Produkt
Gå til produktresumé

Produktresumé

Terapeutiske indikationer

Infektioner forårsaget af amoxicillinfølsomme bakterier f.eks. i forbindelse med ondartet lungesyge, meningitis og enteritis hos svin.

Dosering og indgivelsesmåde

Svin:

Anbefalet dosis er 32 mg Amoxinsol Vet. pr. kg legemsvægt pr. dag, svarende til 1,6 g/ 50 kg lgv./dag. Amoxinsol Vet. gives i drikkevandet i 3-5 sammenhængende dage.

 

Bolusdosering: Det anbefales at administrere Amoxinsol Vet. én gang dagligt via drikkevandet i et begrænset tidsrum. Drikkevandssystemet lukkes i ca. 2 timer (kortere tid i varmt vejr) op til medicineringen. Den beregnede daglige mængde pulver drysses på overfladen af 5-10 liter vand. Der blandes grundigt til pulveret er opløst. Denne opløsning blandes under omrøring i den mængde drikkevand, som vil blive drukket indenfor ca. 2-3 timer.

 

Kontinuerlig behandling: Nedenstående viser retningslinierne for administration af Amoxinsol Vet. ved et forbrug på 100 liter drikkevand om dagen:

 

Grise under 4 måneder:

32 g pulver/100 liter/dag

Grise over 4 måneder:

48 g pulver/100 liter/dag

 

Ved kontinuerlig behandling skal det medicinerede vand udskiftes to gange dagligt.

Man skal sikre sig, at dyrene ikke har adgang til ikke-medicineret vand i den periode det medicinerede vand gives. Når alt medicineret vand er drukket, tændes der igen for drikkevandssystemet. Overskydende medicineret vand skal kasseres efter 12 timer.

Brugen af en vægt der er passende kalibreret anbefales til administrationen af den beregnede mængde Amoxinsol Vet.

Bivirkninger

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

 

Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling).

Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr).

Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr).

Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr).

Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter).

 

I meget sjældne tilfælde kan der forekomme overfølsomhedsreaktioner. Ved overfølsomhedsreaktioner afbrydes behandlingen øjeblikkeligt, og der symptombehandles jf. punkt 4.10 om overdosering.

Kontraindikationer

Bør ikke anvendes til dyr med kendt overfølsomhed over for penicilliner eller andre stoffer i beta-lactam-gruppen eller over for et eller flere af hjælpestofferne.

Må ikke anvendes til dyr med nedsat nyrefunktion med anuri og oliguri.

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Amoxinsol Vet. bør ikke administreres sammen med andre lægemidler på grund af risikoen for uforligelighed.

Der er observeret antagonisme med bakteriostatisk antibiotika, såsom chloramphenicol, erythromycin, tetracyklin og sulfonamider.

Særlige advarsler

Bør ikke anvendes til marsvin, hamstere, kaniner eller andre små gnavere.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
LÆGEMIDDELFORM
KLINISKE OPLYSNINGER
Dyrearter
Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen
Drægtighed, diegivning eller æglægning
Overdosering
Tilbageholdelsestid
FARMAKOLOGISKE OG IMMUNOLOGISKE EGENSKABER
Farmakodynamiske egenskaber
Farmakokinetiske egenskaber
Miljømæssige forhold
FARMACEUTISKE OPLYSNINGER
Hjælpestoffer
Uforligeligheder
Opbevaringstid
Særlige opbevaringsforhold
Emballage
Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald
INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN
MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER
DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE
DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN
UDLEVERINGSBESTEMMELSE