Produkt
Gå til produktresumé

Produktresumé

Terapeutiske indikationer

Infektioner forårsaget af enrofloxacinfølsomme bakterier:

a) Øvre og nedre luftveje hos hunde og katte

b) Urinvejsinfektioner hos hunde og katte

c) Pyometra hos hunde i forbindelse med hysterektomi eller udskrabning af uterus

d) Prostatitis hos hunde

Dosering og indgivelsesmåde

Oral anvendelse.

5 mg/kg legemsvægt daglig i 5-10 dage.

Den godkendte dosis må ikke overskrides (se pkt. 4.10 (Overdosering)).

Grundet de tilgængelige tabletstørrelser er korrekt dosering ikke mulig hos hunde og katte, der vejer under 5 kg (½ 50 mg tabl.)

 

Doseringsskema

 

Legemsvægt (kg)

Antal 50 mg tabletter daglig

Antal 150 mg tabletter daglig

5

½

 

10

1

 

15

1 ½

½

20

2

 

25

2 ½

 

30

3

1

35

3 ½

 

40

4

 

45

 

1 ½

50

 

 

60

 

2

75

 

2 ½

90

 

3

 

For at sikre korrekt dosering, skal kropsvægten bestemmes så nøjagtigt som muligt.

Bivirkninger

I meget sjældne tilfælde kan forstyrrelser i fordøjelseskanalen ses (f.eks. hypersalivation, opkast, diarré). Symptomerne er almindeligvis milde og forbigående.

 

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som

Meget almindelige (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

Ikke almindelig (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

Sjælden (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter)

Kontraindikationer

Må ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for enrofloxacin, andre fluoroquinoloner eller over for et eller flere af hjælpestofferne.

 

Må ikke anvendes til hunde, som er mindre end 1 år gammel, eller til meget store hunderacer med en længere vækstperiode, som er mindre end 18 måneder gamle. Dette skyldes at ledbrusken kan blive påvirket i perioder med hurtig vækst.

 

Må ikke anvendes til dyr med epilepsi eller som lider af kramper, da enrofloxacin kan forårsage CNS-stimulation.

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Enrofloxacin bør ikke bruges samtidig med antimikrobielle stoffer, som har antagonistisk virkning over for quinoloner (f.eks. makrolider, tetracykliner eller fenikoler).

 

Bør ikke bruges samtidig med theophyllin, da udskillelsen af theophyllin kan blive forlænget.

 

For at undgå bivirkninger, skal der udvises særlig forsigtighed ved samtidig brug af flunixin og enrofloxacin til hunde. En konsekvens af samtidig indgift af flunixin og enrofloxacin er et fald i eliminationen, hvilket medfører interaktion mellem stofferne under udskillelsesfasen. Derfor fører samtidig indgift af enrofloxacin og flunixin i hunde til en øget AUC og eliminationshalveringstid for flunixin, og en øget eliminationshalveringstid, men en lavere Cmax for enrofloxacin.

 

Bør ikke administreres samtidigt med orale produkter der indeholder calcium-, aluminium-

eller magnesiumhydroxid (fx antacida), eller multivitaminer som indeholder jern eller zink, da det kan mindske absorptionen af fluoroquinoloner.

 

Samtidig brug af fluoroquinoloner og digoxin bør undgås pga. potentielt øget biotilgængelighed af digoxin.

Særlige advarsler

Ingen

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
LÆGEMIDDELFORM
KLINISKE OPLYSNINGER
Dyrearter
Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen
Drægtighed, diegivning eller æglægning
Overdosering
Tilbageholdelsestid
FARMAKOLOGISKE EGENSKABER
Farmakodynamiske egenskaber
Farmakokinetiske egenskaber
Miljømæssige forhold
FARMACEUTISKE OPLYSNINGER
Hjælpestoffer
Uforligeligheder
Opbevaringstid
Særlige opbevaringsforhold
Emballage
Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald
INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN
MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)
DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE
DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN
UDLEVERINGSBESTEMMELSE