Produkt
Gå til produktresumé

Produktresumé

Terapeutiske indikationer

Hunde: Behandling af indbildt drægtighed.

 

Hund og kat: Undertrykkelse af mælkeproduktionen efter fjernelse af afkom efter fødslen, ved tidlig afvænning, ved fosterdød og/eller abort i slutningen af drægtigheden og ved mælkeproduktion efter fjernelse af æggestokkene.

Dosering og indgivelsesmåde

Præparatet indgives oralt i dyrets mund eller blandet i foderet.

 

0,1 ml (sv.t. 5 mikrogram cabergolin)/kg legemsvægt én gang om dagen i 4-6 dage afhængig af tilstandens sværhedsgrad.

 

For dyr med vægt under 5 kg anbefales det at dosere præparatet i dråber (0,1 ml opløsning sv.t. 3 dråber).

 

Opløsningen kan gives enten med doseringspipette eller doseringssprøjte.

 

Ved tilbagefald kan behandlingen gentages.

Bivirkninger

Anorexi og opkastning kan forekomme.

 

Bivirkningerne er moderate og forbigående.

 

Opkastning sker normalt kun efter første dosis, og behandlingen bør ikke stoppes, da efterfølgende doser ikke giver opkastning.

 

I meget sjældne tilfælde kan ses allergiske reaktioner eller hypotension. I meget sjældne tilfælde er neurologiske symptomer inklusive sløvhed, muskeltremor, ataksi, hyperaktivitet, konvulsioner og bevidsthedstab observeret.

 

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (mere end 1 ud af 10 dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelige (mere end 1, men mindre end 10 dyr i 100 dyr)

- Ikke almindelige (mere end 1, men mindre end 10 dyr i 1.000 dyr)

- Sjældne (mere end 1, men mindre end 10 dyr ud af 10.000 dyr)

- Meget sjælden (mindre end 1 dyr ud af 10.000 dyr, herunder isolerede rapporter)

Kontraindikationer

Drægtighed.

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Da cabergolin udøver sin terapeutiske virkning ved direkte stimulering af dopaminreceptorer, bør produktet ikke indgives samtidig med lægemidler med dopaminantagonist-aktivitet (såsom phenothiaziner, butyrophenoner, metoclopramid), da dette kan reducere den prolaktinhæmmende virkning.

 

Produktet bør ikke anvendes til dyr, der samtidig behandles med blodtrykssænkende medicin, da cabergolin kan medføre forbigående hypotension.

Særlige advarsler

Yderligere understøttende behandling bør omfatte begrænsning af vand- og kulhydratindtag og øget motionering.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
LÆGEMIDDELFORM
KLINISKE OPLYSNINGER
Dyrearter
Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen
Drægtighed, diegivning eller æglægning
Overdosering
Tilbageholdelsestid
FARMAKOLOGISKE EGENSKABER
Farmakodynamiske egenskaber
FARMACEUTISKE OPLYSNINGER
Hjælpestoffer
Uforligeligheder
Opbevaringstid
Særlige opbevaringsforhold
Emballage
Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald
INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN
MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)
DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE
DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN
UDLEVERINGSBESTEMMELSE