Produkt
Gå til produktresumé

Produktresumé

Terapeutiske indikationer

Sedation og anæstesi af hund og kat.

Dosering og indgivelsesmåde

Tørstof (Zoletil 50 htgl.) tilføres 5 ml solvens. Opløsning 50 mg/ml.

 

Hund

Diagnostiske undersøgelser m.v.: 7-10 mg/kg intramuskulært eller 5 mg/kg intravenøst.

 

Kirurgiske indgreb af kortere varighed: 10-15 mg/kg intramuskulært eller 7,5 mg/kg intravenøst.

 

Kirurgiske indgreb af længere varighed: 15-25 mg/kg intramuskulært eller 10 mg/kg intravenøst.

 

Kat

Diagnostiske undersøgelser, kortvarige kirurgiske indgreb: 10 mg/kg intramuskulært eller 5 mg/kg intravenøst.

 

Kirurgiske indgreb af længere varighed: 15 mg/kg intramuskulært eller 7,5 mg/kg intravenøst.

 

Faste 12 timer før injektion.

 

Anæstesi-varighed: 20-60 min. afhængig af dosis. Evt. kan suppleres med 1/3 - ½ af initialdosis. Præmedicinering med atropin (0,05 mg/kg) tilrådes.

 

Undgå at patienterne bliver kolde under bedøvelsen (især katte og små hunde).

Bivirkninger

Der er kun sjældent rapporteret om tilfælde af neurologiske lidelser (prostrationer, konvulsioner, koma) associeret med eller ikke associeret med kardio-respiratoriske lidelser (dyspnø, tachypnø, bradypnø, tachycardia, cyanose) og visse systemiske lidelser (hypotermi, hypertermi, pupil lidelser, hypersalivation, hypersensitivitet over for eksterne stimuli, ophidselse, vokalisering), primært under opvågning hos hunde og under operation og opvågning hos katte.

 

Forlænget opvågning forårsaget af forhøjede doser. Kan også forekomme hos dyr med dårligt helbred.

Kontraindikationer

Må ikke anvendes ved overfølsomhed over for de aktive stoffer eller nogen af hjælpestofferne.

 

Må ikke anvendes til dyr med alvorlig hjerte- eller lungesygdom, eller til dyr med nedsat funktion af nyrer, bugspytkirtel eller lever.

 

Må ikke anvendes i tilfælde af svært forhøjet blodtryk.

 

Må ikke anvendes til kaniner.

 

Må ikke anvendes til dyr med traume på kraniet eller forhøjet intrakranielt tryk.

 

Må ikke anvendes ved kejsersnit.

 

Må ikke anvendes til drægtige hunhunde.

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Phentiazinderivater forårsager fare for kardial og respiratorisk depression. Samtidig indgift af α2-receptoragonister frarådes. Chloramfenicol forårsager nedsat eleminationshastighed.

 

Ved kombineret anvendelse med andre anæstesimidler, så som Barbiturater eller anæstesimidler i gasform, må doseringen af disse reduceres.

Særlige advarsler

Ingen.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
LÆGEMIDDELFORM
KLINISKE OPLYSNINGER
Dyrearter
Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen
Drægtighed, diegivning eller æglægning
Overdosering
Tilbageholdelsestid
FARMAKOLOGISKE OPLYSNINGER
Farmakodynamiske egenskaber
Farmakokinetiske oplysninger
Miljømæssige forhold
FARMACEUTISKE OPLYSNINGER
Hjælpestoffer
Uforligeligheder
Opbevaringstid
Særlige opbevaringsforhold
Emballage
Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald
INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN
MARKEDSFØRINGSTILLADELSENS NUMMER (NUMRE)
DATO FOR FØRSTE TILLADELSE
DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN
UDLEVERINGSBESTEMMELSE