TULISSIN

Tulathromycin
Virbac Danmark A/S
 

Præsentation

Langtidsvirkende semisyntetisk makrolid, tulathromycin, til injektionsbehandling af infektiøse lidelser hos svin, kvæg og får.
Injektionsvæske, opløsning (25 mg/ml)
Deklaration1 ml indeholder 25 mg tulathromycin samt 5 mg monothioglycerol.
DoseringSvin: 2,5 mg /kg i.m. sv.t. 1 ml/10 kg lgv. Gives 1 gang. Til behandling af svin over 40 kg deles dosen således, at ikke mere end 4 ml bliver injiceret på samme sted. Det anbefales at behandle dyrene i den tidlige fase af sygdomsforløbet og vurdere virkningen indenfor 48 timer efter injektionen. Hvis de kliniske symptomer på luftvejsinfektion fortsætter eller forværres, eller hvis der er tilbagefald, så bør der behandles med et andet antibiotikum og fortsættes hermed indtil de kliniske symptomer er forsvundet.
TilbageholdelsestidSvin: I.m.: Slagtning 13 dage.
OpbevaringIngen særlige krav.
Udl. bestemmelseBP.
Holdbarhed36 måneder. Efter anbrud: 28 dage.
Pakninger
Pakninger
VIF-nummer Nordisk varenr Pakning Pris excl. moms
28883 455636 1 x 50 ml  
28884 523022 1 x 100 ml  
Injektionsvæske, opløsning (100 mg/ml)
Deklaration1 ml indeholder 100 mg tulathromycin samt 5 mg monothioglycerol.
DoseringFår: 2,5 mg/kg lgv. (1 ml/40 kg lgv.) gives én gang i.m.
Kvæg: 2,5 mg/kg lgv. (1 ml/40 kg lgv.) gives én gang s.c. Ved behandling af kvæg over 300 kg deles dosen, så højst 7,5 ml injiceres på samme sted.
Svin: 2,5 mg/kg lgv. (1 ml/40 kg lgv.) gives én gang i.m. Ved behandling af svin over 80 kg deles dosen, så højst 2 ml injiceres på samme sted. Det anbefales at behandle dyrene i den tidlige fase af sygdomsforløbet og vurdere virkningen indenfor 48 timer efter injektionen. Hvis de kliniske symptomer på luftvejsinfektion fortsætter eller forværres, eller hvis der er tilbagefald, så bør der behandles med et andet antibiotikum og fortsættes hermed indtil de kliniske symptomer er forsvundet.
TilbageholdelsestidSvin: I.m.: Slagtning 13 døgn. Kvæg: S.c.: Slagtning 22 døgn. Får: I.m: Slagtning 16 døgn. Må ikke anvendes til dyr, hvis mælk er bestemt til menneskeføde. Må ikke anvendes til drægtige dyr, hvis mælk er bestemt til menneskeføde, inden for 2 måneder forud for den forventede fødselsdato.
OpbevaringIngen særlige krav.
Udl. bestemmelseBP.
Holdbarhed36 måneder. Efter anbrud: 28 dage.
Pakninger
Pakninger
VIF-nummer Nordisk varenr Pakning Pris excl. moms
28931 049534 1 x 50 ml  
28932 461420 1 x 100 ml  
 

