DAXOCOX®

Enflicoxib
Virbac Danmark A/S
 

Præsentation

Daxocox er et non-steroidt anti-inflammatorisk præparat (NSAID) til behandling af smerter og inflammation i forbindelse med osteoartritis (eller degenerativ ledsygdom) hos hunde.
Tabletter (15 mg)
DeklarationAktivt stof: Enflicoxib 15 mg. Hjælpestoffer: Jernoxid, sort (E172); jernoxid, gul (E172); jernoxid, rød (E172).
BrugsvejledningOral anvendelse. Daxocox bør gives umiddelbart før eller sammen med hundens foder. Dyrets kropsvægt bør bestemmes så nøjagtigt som muligt for at sikre administration af den korrekte dosis.
Antal tabletter der skal gives (EN GANG OM UGEN)
Kropsvægt (kg)/tabletstørrelse (mg) FØRSTE DOSIS 8 mg/kg VEDLIGEHOLDELSESDOSIS 4 mg/kg
15 mg 30 mg 45 mg 70 mg 100 mg 15 mg 30 mg 45 mg 70 mg 100 mg
3 - 4,9 2 1
5 - 7,5 2 1
7,6 - 11, 2 2 1
11,3 - 15 4 2
15,1 - 17,5 2 1
17,6 - 25 2 1
25,1 - 35 4 2
35,1 - 50 4 2
50,1 - 75 6 3
DoseringHund: Doseringsintervallet er EN GANG OM UGEN. Se doseringskema under brugsvejledningen. Første dosis: 8 mg enflicoxib pr. kg lgv. Vedligeholdelsesdosis: Gentag behandlingen hver 7. dag med en dosis på 4 mg enflicoxib pr. kg lgv.
OpbevaringDer er ingen særlige krav vedrørende opbevaringstemperaturer. Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod lys. Opbevares utilgængeligt for dyr for at undgå indtagelse ved hændeligt uheld. Opbevares utilgængeligt for børn.
Udl. bestemmelseB.
Holdbarhed30 måneder i salgspakning.
Pakninger
Pakninger
VIF-nummer Nordisk varenr Pakning Pris excl. moms
29065 512932 4 x 1 tabl. 94,75  
Tabletter (30 mg)
DeklarationAktivt stof: Enflicoxib 30 mg. Hjælpestoffer: Jernoxid, sort (E172); jernoxid, gul (E172); jernoxid, rød (E172).
BrugsvejledningOral anvendelse. Daxocox bør gives umiddelbart før eller sammen med hundens foder. Dyrets kropsvægt bør bestemmes så nøjagtigt som muligt for at sikre administration af den korrekte dosis.
DoseringHund: Doseringsintervallet er EN GANG OM UGEN. Se doseringskema under brugsvejledning for tablet 15 mg. Første dosis: 8 mg enflicoxib pr. kg lgv. Vedligeholdelsesdosis: Gentag behandlingen hver 7. dag med en dosis på 4 mg enflicoxib pr. kg lgv.
OpbevaringDer er ingen særlige krav vedrørende opbevaringstemperaturer. Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod lys. Opbevares utilgængeligt for dyr for at undgå indtagelse ved hændeligt uheld. Opbevares utilgængeligt for børn.
Udl. bestemmelseB.
Holdbarhed30 måneder i salgspakning.
Pakninger
Pakninger
VIF-nummer Nordisk varenr Pakning Pris excl. moms
29064 471135 4 x 1 tabl. 124,98  
Tabletter (45 mg)
DeklarationAktivt stof: Enflicoxib 45 mg. Hjælpestoffer: Jernoxid, sort (E172); jernoxid, gul (E172); jernoxid, rød (E172).
