Produkt
Gå til produktresumé

Produktresumé

Terapeutiske indikationer

Otitis externa hos hund.

Dosering og indgivelsesmåde

Flasken skal OMRYSTES før brug.

Det anbefales at rense og tørre den ydre øregang før behandling og overskydende hårvækst omkring behandlingsområdet bør fjernes.

5-10 dråber i øregangen 2 gange daglig i 10-14 dage.

Øret bør masseres forsigtigt efter inddrypningen for at opnå en god fordeling af dråberne i øregangen.

Bivirkninger

Hypersensitivitetsreaktioner kan forekomme.

Brugen af præparatet i det ydre øre kan forårsage nedsat hørelse, primært i ældre hunde. Hvis dette iagttages, skal behandlingen afbrydes.

Kontraindikationer

- Må ikke anvendes til hunde med perforeret trommehinde.

- Må ikke anvendes til hunde med kendt overfølsomhed for indholdsstofferne.

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Ingen kendte.

Særlige advarsler for hver dyreart

Betændelse i øregangen forårsaget af bakterier og svampe er ofte af sekundær natur. Den til grund liggende årsag bør derfor diagnosticeres og behandles.

Efter behandlingen skal ørene checkes med jævnlige intervaller for symptomer på reinfektion.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
LÆGEMIDDELFORM
KLINISKE OPLYSNINGER
Dyrearter
Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen
Drægtighed eller diegivning
Overdosering
Tilbageholdelsestid
FARMAKOLOGISKE OPLYSNINGER
Farmakodynamiske egenskaber
Farmakokinetiske egenskaber
Miljømæssige forhold
FARMACEUTISKE OPLYSNINGER
Hjælpestoffer
Uforligeligheder
Opbevaringstid
Særlige opbevaringsforhold
Emballage
Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald
INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN
MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)
DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE
DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN
UDLEVERINGSBESTEMMELSE