REXXOLIDE

Tulathromycin
Dechra Veterinary Products A/S
 

Præsentation

Langtidsvirkende semisyntetisk makrolidt antimikrobielt stof til systemisk behandling af infektioner hos kvæg, svin og får.
Injektionsvæske, opløsning (100 mg/ml)
DeklarationAktivt stof: 1 ml indeholder 100 mg tulathromycin. Hjælpestoffer: 1 ml indeholder 5 mg monothioglycerol samt andre hjælpestoffer.
DoseringFår: En enkelt intramuskulær injektion med 2,5 mg tulathromycin/kg legemsvægt (svarende til 1 ml/40 kg legemsvægt) i nakkeregionen.
Svin: En enkelt intramuskulær injektion med 2,5 mg tulathromycin/kg legemsvægt (svarende til 1 ml/40 kg legemsvægt) i nakkeregionen. Til behandling af svin over 80 kg legemsvægt deles dosen således at højst 2 ml injiceres på samme sted. Ved alle luftvejsinfektioner anbefales det at behandle dyrene i de tidlige stadier af sygdomsforløbet og at vurdere virkningen inden for 48 timer efter injektionen. Hvis de kliniske tegn på luftvejsinfektion fortsætter eller forværres, eller hvis der er tilbagefald, så bør der behandles med et andet antibiotikum og fortsættes hermed, indtil de kliniske tegn er forsvundet.
Kvæg: En enkelt subkutan injektion med 2,5 mg tulathromycin/kg legemsvægt (svarende til 1 ml/40 kg legemsvægt). Til behandling af kvæg over 300 kg legemsvægt deles dosen således at højst 7,5 ml injiceres på samme sted.
TilbageholdelsestidKvæg: Slagtning: 22 dage.
Må ikke anvendes til dyr, hvis mælk er bestemt til menneskeføde.
Må ikke anvendes til drægtige dyr, hvis mælk er bestemt til menneskeføde, inden for 2 måneder forud for den forventede fødselsdato.
Svin: Slagtning: 13 dage.
Må ikke anvendes til dyr, hvis mælk er bestemt til menneskeføde.
Må ikke anvendes til drægtige dyr, hvis mælk er bestemt til menneskeføde, inden for 2 måneder forud for den forventede fødselsdato.
Får: Slagtning: 16 dage.
Må ikke anvendes til dyr, hvis mælk er bestemt til menneskeføde.
Må ikke anvendes til drægtige dyr, hvis mælk er bestemt til menneskeføde, inden for 2 måneder forud for den forventede fødselsdato.
OpbevaringDette veterinærlægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.
Udl. bestemmelseBP.
HoldbarhedI salgspakning: 2 år. Opbevaringstid efter første åbning af den indre emballage: 28 dage.
Pakninger
Pakninger
VIF-nummer Nordisk varenr Pakning Pris excl. moms
29147 147903 1 x 100 ml  
 