Mere information om produktet

Virkningsmekanismer/egenskaber
Tulathromycin er et makrolid med lang virkningstid og bakteriostatisk virkning. Tilhører den kemiske undergruppe triamilider. Tulathromycin har in vitro aktivitet mod nogle af de mest almindelige luftvejspatogener hos både svin og kvæg; Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Histophilus somni, Mycoplasma bovis, Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Mycoplasma hyopneumoniae, Haemophilus parasuis og Bordetella bronchiseptica, samt over for Dichelobactor nodosus (smitsom pododermatitis (klovsyge) hos får) og Moraxella bovis (infektiøs bovin keratokonjunktivitis). Efter en i.m. (svin og får) eller s.c. (kvæg) injektion af 2,5 mg pr. kg legemsvægt ses en hurtig og fuldstændig absorption efterfulgt af en høj fordeling og langsom udskillelse. Biotilgængeligheden er 90% (kvæg s.c.), 88% (svin, i.m.) eller 100% (får, i.m.). Halveringstiden er ca. 90 timer for kvæg og svin, og ca. 70 timer for får. Den maksimale plasmakoncentration er for kvæg og svin 0,5-0,6 µg/ml, mens den for får er 1,2 µg/ml, hhv. 30 og 15 minutter efter dosering. Plasmaproteinbindingen er ca. 40% for kvæg og svin, 60-75% for får. Koncentrationer af tulathromycin i lungehomogenat er betydeligt højere end i plasma. Der er en betydelig akkumulation af tulathromycin i neutrofile og alveolære makrofager.
Indikationer
Kvæg: Behandling og metafylakse af luftvejsinfektioner hos kvæg (BRD) forårsaget af tulatromycinfølsomme Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Histophilus somni og Mycoplasma bovis. Tilstedeværelse af smitte i besætningen skal være konstateret før metafylaktisk behandling. Behandling af Infektiøs Bovin Keratokonjunktivitis (IBK) forårsaget af tulotromycinfølsomme Morexella bovis. Svin: Behandling og metafylakse af luftvejsinfektioner forårsaget af Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Mycoplasma hyopneumonia, Haemophilus parasuis og Bordetella bronchiseptica følsomme for tulatromycin. Tilstedeværelse af smitte i besætningen skal være konstateret før metafylaktisk behandling. Må kun anvendes til svin, som forventes at udvikle sygdommen inden for 2-3 dage. Får: Behandling af tidlige faser af smitsom pododermatitis (klovsyge), som er forbundet med den virulente Dichelobacter nodosus, som kræver systemisk behandling.
Bivirkninger
Efter s.c. injektion til kvæg er forbigående smertereaktion og lokal hævelse på injektionsstedet, som kan vare i op til 30 dage, meget almindeligt forekommende. Tilsvarende reaktioner er ikke set hos svin og får efter i.m. injektion. Patologiske reaktioner på injektionsstedet (reversible ændringer i form af kongestion, ødemer, fibrose og blødninger) er meget almindelige hos kvæg og svin i op til ca. 30 dage efter injektion. Hos får er forbigående symptomer på ubehag (hovedrystning, gnubben på injektionsstedet, viger baglæns) meget almindelige efter i.m. injektion. Disse symptomer forsvinder inden for få minutter.
Kontraindikationer
Bør ikke anvendes til måldyr med overfølsomhed over for antibiotika af makrolid gruppen. Bør ikke anvendes samtidigt med andre makrolider eller lincosamider.
Interaktioner
Krydsresistens med andre makrolider forekommer. Bør ikke bruges samtidig med antibiotika med samme virkningsmekanisme, såsom makrolider og lincosamider.
Drægtighed, diegivning og laktation
Laboratoriestudier med rotter og kaniner har ikke vist nogle teratogene, føtotoxiske eller maternotoxiske egenskaber. Sikkerheden under drægtighed og diegivning er ikke undersøgt. Må ikke anvendes til dyr, hvis mælk er bestemt til menneskeføde. Må ikke anvendes til drægtige dyr, hvis mælk er bestemt til menneskeføde, inden for 2 måneder forud for den forventede fødselsdato.
Cave
Behandling skal baseres på resistensbestemmelse af bakterien isoleret fra dyret. Anden brug end her beskrevet kan øge forekomsten af bakterier, der er resistente over for tulathromycin og kan nedsætte virkningen af behandlingen med andre makrolider. Får: Virkningen ved behandling af klovsyge kan nedsættes af andre faktorer såsom våde omgivelser og uhensigtsmæssig bedriftsledelse. Behandling af klovsyge bør derfor foretages sammen med andre redskaber til besætningsstyring som f.eks. at sørge for tørre omgivelser. Antibiotikabehandling af godartet klovsyge anses ikke for hensigtsmæssigt. Tulathromycin har vist begrænset virkning hos får med svære kliniske tegn eller kronisk klovsyge og bør derfor kun gives i de tidlige faser af klovsyge.
Bemærkning
Til brugeren: Tulathromycin er irriterende for øjnene. I tilfælde af kontakt med øjnene skylles straks med rent vand. Tulathromycin kan give sensibilisering ved hudkontakt. I tilfælde af kontakt med huden, bør det berørte område vaskes omgående med sæbe og vand. Vask hænder efter brugen. I tilfælde af selvinjektion: Søg straks lægehjælp og vis inddlægsseddel eller etiket til lægen.
VINordic | St. Kongensgade 81 | 1264 København K | www.vinordic.org | Telefon: +45 69 15 28 88 | Mail: info@vinordic.org