Produkt
Gå til produktresumé

Produktresumé

Terapeutiske indikationer

Anthelmintikum mod rundorm (hageorm og spoleorm) og bændelorm hos kat.

Til behandling af blandingsinfestationer forårsaget af rundorm og bændelorm såsom:

Spoleorm - Toxocara cati (syn. mystax).

Hageorm - Ancylostoma tubaeforme - Ancylostoma braziliense.

Bændelorm - Echinococcus granulosus - Echinococcus multilocularis - Dipylidium caninum - Taenia spp. - Mesocestoides spp. - Joyeuxiella spp..

Dosering og indgivelsesmåde

Normal dosis (engangsdosis): 57,5 mg pyrantelembonat og 5 mg praziquantel/ kg legemsvægt. Dette sv.t. 1 tablet/ 4 kg legemsvægt.

Tabletterne kan gives direkte i munden eller blandes i foderet.

Bivirkninger

Meget sjælden (mindre end 1 dyr ud af 10.000 dyr, herunder isolerede rapporter):

Savlen, kvalme og opkast, samt balance forstyrrelser og desorientering. Disse reaktioner er som regel milde, kortvarige og forsvinder af sig selv.

De gastro-intestinale reaktioner kan skyldes fremmede proteiner som de døende orme producerer.

Kontraindikationer

Må ikke anvendes til katte under 6 uger.

 

Se pkt. 4.7 (Drægtighed, diegivning eller æglægning).

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Den anthelmintiske effekt af pyrantel (spastisk paralyse) og piperazine (neuromuskulær paralyse) kan antagonisere hinanden ved samtidig anvendelse.

Særlige advarsler for hver dyreart

Ingen.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
LÆGEMIDDELFORM
KLINISKE OPLYSNINGER
Dyrearter
Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen
Drægtighed, diegivning eller æglægning
Overdosering
Tilbageholdelsestid
FARMAKOLOGISKE OG IMMUNOLOGISKE OPLYSNINGER
Farmakodynamiske egenskaber
Farmakokinetiske egenskaber
FARMACEUTISKE OPLYSNINGER
Hjælpestoffer
Uforligeligheder
Opbevaringstid
Særlige opbevaringsforhold
Emballage
Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald
INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN
MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER
DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE
DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN
UDLEVERINGSBESTEMMELSE