Produkt
Gå til produktresumé

Produktresumé

Terapeutiske indikationer

Mastitis hos goldkøer forårsaget af penicillin/framycetin-følsomme bakterier.

Dosering og indgivelsesmåde

Til intramammær brug

1 intramammærsprøjte pr. inficeret kirtel ved goldning.

Yveret bør malkes ud og patterne renses og desinficeres omhyggeligt før infusion. Kontaminering af intramammærsprøjten bør undgås.

Indholdet af én intramammærsprøjte (280 mg benethaminpenicillin, 100 mg penethamathydriodid og 100 mg framycetinsulfat) indsprøjtes i hver patte umiddelbart efter den sidste malkning i laktationen.

Bivirkninger

Allergiske reaktioner (allergiske hudreaktioner, anafylaktisk shock) kan forekomme meget sjældent. I tilfælde af bivirkninger, bør disse behandles symptomatisk.

 

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelig (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelig (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

- Sjælden (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter)

Kontraindikationer

Må ikke anvendes til lakterende køer.

Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for de aktive stoffer eller over for et eller flere af hjælpestofferne.

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Den baktericide virkning af penicilliner modvirkes af overvejende bakteriostatisk virkende farmaka som erytromycin og tetracycliner.

Særlige advarsler

Ingen.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
LÆGEMIDDELFORM
KLINISKE OPLYSNINGER
Dyrearter
Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen
Drægtighed, diegivning eller æglægning
Overdosering
Tilbageholdelsestid
FARMAKOLOGISKE EGENSKABER
Farmakodynamiske egenskaber
Farmakokinetiske egenskaber
FARMACEUTISKE OPLYSNINGER
Hjælpestoffer
Uforligeligheder
Opbevaringstid
Særlige opbevaringsforhold
Emballage
Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald
INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN
MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER
DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE
DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN
UDLEVERINGSBESTEMMELSE