Produkt
Gå til produktresumé

Produktresumé

Terapeutiske indikationer

Infestationer med bændelorm.

Dosering og indgivelsesmåde

5 mg/kg legemsvægt (engangsdosis).

 

Ved infestationer med Diphyllobotrium-arter dog 40 mg/kg legemsvægt. (Kun voksne orm påvirkes).

Bivirkninger

Ingen.

Kontraindikationer

Ingen.

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Ingen kendte.

Særlige advarsler for hver dyreart

Ingen.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
LÆGEMIDDELFORM
KLINISKE OPLYSNINGER
Dyrearter
Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen
Drægtighed, diegivning eller æglægning
Overdosering
Tilbageholdelsestid
FARMAKOLOGISKE EGENSKABER
Farmakodynamiske egenskaber
Farmakokinetiske oplysninger
FARMACEUTISKE OPLYSNINGER
Uforligeligheder
Opbevaringstid
Særlige opbevaringsforhold
Emballage
Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald
INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN
MARKEDSFØRINGSTILLADELSENS NUMMER (NUMRE)
DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE
DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN
UDLEVERINGSBESTEMMELSE