BrugsvejledningOral anvendelse. Daxocox bør gives umiddelbart før eller sammen med hundens foder. Dyrets kropsvægt bør bestemmes så nøjagtigt som muligt for at sikre administration af den korrekte dosis.
DoseringHund: Doseringsintervallet er EN GANG OM UGEN. Se doseringskema under brugsvejledning for tablet 15 mg. Første dosis: 8 mg enflicoxib pr. kg lgv. Vedligeholdelsesdosis: Gentag behandlingen hver 7. dag med en dosis på 4 mg enflicoxib pr. kg lgv.
OpbevaringDer er ingen særlige krav vedrørende opbevaringstemperaturer. Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod lys. Opbevares utilgængeligt for dyr for at undgå indtagelse ved hændeligt uheld. Opbevares utilgængeligt for børn.
Udl. bestemmelseB.
Holdbarhed30 måneder i salgspakning.
Pakninger
Pakninger
VIF-nummer Nordisk varenr Pakning Pris excl. moms
29063 153493 4 x 1 tabl. 144,87  
Tabletter (70 mg)
DeklarationAktivt stof: Enflicoxib 70 mg. Hjælpestoffer: Jernoxid, sort (E172); jernoxid, gul (E172); jernoxid, rød (E172).
BrugsvejledningOral anvendelse. Daxocox bør gives umiddelbart før eller sammen med hundens foder. Dyrets kropsvægt bør bestemmes så nøjagtigt som muligt for at sikre administration af den korrekte dosis.
DoseringHund: Doseringsintervallet er EN GANG OM UGEN. Se doseringskema under brugsvejledning for tablet 15 mg. Første dosis: 8 mg enflicoxib pr. kg lgv. Vedligeholdelsesdosis: Gentag behandlingen hver 7. dag med en dosis på 4 mg enflicoxib pr. kg lgv.
OpbevaringDer er ingen særlige krav vedrørende opbevaringstemperaturer. Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod lys. Opbevares utilgængeligt for dyr for at undgå indtagelse ved hændeligt uheld. Opbevares utilgængeligt for børn.
Udl. bestemmelseB.
Holdbarhed30 måneder i salgspakning.
Pakninger
Pakninger
VIF-nummer Nordisk varenr Pakning Pris excl. moms
29062 471170 4 x 1 tabl. 166,35  
Tabletter (100 mg)
DeklarationAktivt stof: Enflicoxib 100 mg. Hjælpestoffer: Jernoxid, sort (E172); jernoxid, gul (E172); jernoxid, rød (E172).
BrugsvejledningOral anvendelse. Daxocox bør gives umiddelbart før eller sammen med hundens foder. Dyrets kropsvægt bør bestemmes så nøjagtigt som muligt for at sikre administration af den korrekte dosis.
DoseringHund: Doseringsintervallet er EN GANG OM UGEN. Se doseringskema under brugsvejledning for tablet 15 mg. Første dosis: 8 mg enflicoxib pr. kg lgv. Vedligeholdelsesdosis: Gentag behandlingen hver 7. dag med en dosis på 4 mg enflicoxib pr. kg lgv.
OpbevaringDer er ingen særlige krav vedrørende opbevaringstemperaturer. Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod lys. Opbevares utilgængeligt for dyr for at undgå indtagelse ved hændeligt uheld. Opbevares utilgængeligt for børn.
Udl. bestemmelseB.
Holdbarhed30 måneder i salgspakning.
Pakninger
Pakninger
VIF-nummer Nordisk varenr Pakning Pris excl. moms
29061 541262 4 x 1 tabl. 233,98  
 

