TULLAVIS

Tulathromycin
Salfarm Danmark A/S
 

Præsentation

Tulathromycin er et langtidsvirkende semisyntetisk makrolid til injektionsbehandling af infektiøse lidelser hos gris, kvæg og får (100 mg/ml) og gris (25 mg/ml) forårsaget af tulathromycinfølsomme bakterier.
Injektionsvæske, opløsning (100 mg/ml)
Deklaration1 ml indeholder 100 mg tulathromycin.
BrugsvejledningDet anbefales at behandle i den tidlige fase af sygdomsforløbet og at vurdere virkningen inden for 48 timer. Hvis de kliniske tegn fortsætter eller forværres, eller hvis der er tilbagefald, bør der behandles med et andet antibiotikum, indtil de kliniske tegn er forsvundet. For at sikre korrekt dosering skal legemsvægten bestemmes så præcist som muligt. Det anbefales at benytte en gennemstikskanyle eller automatsprøjte ved gentagne udtag fra beholderen. Det er dog sikkert at punktere proppen op til 100 gange.
DoseringSvin: 1 ml/40 kg lgv. (sv.t. 2,5 mg/kg lgv.) gives én gang i.m. Ved behandlig af svin over 80 kg deles dosen, så højst 2 ml injiceres på samme sted.
Kvæg: 1 ml/40 kg lgv. (sv.t. 2,5 mg/kg lgv.) gives én gang s.c. Ved behandlig af kvæg over 300 kg deles dosen, så højst 7,5 ml injiceres på samme sted.
Får: 1 ml/40 kg lgv. (sv.t. 2,5 mg/kg lgv.) gives én gang i.m.
TilbageholdelsestidSvin: I.m.: Slagtning 13 døgn. Kvæg: S.c.: Slagtning 22 døgn.
Må ikke anvendes til lakterende dyr, hvis mælk er bestemt til konsum eller drægtige dyr inden for 2 måneder forud for den forventede fødselsdato, hvis mælken er bestemt til konsum. Får: I.m.: Slagtning 16 døgn.
Må ikke anvendes til lakterende dyr, hvis mælk er bestemt til konsum eller drægtige dyr inden for 2 måneder forud for den forventede fødselsdato, hvis mælken er bestemt til konsum.
OpbevaringMå ikke opbevares over 30°C.
Udl. bestemmelseBP.
Holdbarhed18 måneder. Efter anbrud: 28 dage.
Pakninger
Pakninger
VIF-nummer Nordisk varenr Pakning Pris excl. moms
28886 382559 1 x 100 ml  
Injektionsvæske, opløsning (25 mg/ml)
Deklaration1 ml indeholder 25 mg tulathromycin
BrugsvejledningDet anbefales at behandle i den tidlige fase af sygdomsforløbet og at vurdere virkningen inden for 48 timer. Hvis de kliniske tegn fortsætter eller forværres, eller hvis der er tilbagefald, bør der behandles med et andet antibiotikum, indtil de kliniske tegn er forsvundet. For at sikre korrekt dosering skal legemsvægten bestemmes så præcist som muligt. Det anbefales at benytte en gennemstikskanyle eller automatsprøjte ved gentagne udtag fra beholderen. Det er dog sikkert at punktere proppen op til 100 gange.
DoseringSvin: 1 ml/10 kg lgv. i nakkemusklen (sv.t. 2,5 mg /kg lgv.) gives én gang i.m. Ved behandling af svin over 40 kg deles dosen, så højst 4 ml injiceres på samme sted.
TilbageholdelsestidSvin: I.m.: Slagtning 13 døgn.
OpbevaringMå ikke opbevares over 30°C.
Udl. bestemmelseBP.
Holdbarhed18 måneder. Efter anbrud: 28 dage.
Pakninger
Pakninger
VIF-nummer Nordisk varenr Pakning Pris excl. moms
28887 083140 1 x 100 ml  
 

