Produkt
Gå til produktresumé

Produktresumé

Terapeutiske indikationer

Infektioner forårsaget af amoxicillinfølsomme bakterier hos kvæg, svin, får, hund og kat.

Dosering og indgivelsesmåde

Kvæg, svin og får:

Kun til intramuskulær anvendelse.

15 mg/kg legemsvægt; gentages efter 48 timer.

Dosisvolumen svarer til 1 ml pr. 10 kg legemsvægt. Hvis dosisvolumen overstiger 15 ml hos kvæg og 4 ml hos får og svin, bør den opdeles og injiceres på to eller flere injektionssteder.

 

Hund og kat:

15 mg/kg (1 ml/10 kg legemsvægt) 1 gang dagligt.

Applikation: intramuskulært eller subkutant.

 

Omryst flasken før brug.

 

Gummiproppen kan punkteres sikkert op til 200 gange.

Bivirkninger

Hævelse på injektionsstedet samt overfølsomhedsreaktioner kan forekomme i meget sjældne tilfælde.

 

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

Almindelig (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 100 behandlede dyr)

Ikke almindelig (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 1.000 behandlede dyr)

Sjælden (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter).

Kontraindikationer

Penicillinallergi.

Må ikke anvendes intravenøst.

Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for det aktive stof eller et eller flere af hjælpestofferne.

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Den baktericide virkning af penicilliner hæmmes ved samtidig indgift af bakteriostatisk virkende farmaka som erytromycin og tetracyklin.

Særlige advarsler for hver dyreart

Bør ikke anvendes til kaniner og gnavere.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
LÆGEMIDDELFORM
KLINISKE OPLYSNINGER
Dyrearter
Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen
Drægtighed, diegivning eller æglægning
Overdosering
Tilbageholdelsestid
FARMAKOLOGISKE EGENSKABER
Farmakodynamiske egenskaber
Farmakokinetiske egenskaber
Miljømæssige forhold
FARMACEUTISKE OPLYSNINGER
Hjælpestoffer
Uforligeligheder
Opbevaringstid
Særlige opbevaringsforhold
Emballage
Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald
INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN
MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)
DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE
DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN
UDLEVERINGSBESTEMMELSE