Mere information om produktet

Virkningsmekanismer/egenskaber
Enflicoxib er et non-steroid antiinflammatorisk lægemiddel, som tilhører coxib-klassen og virker ved selektiv inhibition af enzymet cyclooxygenase 2. Cox-2 er involveret i produktion af mediatorer, inklusive PGE2, der inducerer smerte, ekssudation, inflammation og feber. Enflicoxib absorberes godt efter oral administration; biotilgængeligheden er høj, og øges med 40‒50% når givet sammen med foder. Den anbefalede dosis er baseret på administration sammen med foder. Efter oral administration med den anbefalede startdosis på 8 mg/kg kropsvægt til fodrede hunde absorberes enflicoxib umiddelbart og når sin maksimale koncentration på 1,8 (± 0.4) µg/ml (Cmax) efter 2 timer (Tmax). Eliminationshalveringstiden (t1/2) er 20 t. Enflicoxib omdannes i udstrakt grad af leverens mikrosomale system til en aktiv pyrazol-metabolit, som når sin maksimale koncentration på 1,3 (± 0.2) µg/ml (Cmax) efter 6 dage (Tmax). Eliminationshalveringstiden (t1/2) er 17 døgn. Enflicoxib og dets aktive metabolit bindes i udstrakt grad til hundes plasmaproteiner (98‒99%) og udskilles hovedsageligt i fæces via galdevejen og i mindre grad i urin. Efter gentagne administrationer, opnår enflicoxib og dets pyrazol-metabolit hurtigt et plateau uden tegn på tidsafhængig farmakokinetik eller en over-akkumulering af nogen af stofferne.
Indikationer
Behandling af smerter og inflammation i forbindelse med osteoartritis (eller degenerativ ledsygdom) hos hunde.
Bivirkninger
Opkastning, blød afføring og/eller diarré er almindelige bivirkninger, men i de fleste tilfælde kommer dyrene sig uden behandling. Apati, nedsat ædelyst eller blodig diarré samt ulcerationer i mave eller tarm er rapporteret som ikke almindelige bivirkninger. Forhøjede niveauer af urinstof i blodet og kolesterol i serum blev observeret hos raske unge hunde ved den anbefalede dosis i et sikkerhedsstudie foretaget i laboratorium. I tilfælde af bivirkninger skal behandlingen med veterinærlægemidlet stoppes og der skal gives general understøttende behandling, indtil symptomerne er helt forsvundet. Der bør lægges særlig vægt på at opretholde kredsløbsfunktionen. Midler, der beskytter mave og tarm, samt parenteral væskebehandling, kan være påkrævet til dyr, der viser gastrointestinale eller renale bivirkninger.
Kontraindikationer
Bør ikke anvendes til dyr med mave-tarm-sygdomme, enteropatier med protein- eller blodtab eller blødningsforstyrrelser. Bør ikke anvendes ved nedsat nyre- eller leverfunktion, hjerteinsufficiens, til drægtige- eller diegivende- eller avlshunde. Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for sulfonamider, det aktive stof eller hjælpestofferne. Bør ikke anvendes til dehydrerede, hypovolæmiske eller hypotensive dyr, idet der er potentiel risiko for øget nyretoksicitet.
Interaktioner
Der er ikke foretaget lægemiddelinteraktionsstudier. Som for andre NSAIDs bør Daxocox ikke administreres samtidig med andre NSAIDs eller glukokortikoider. Dyrene bør overvåges nøje, ved samtidig administration af antikoagulantia. Enflicoxib bindes i udstrakt grad til plasmaproteiner og kan konkurrere med andre substanser med høj proteinbinding. Tidligere behandling med andre anti-inflammatoriske stoffer kan føre til yderligere eller forværrede bivirkninger. For at undgå bivirkninger, når veterinærlægemidlet skal erstatte et andet NSAID, skal der før første dosering have være en passende periode uden behandling. Ved fastsættelse af denne periode bør farmakologien for det lægemiddel, der tidligere er anvendt, dog overvejes. Samtidig administration af potentielt nyretoksiske veterinærlægemidler bør undgås.
Drægtighed, diegivning og laktation
Daxocox’ sikkerhed under drægtighed, laktation eller til avlsdyr er ikke fastlagt. Må ikke anvendes under drægtighed, laktation eller til avlshunde.
Cave
Andre non-steroide anti-inflammatoriske lægemidler (NSAIDs) eller glukokortikoider bør ikke gives samtidig med eller inden for 2 uger efter den sidste administration af Daxocox. Det anbefales at udvise forsigtighed hos dyr med intolerance overfor NSAIDs eller risiko for ulcerationer i mave-tarmkanalen samt monitorere hunde yngre end 6 måneder nøje under behandlingen. Personer med med kendt overfølsomhed overfor NSAIDs eller gravide bør væe påpasselige eller undgå kontakt med Daxocox. Tabletten må ikke deles eller knuses og skal gives til hunden umiddelbart efter at den er taget ud af blisterkortet. Tabletten skal holdes væk fra børn. Ved hændeligt uheld skal der straks søges læge og indlægssedlen eller pakning fremvises.
VINordic | St. Kongensgade 81 | 1264 København K | www.vinordic.org | Telefon: +45 69 15 28 88 | Mail: info@vinordic.org