COSACTHEN VET.

Tetracosactid
Dechra Veterinary Products A/S
 

Præsentation

Syntetisk polypeptid til vurdering af binyrebarkfunktionen hos hunde.
Injektionsvæske, opløsning (0,25 mg/ml)
Deklaration1 ml indeholder: Tetracosactid 0,25 mg (svarende til 0,28 mg tetracosactidhexaacetat).
BrugsvejledningI.m. eller i.v. anvendelse. Administrer 5 µg/kg (0,02 ml/kg). Tag den første blodprøve lige før administration af produktet, og tag den anden blodprøve 60-90 minutter efter administration af produktet, for at vurdere kortisol-responset.
DoseringHund: 5 µg/kg sv.t. 0,02 ml/kg i.m. eller i.v.
TilbageholdelsestidHund: Ikke relevant.
OpbevaringOpbevares i køleskab (2 °C-8 °C). Opbevar hætteglasset i den ydre karton for at beskytte mod lys.
Udl. bestemmelseB.
HoldbarhedI salgspakning: 2 år. Kun til engangsbrug.
Pakninger
Pakninger
VIF-nummer Nordisk varenr Pakning Pris excl. moms
28785 491672 1 x 1 ml 77,12  
 

Mere information om produktet

Virkningsmekanismer/egenskaber
Tetracosactid er et syntetisk polypeptid, der består af de første 24 aminosyrer af adrenokortikotropt hormon (ACTH). Administrationen af tetracosactid resulterer i kortisolkoncentrationer, der er signifikant højere sammenlignet med baseline-værdier. Administration af en dosis på 5 µg/kg, enten ved intravenøs eller intramuskulær administration, medfører en maksimal kortisolkoncentration 60-90 minutter efter administration.Sammenlignet med i.m. administration, resulterer i.v. administration i en højere maksimal plasmakoncentration (Cmax) af immunreaktivt (IR)-ACTH, en måling der omfatter både endogent ACTH og tetracosactid. Ved begge administrationsveje forekommer peak-koncentrationen (Tmax) af IR-ACTH højst 30 minutter efter administration. Peptidaser nedbryder hurtigt tetracosactid til mindre peptider og tilbagevenden af IR-ACTH-koncentrationen til baseline opnås 120 minutter efter dosering.
Indikationer
Til vurdering af binyrebarkfunktionen hos hunde.
Bivirkninger
Bivirkninger observeret i kliniske studier: Almindelige: Opkastning. Ikke almindelige: Blå mærker på injektionsstedet (i.m. administration), hæmatom på injektionsstedet (i.v. administration), depression, diarré, halthed og nervøsitet.
Kontraindikationer
Bør ikke anvendes til drægtige dyr. Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne.
Interaktioner
Før der udføres en ACTH-stimuleringstest, skal det sikres, at der har været en tilstrækkelig lang udvaskningsperiode siden administration af lægemidler, der enten kan krydsreagere med kortisol-assayet eller påvirke hypothalamus-hypofyse-binyre-aksen. Hypothalamus-hypofyse-binyre-aksen kan blive påvirket af lægemidler, der enten interagerer med glukokortikoidreceptorer eller påvirker de mekanismer, der er involveret i syntesen eller udskillelsen af kortisol fra binyren.
Drægtighed, diegivning og laktation
Må ikke anvendes under drægtighed. Tetracosactid påvirker hypothalamus-hypofyse-binyre-aksen, hvilket kan være skadeligt for fostret. Anvendelse af produktet frarådes under laktation.
Cave
Sikkerheden af produktet er ikke fastlagt hos: hunde, som er under 5 måneder gamle eller som vejer mindre end 4,5 kg, hunde med diabetes mellitus eller hypothyreodisme. Må kun anvendes i overensstemmelse med den ansvarlige dyrlæges vurdering af benefit-risk-forholdet. Tetracosactid kan forårsage overfølsomhed hos mennesker, især hos personer med eksisterende allergiske lidelser, som f.eks. astma. Personer med sådanne allergiske lidelser eller kendt overfølsomhed over for tetracosactid, ACTH eller et eller flere af hjælpestofferne, skal undgå at komme i kontakt med dette produkt. Ved udvikling kliniske symptomer efter eksponering, som f.eks. hudreaktioner, kvalme, opkastning, ødemer eller svimmelhed, eller tegn på anafylaktisk shock, skal der straks søges lægehjælp, og indlægssedlen eller etiketten bør vises til lægen. Vask hænderne efter brug. Produktet må ikke administreres af gravide kvinder. I tilfælde af selvinjektion ved hændeligt uheld skal der straks søges lægehjælp, og indlægssedlen eller etiketten bør vises til lægen.
Bemærkning
Da der ikke foreligger undersøgelser vedrørende eventuelle uforligeligheder, bør dette lægemiddel ikke blandes med andre lægemidler.
VINordic | St. Kongensgade 81 | 1264 København K | www.vinordic.org | Telefon: +45 69 15 28 88 | Mail: info@vinordic.org