TULINOVET

Tulathromycin
Orion Pharma Animal Health
 

Præsentation

Langtidsvirkende semisyntetisk makrolid, tulathromycin, til injektionsbehandling af infektiøse lidelser hos svin, kvæg og får.
Injektionsvæske, opløsning (100 mg/ml)
Deklaration1 ml indeholder 100 mg tulathromycin samt 5 mg monothioglycerol.
DoseringFår: 2,5 mg/kg lgv. (1 ml/40 kg legemsvægt) gives én gang i.m.
Svin: 2,5 mg/kg lgv. (1 ml/40 kg lgv.) gives én gang i.m. Ved behandling af svin over 80 kg deles dosen, så højst 2 ml injiceres på samme sted. Ved alle luftvejsinfektioner anbefales det at behandle dyrene i den tidlige fase af sygdomsforløbet og
at vurdere virkningen indenfor 48 timer efter injektionen. Hvis de kliniske tegn på luftvejsinfektion
fortsætter eller forværres, eller hvis der er tilbagefald, så bør der behandles med et andet antibiotikum
og fortsættes hermed indtil de kliniske tegn er forsvundet.
Kvæg: 2,5 mg/kg lgv. (1 ml/40 kg lgv.) gives én gang s.c. Ved behandling af kvæg over 300 kg deles dosen, så højst 7,5 ml injiceres på samme sted.
TilbageholdelsestidSvin: I.m.: Slagtning 13 døgn. Kvæg: S.c.: Slagtning 22 døgn. Må ikke anvendes til lakterende dyr, hvis mælk er bestemt til menneskeføde.
Må ikke anvendes til drægtige dyr, hvis mælk er bestemt til menneskeføde, inden for 2 måneder forud
for den forventede fødselsdato. Får: I.m: Slagtning 16 døgn. Må ikke anvendes til lakterende dyr, hvis mælk er bestemt til menneskeføde.
Må ikke anvendes til drægtige dyr, hvis mælk er bestemt til menneskeføde, inden for 2 måneder forud
for den forventede fødselsdato.
Udl. bestemmelseBP.
Holdbarhed24 måneder. Efter anbrud: 28 dage.
Pakninger
Pakninger
VIF-nummer Nordisk varenr Pakning Pris excl. moms
28900 198964 1 x 100 ml 0,00  
28901 587359 1 x 50 ml 0,00  
 

