauer for analgetika binder buprenorphin til opiatreceptorer med en høj affinitet og med en høj receptoraviditet, så dissociationen fra receptorstedet er langsom, som vist i in vitro-studier. Denne unikke egenskab ved buprenorphin kunne forklare den længere aktivitet, sammenlignet med morfin. I omstændigheder, hvor en anden opioidagonist allerede har mættet opioidreceptorerne, kan buprenorphin udøve en narkotisk antagonistisk aktivitet som følge af den høje affinitet for opiatreceptorer, så en antagonistisk virkning på morfin svarende til naloxon, er blevet vist. Buprenorphin har kun en lille virkning på mave-tarm-kanalens motilitet. Den sedative effekt indtræder normalt efter 15 minutter. Analgetiske virkninger hos hunde og katte opstår efter ca. 30 minutter, og den maksimale virkning observeres normalt efter ca. 1-1,5 timer. Hos heste uden smerter opstår den antinociceptive virkning i løbet af de første 15-30 minutter. Den maksimale antinociceptive virkning opstår fra 45 minutter til 6 timer efter indgivelse.
Indikationer
Hund: Postoperativ analgesi. Potensering af den sederende virkning af centralt virkende stoffer. Kat: Postoperativ analgesi. Hest: Postoperativ analgesi, i kombination med sedering. Potensering af den sederende virkning af centralt virkende stoffer.
Bivirkninger
Salivation, bradykardi, hypotermi, ophidselse, dehydrering og miosis kan opstå hos hunde, og i sjældne tilfælde hypertension og takykardi. Mydriasis og tegn på eufori forekommer almindeligvis hos katte og forsvinder normalt inden for 24 timer. Hos heste kan anvendelsen af buprenorphin uden tidligere anvendelse af sedativa forårsage ophidselse og spontan lokomotor-aktivitet. Buprenorphin kan til tider forårsage respirationsdepression. Hos heste er ophidselsen minimal ved brug efter anvisningerne sammen med sederende eller beroligende midler, men ataksi kan til tider være markant. Buprenorphin kan nedsætte motiliteten i mave-tarm-kanalen hos heste, men der er kun sjældent rapporteret kolik.
Kontraindikationer
Bør ikke administreres intratekalt eller periduralt. Bør ikke anvendes præoperativt ved kejsersnit. Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne.
Interaktioner
Buprenorphin kan forårsage nogen døsighed, som kan forstærkes af andre centralt virkende midler, herunder beroligende midler, sedativa og hypnotika. Anvendelse sammen med morfin eller andre analgetika af opioidtypen, f.eks. etorfin, fentanyl, pethidin, metadon, papaveretum eller butorphanol frarådes. Buprenorphin er blevet anvendt sammen med acepromazin, alphaxalon/alphadalon, atropin, detomidin, dexmedetomidin, halothan, isofluran, ketamin, medetomidin, propofol, romifidin, sevofluran, thiopenton og xylazin. Ved anvendelse i kombination med sedativa, kan den undertrykkende virkning på hjertefrekvensen og respirationen forstærkes.
Drægtighed, diegivning og laktation
Der er ikke udført studier af reproduktionstoksicitet hos måldyrene. Må kun anvendes i overensstemmelse med den ansvarlige dyrlæges vurdering af risk-benefit-forholdet. Må ikke anvendes præoperativt ved kejsersnit på grund af risikoen for respirationsdepression hos afkommet under fødslen og må kun anvendes med særlig forsigtighed postoperativt. Laktation frarådes under anvendelsen. Må kun anvendes i overensstemmelse med den ansvarlige dyrlæges vurdering af risk-benefit-forholdet.
Cave
Sikkerheden ved brugen af buprenorphin er ikke blevet påvist hos kattekillinger eller hundehvalpe, der er under 7 uger, eller hos heste under 10 måneder og som vejer under 150 kg. Derfor bør anvendelsen til disse dyr baseres på en dyrlæges vurdering af risk-benefit-forholdet. Pga. metabolisering i leveren, kan virkningens intensitet og varighed være påvirket hos dyr med nedsat leverfunktion. I tilfælde af nyre-, hjerte eller leverdysfunktion eller shock kan der være en større risiko forbundet med anvendelsen af produktet. Sikkerheden er ikke fuldstændigt evalueret hos klinisk kompromitterede katte eller heste. Kan til tider forårsage respirationsdepression, og som for andre opioide lægemidler skal der udvises forsigtighed, når dyr med nedsat respirationsfunktion eller dyr, der får lægemidler, som kan forårsage respirationsdepression, behandles. Gentagen indgivelse med kortere interval end det anbefalede gentagelsesinterval frarådes. For at sikre, at ataksiske heste sederet med detomidin/buprenorphin ikke mister balancen, bør de ikke flyttes eller håndteres på nogen anden måde, som kan kompromittere deres stabilitet.Virkningen af opioider på hovedtraumer afhænger af skadens type og sværhedsgrad samt den administrerede respirationsunderstøttelse.
Bemærkning
I tilfælde af overdosering skal der iværksættes støttende forholdsregler, og der kan om nødvendigt anvendes naloxon eller respirationsstimulantia.
VINordic | St. Kongensgade 81 | 1264 København K | www.vinordic.org | Telefon: +45 69 15 28 88 | Mail: info@vinordic.org