Produkt
Gå til produktresumé

Produktresumé

Terapeutiske indikationer

Infektioner forårsaget af amoxicillinfølsomme bakterier hos kvæg, får, svin, hund og kat.

Dosering og indgivelsesmåde

For at sikre korrekt dosis og undgå underdosering bør legemsvægten fastsættes så nøjagtigt som muligt.

 

Kvæg, får og svin 8-15 mg per kg legemsvægt (½ - 1 ml per 10 kg legemsvægt) 1-2 gange daglig.

Applikation: Intramuskulært eller subkutant.

 

Hund og kat

15 mg per kg legemsvægt (1 ml per 10 kg legemsvægt) kan evt. gentages efter 24 timer.

Applikation: Intramuskulært eller subkutant.

 

Massér injektionsstedet.

Omrystes før brug.

Gummiproppen skal aftørres før hver dosis udtages.

Anvend tørre, sterile sprøjter og nåle.

Et separat injektionssted bør anvendes ved hver administration.

Bivirkninger

I sjældne tilfælde kan der forekomme hævelse på injektionsstedet.

I sjældne tilfælde kan der forekomme overfølsomhedsreaktioner.

 

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling).

Almindelig (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr).

Ikke almindelig (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr).

Sjælden (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr).

Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter).

Kontraindikationer

Bør ikke gives til kaniner, hamstere, løbemus eller marsvin.

Må ikke anvendes intravenøst eller intratekalt.

Bør ikke anvendes i tilfælde af kendt overfølsomhed over for penicilliner eller cefalosporiner.

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Den baktericide virkning af penicilliner hæmmes ved samtidig indgift af bakteriostatisk virkende farmaka som erythromycin og tetracyklin.

Særlige advarsler for hver dyreart

Ingen.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
LÆGEMIDDELFORM
KLINISKE OPLYSNINGER
Dyrearter
Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen
Drægtighed, diegivning eller æglægning
Overdosering
Tilbageholdelsestid
FARMAKOLOGISKE OG IMMUNOLOGISKE OPLYSNINGER
Farmakodynamiske egenskaber
Farmakokinetiske egenskaber
Miljømæssige forhold
FARMACEUTISKE OPLYSNINGER
Hjælpestoffer
Uforligeligheder
Opbevaringstid
Særlige opbevaringsforhold
Emballage
Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald
INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN
MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER
DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE
DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN
UDLEVERINGSBESTEMMELSE