Mere information om produktet

Virkningsmekanismer/egenskaber
Tulathromycin er et makrolid med lang virkningstid, som delvis skyldes de 3 aminogrupper. Derfor er det tildelt den kemiske undergruppebetegnelse triamilider. Tulathromycin har in vitro aktivitet mod nogle af de mest almindelige luftvejspatogener hos både svin og kvæg. Efter en enkelt intramuskulær (svin og får) eller subkutan (kvæg) injektion af 2,5 mg pr. kg legemsvægt ses en hurtig og fuldstændig absorption efterfulgt af en høj fordeling og langsom udskillelse. Halveringstiden er ca. 90 timer for kvæg og svin og ca. 70 timer for får. Den maksimale plasmakoncentration (Cmax) er 0,5 µg/ml og opnås ca. 30 min (Tmax) efter dosering af kvæg og svin. Hos får er Cmax 1,19 μg/ml og Tmax ca. 15 minutter. Plasmaproteinbindingen er ca. 40% hos kvæg og svin, og 60-75% hos får. Koncentrationer af tulathromycin i lungehomogenat er betydeligt højere end i plasma. Der er stærk evidens for en betydelig akkumulation af tulathromycin i neutrofile og alveolære makrofager.
Indikationer
Kvæg: Behandling og metafylakse af luftvejsinfektioner hos kvæg (BRD) forårsaget af tulatromycinfølsomme Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Histophilus somni og Mycoplasma bovis. Tilstedeværelse af sygdommen i besætningen skal være konstateret inden metafylaktisk medicinering. Behandling af Infektiøs Bovin Keratokonjunktivitis (IBK) forårsaget af tulotromycinfølsomme Morexella bovis. Svin: Behandling og metafylaktisk medicinering af luftvejsinfektioner forårsaget af Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasturella multocida, Mycoplasma hyopneumonia, Haemophilus parasuis og Bordetella bronchiseptica følsomme for tulatromycin. Tilstedeværelse af smitte i besætningen skal forekomme før metafylaktiske medicinering anvendes. Præparatet må kun anvendes til grise, som forventes at udvikle sygdommen inden for 2-3 dage. Får: Behandling af tidlige faser af smitsom pododermatisis (klovsyge), som er forbundet med den virulente Dichelobacter nodosus, som kræver systemisk behandling.
Bivirkninger
Patomorfologiske forandringer på injektionsstedet (herunder reversible ændringer af kongestion, ødemer, fibrose og blødninger) er meget almindelige hos kvæg og svin i omkring 30 dage efter injektion. Ved subkutan applikation af præparatet til kvæg kan der ses forbigående smertereaktion og lokal hævelse på injektionsstedet, som kan vedvare op til 30 dage. En sådan reaktion er ikke set hos svin eller får efter intramuskulær injektion. Får: Forbigående tegn på ubehag (hovedrystning, gnubben på injektionsstedet, går baglæns) er meget almindelige efter intramuskulære injektioner. Disse tegn forsvinder inden for få minutter
Kontraindikationer
Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for antibiotika af makrolid gruppen eller nogen af indholdsstofferne. Bør ikke anvendes samtidigt med andre makrolider eller lincosamider.
Interaktioner
Krydsresistens med andre makrolider forekommer. Må ikke administreres samtidig med antibiotika med samme virkningsmekanisme, såsom makrolider og lincosamider.
Drægtighed, diegivning og laktation
Laboratoriestudier med rotter og kaniner har ikke vist nogle teratogene, føtotoxiske eller maternotoxiske egenskaber. Sikkerhed ved brug af tulathromycin under drægtighed og diegivning er ikke klarlagt. Må kun anvendes i overensstemmelse med den ansvarlige dyrlæges vurdering af risk-benefit -forholdet. Må ikke anvendes til lakterende dyr, der leverer mælk til human konsum. Må ikke anvendes til drægtige dyr, som producerer mælk til human konsum inden for 2 måneder før den forventede fødselsdato.
Cave
Behandling skal baseres på følsomhedstest af bakterien isoleret fra dyret. Får: Virkningen af antimikrobiel behandling af klovsyge kan nedsættes af andre faktorer såsom våde omgivelser såvel som uhensigtsmæssig driftsledelse. Behandling af klovsyge bør derfor foretages sammen med andre redskaber til besætningsstyring som f.eks. at sørge for tørre omgivelser. Antibiotikabehandling af godartet klovsyge anses ikke for hensigtsmæssigt. Tulinovet har vist begrænset virkning hos får med svære kliniske tegn eller kronisk klovsyge og bør derfor kun gives i tilfælde af tidlige faser af klovsyge. Anvendelse af produktet, som afviger fra anvisningerne i produktresuméet, kan øge forekomsten af bakterier, som er resistente over for tulathromycin, og kan sænke virkningen af behandlingen af andre makrolider som følge af krydsresistens.
Bemærkning
Tulathromycin er irriterende for øjnene. Hvis præparatet er kommet i kontakt med øjnene, skal de straks skylles i rent vand. Ved kontakt med huden vask omgående med sæbe og vand. Vask hænder efter brugen. I tilfælde af selvinjektion: søg straks læge og vis indlægssedlen eller etiketten.
VINordic | St. Kongensgade 81 | 1264 København K | www.vinordic.org | Telefon: +45 69 15 28 88 | Mail: info@vinordic.org