Produkt
Gå til produktresumé

Produktresumé

Terapeutiske indikationer

Beroligelse af nervøse og aggressive dyr. Præanæstetisk medikation.

Dosering og indgivelsesmåde

Hund: 0,03 - 0,3 ml/10 kg

Kat: 0,003 - 0,03 ml/kg

 

Ved præmedikation anvendes de lave doser (V, M), mens de høje doser anvendes når langvarig sedation ønskes (M).

Bivirkninger

Plegicil Vet. kan forårsage blodtryksfald.

Kontraindikationer

På grund af hypotensiv effekt frarådes anvendelse til dyr i chok samt til dyr med kredsløbsinsufficiens.

 

Må ikke anvendes til hjorte.

Anvendes ikke ved hypovolemi.

Anvendes ikke til dyr som lider af lider af blod-/koaguleringssygdomme.

Anvendes ikke til dyr som lider af hypotermi.

Anvendes ikke til nyfødet dyr.

Anvendes ikke til drægtige eller diegivende dyr.

Anvendes ikke ved kendt overfølsomhed mod nogen af produktetes aktive substanser eller hjælpestoffer.

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Fentiazinderivat kan interagere med flere farmaka, bla. muskelrelaxantia, f.eks. suxameton, ormemidler og insekticider af typen organiske fosforforbindelser, analgetika og anæstesimidler.

 

Acepromazin forøger virkningen af centralt dæmpende lægemidler.

Da acepromazine virkerdæmpende på det sympatiske nervesystem, må samtidig behandling med antihypertensive stoffer ikke forekomme.

Opiater kan øge de hypotensive virkninger af acepromazin.

Særlige advarsler

Effekten varierer individuelt og kan i undtagelsestilfælde vare længere end et døgn.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
LÆGEMIDDELFORM
KLINISKE OPLYSNINGER
Dyrearter
Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen
Drægtighed, diegivning eller æglægning
Overdosering
Tilbageholdelsestid
FARMAKOLOGISKE EGENSKABER
FARMACEUTISKE OPLYSNINGER
Hjælpestoffer
Uforligeligheder
Opbevaringstid
Særlige opbevaringsforhold
Emballage
Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald
INDEHAVERER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN
MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)
DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE
DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN
UDLEVERINGSBESTEMMELSE