Produkt
Gå til produktresumé

Produktresumé

Terapeutiske indikationer

Forebyggelse og behandling af B-vitaminmangel hos husdyr.

Dosering og indgivelsesmåde

Hest og kvæg 10-20 ml (i.m., s.c.)

Svin og so 10 ml (i.m., s.c.)

Kalv 5-10 ml (i.m., s.c.)

Kalve og får: Cerebrokortikal nekrose: 20-40 ml i.v. + 20-40 ml i.m.

Torvegrise (15-25 kg) 5 ml (i.m., s.c.)

Pattegrise (0-6 uger) 1-2 ml (i.m., s.c.)

Ræv og hund 2-5 ml (i.m., s.c.)

Mink 1 ml (i.m., s.c.)

Fjerkræ 1/2-1 ml (i.m., s.c.)

Bivirkninger

Allergiske reaktioner er set meget sjældent efter brug.

 

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede

rapporter).

Kontraindikationer

Præparatet er kun registreret til i.v. anvendelse hos kalve og får ved cerebrocortical nekrose.

 

Ved i.v. injektion til andre dyrearter/andre diagnoser kan dødsfald, ataxi, hjertearrytmi og almen påvirkning ses.

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Ikke angivet.

Særlige advarsler

Ved parenteral indgift kan allergiske reaktioner forekomme.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
LÆGEMIDDELFORM
KLINISKE OPLYSNINGER
Dyrearter
Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen
Drægtighed, diegivning eller æglægning
Overdosering
Tilbageholdelsestid
FARMAKOLOGISKE OPLYSNINGER
Farmakodynamiske egenskaber
Farmakokinetiske oplysninger
Miljømæssige forhold
FARMACEUTISKE OPLYSNINGER
Uforligeligheder
Opbevaringstid
Særlige opbevaringsforhold
Emballage
Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald
INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN
MARKEDSFØRINGSTILLADELSENS NUMMER (NUMRE)
DATO FOR FØRSTE TILLADELSE
DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN
UDLEVERINGSBESTEMMELSE