Mere information om produktet

Virkningsmekanismer/egenskaber
Semisyntetisk makrolidt antimikrobielt stof med lang virkningstid, som delvis skyldes de tre aminogrupper. Derfor er det tildelt den kemiske undergruppebetegnelse triamilid. Tulathromycin har in vitro aktivitet mod nogle af de mest almindelige luftvejspatogener hos både svin og kvæg. Koncentrationen af tulathromycin i lungehomogenat er betydeligt højere end i plasma hos kvæg og svin. Der er stærk evidens for en betydelig akkumulation af tulathromycin i neutrofile granulocytter og alveolære makrofager. Ud over de antimikrobielle egenskaber udviser tulathromycin immunmodulerende og antiinflammatoriske virkninger i eksperimentelle studier. Efter en enkelt intramuskulær (svin og får) eller subkutan (kvæg) injektion af 2,5 mg pr. kg legemsvægt ses en hurtig og omfattende absorption efterfulgt af en høj fordeling og langsom udskillelse. Kvæg: Halveringstiden er ca. 90 timer. Den maksimale plasmakoncentration (Cmax) er 0,5 µg/ml og opnås ca. 30 min (Tmax) efter dosering. Svin: Halveringstiden er ca. 91 timer. Cmax er 0,6 µg/ml og opnås ca. 30 min (Tmax) efter dosering. Får: Halveringstiden er ca. 69,7 timer. Cmax er 1,19 μg/ml og opnås ca. 15 min. (Tmax) efter dosering. Plasmaproteinbindingen er ca. 40 % hos kvæg og svin, og 60-75 % hos får.
Indikationer
Kvæg: Behandling og metafylakse af luftvejsinfektioner (BRD) forårsaget af Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Histophilus somni og Mycoplasma bovis følsomme for tulathromycin. Tilstedeværelse af sygdommen i gruppen skal konstateres, inden produktet anvendes. Behandling af infektiøs bovin keratokonjunktivitis (IBK) forårsaget af Moraxella bovis følsomme for tulathromycin. Svin: Behandling og metafylakse af luftvejsinfektioner hos svin (SRD) forårsaget af Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Mycoplasma hyopneumonia, Haemophilus parasuis og Bordetella bronchiseptica følsomme for tulathromycin. Tilstedeværelse af sygdommen i gruppen skal konstateres, inden produktet anvendes. Veterinærlægemidlet må kun anvendes til svin, som forventes at udvikle sygdommen inden for 2-3 dage. Får: Behandling af de tidlige stadier af smitsom pododermatisis (klovsyge), som er forårsaget af virulent Dichelobacter nodosus, som kræver systemisk behandling.
Bivirkninger
Subkutan administration til kvæg forårsager ofte (hyppighed ”meget almindelig”) forbigående smertereaktion og lokal hævelse på injektionsstedet, som kan vedvare i op til 30 dage. Der er ikke blevet observeret sådanne reaktioner hos svin og får efter intramuskulær indgift. Patomorfologiske reaktioner på injektionsstedet (herunder reversible ændringer af kongestion, ødemer, fibrose og blødninger) er meget almindelige hos kvæg og svin i op til ca. 30 dage efter injektion. Hos får er forbigående tegn på ubehag (hovedrystning, gnubben på injektionsstedet, viger baglæns) meget almindelige efter intramuskulær injektion. Disse tegn forsvinder inden for få minutter.
Kontraindikationer
Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for antibiotika af makrolidgruppen eller over for et eller flere af hjælpestofferne.
Interaktioner
Ingen kendte.
Drægtighed, diegivning og laktation
Laboratorieundersøgelser i rotter og kaniner har ikke afsløret teratogene virkninger, føtal toksicitet eller maternel toksicitet. Lægemidlets sikkerhed under drægtighed og laktation er ikke fastlagt. Må kun anvendes i overensstemmelse med den ansvarlige dyrlæges vurdering af benefit-risk-forholdet.
Cave
Virkningen af antimikrobiel behandling af klovsyge kan nedsættes af andre faktorer såsom våde omgivelser såvel som uhensigtsmæssig bedriftsledelse. Behandling af klovsyge bør derfor foretages sammen med andre redskaber til besætningsstyring som f.eks. at sørge for tørre omgivelser. Antibiotikabehandling af godartet klovsyge anses ikke for hensigtsmæssigt. Tulathromycin har vist begrænset virkning hos får med svære kliniske tegn eller kronisk klovsyge og bør derfor kun gives i et tidligt stadie af klovsyge.
Bemærkning
Krydsresistens med andre makrolider forekommer. Må ikke administreres samtidig med antimikrobielle midler med samme virkningsmekanisme såsom andre makrolider og lincosamider. Særlige forsigtighedsregler vedrørende brug til dyr: Behandlingen skal baseres på resistensbestemmelse af bakterien isoleret fra dyret. Hvis det ikke er muligt, bør behandlingen baseres på lokal (regions- eller besætningsniveau) epidemiologisk information om målbakteriens følsomhed. Den officielle nationale og regionale politik om antimikrobielle midler skal tages i betragtning ved brugen af præparatet. Anvendelse af præparatet, der afviger fra instruktionerne i produktresuméet, kan øge prævalensen af bakterier, der er resistente over for tulathromycin, og kan nedsætte virkningen af behandlingen med andre makrolider, lincosamider og gruppe B-streptograminer på grund af potentialet for krydsresistens. Hvis der forekommer en overfølsomhedsreaktion, bør der øjeblikkeligt gives passende behandling. Særlige forsigtighedsregler for personer, som indgiver lægemidlet til dyr: Tulathromycin er irriterende for øjnene og kan give sensibilisering ved hudkontakt, hvilket kan resultere i hudrødmen (erytem) og/eller dermatitis. I tilfælde af kontakt med øjnene: Skyl straks med rent vand. I tilfælde af kontakt med huden: Vask omgående det berørte område med sæbe og vand. Vask hænder efter brug. I tilfælde af selvinjektion: Søg straks læge og vis indlægssedlen eller etiketten til lægen. Hvis der er mistanke om en overfølsomhedsreaktion som følge af utilsigtet eksponering (identificeret ved f.eks. kløe, vejrtrækningsproblemer, kløende udslæt, hævelse i ansigtet, kvalme, opkast), skal passende behandling administreres.
VINordic | St. Kongensgade 81 | 1264 København K | www.vinordic.org | Telefon: +45 69 15 28 88 | Mail: info@vinordic.org