Mere information om produktet

Virkningsmekanismer/egenskaber
Tulathromycin har lang virkningstid, og har in vitro aktivitet mod nogle af de mest almindelige luftvejspatogener hos både svin og kvæg. Efter en enkelt injektion ses en hurtig og udtalt absorption efterfulgt af en høj fordeling og langsom udskillelse. Hos kvæg og svin er halveringstiden ca. 90 timer, hos får ca. 70 timer. Koncentrationen af tulathromycin i lungehomogenat er betydeligt højere end i plasma. Der ses en betydelig akkumulation af tulathromycin i neutrofile og alveolære makrofager. Tulathromycin udviser desuden immunmodulerende og antiinflammatoriske egenskaber i eksperimentelle studier.
Indikationer
Kvæg: Behandling og metafylakse af luftvejsinfektioner (BRD - Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Histophilus somni og Mycoplasma bovis). Behandling af Infektiøs Bovin Keratokonjunktivitis (IBK) forårsaget af Moraxella bovis. Svin: Behandling og metafylakse af luftvejsinfektioner (SRD - Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasturella multocida, Mycoplasma hyopneumonia, Haemophilus parasuis og Bordetella bronchiseptica). Tullavis må kun anvendes til grise, som forventes at udvikle sygdommen inden for 2-3 dage. Får: Behandling af tidlige faser af smitsom klovsyge (Dichelobacter nodosus), som kræver systemisk behandling. Behandling skal så vidt muligt være baseret på følsomhedstest af bakterien isoleret fra dyret. Ved metafylakse bør sygdommen være konstateret i besætningen inden medicinering påbegyndes.
Bivirkninger
Patomorfologiske forandringer på injektionsstedet (herunder reversible ændringer af kongestion, ødemer, fibrose og blødninger) er meget almindelige hos kvæg og svin i op til 30 dage efter injektion. Subkutan applikation af produktet til kvæg forårsager ofte forbigående smertereaktion og lokal hævelse på injektionsstedet, som kan vare i op til 30 dage. Hos får er forbigående tegn på ubehag (hovedrystning, gnubben på injektionsstedet, gå baglæns) meget almindelige. Disse tegn forsvinder inden for få minutter.
Kontraindikationer
Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for et eller flere af indholdsstofferne eller antibiotika af makrolidgruppen. Bør ikke bruges samtidig med andre makrolider eller lincosamider
Interaktioner
Krydsresistens med andre makrolider forekommer. Må ikke administreres samtidig med antibiotika med samme virkningsmekanisme såsom makrolider og lincosamider.
Drægtighed, diegivning og laktation
Laboratoriestudier med rotter og kaniner har ikke vist nogle teratogene, føtotoxiske eller maternotoxiske egenskaber. Sikkerhed ved brug af tulathromycin under drægtighed og diegivning er ikke undersøgt. Må ikke anvendes til lakterende dyr, der leverer mælk til konsum eller til drægtige dyr inden for 2 måneder før den forventede fødselsdato, hvis mælken skal leveres til konsum.
Cave
Tulathromycin er irriterende for øjnene og kan give sensibilisering ved hudkontakt. I tilfælde af kontakt med øjnene: Skyl straks i rent vand. I tilfælde af kontakt med huden: Vask omgående det berørte område med sæbe og vand. Vask hænder efter brug. I tilfælde af selvinjektion: Søg straks læge og vis indlægssedlen eller etiketten til lægen.
Bemærkning
Virkningen af antimikrobiel behandling af klovsyge hos får kan nedsættes af andre faktorer som våde omgivelser eller uhensigtsmæssig driftsledelse. Behandling af klovsyge bør derfor foretages sammen med andre redskaber til besætningsstyring som f.eks. at sikre tørre omgivelser. Antibiotikabehandling af godartet klovsyge anses ikke for hensigtsmæssigt. Tulathromycin har vist begrænset virkning hos får med svær eller kronisk klovsyge og bør derfor kun gives i tilfælde af tidlige faser af klovsyge.
VINordic | St. Kongensgade 81 | 1264 København K | www.vinordic.org | Telefon: +45 69 15 28 88 | Mail: info@vinordic.org