Produkt
Gå til produktresumé

Produktresumé

Terapeutiske indikationer

Behandling af infektioner i luftvejene og fordøjelseskanalen forårsaget af mikroorganismer, der er følsomme over for doxycyclin.

 

Kalve inden den drøvtyggende alder:

- Bronkopneumoni og pleuropneumoni forårsaget af Pasteurella spp., Streptococcus spp., Arcanobacterium pyogenes, Haemophilus somnus og Mycoplasma spp.

 

Svin:

- Atrofisk rhinitis forårsaget af Pasteurella multocida og Bordetella bronchiseptica

- Bronkopneumoni forårsaget af Pasteurella multocida, Streptococcus suis og Mycoplasma hyorhinis

- Pleuropneumoni forårsaget af Actinobacillus pleuropneumoniae.

 

Kyllinger:

- Infektioner i luftvejene forårsaget af Mycoplasma spp., Escherichia coli, Haemophilus paragallinarum og Bordetella avium

- Enteritis forårsaget af Clostridium perfringens og Clostridium colinum.

Dosering og indgivelsesmåde

Skal indtages oralt gennem mælkeerstatningen og/eller drikkevandet.

 

Kalve inden den drøvtyggende alder:

10 mg doxycyclinhyclat pr. kg legemsvægt pr. dag,

svarende til 20 mg produkt pr. kg legemsvægt,

3-5 dage i træk fordelt på 2 doseringer.

 

Svin:

10 mg doxycyclinhyclat pr. kg legemsvægt pr. dag,

svarende til 20 mg produkt pr. kg legemsvægt,

3-5 dage i træk.

 

Kyllinger:

25 mg doxycyclinhyclat pr. kg legemsvægt pr. dag,

svarende til 50 mg produkt pr. kg legemsvægt,

3-5 dage i træk.

 

Ved dosering gennem drikkevandet skal den præcise daglige mængde produkt beregnes baseret på den anbefalede dosis og antallet og vægten af de dyr, der skal behandles, i henhold til følgende formel:

 

asset-c79c810b-fed1-4d8e-8349-2aac7497dc4e

For at sikre en korrekt dosering skal legemsvægten bestemmes så præcist som muligt.

 

Optagelsen af det medicinerede vand afhænger af dyrenes kliniske tilstand. For at opnå en korrekt dosering kan det være nødvendigt at justere koncentrationen i drikkevandet.

 

Det anbefales at bruge behørigt kalibreret vejeudstyr, hvis der anvendes delpakker. Den daglige mængde skal tilsættes drikkevandet, så al medicinen er optaget inden for 24 timer. Der bør fremstilles friskt medicineret drikkevand én gang i døgnet. Det anbefales at klargøre en koncentreret opløsning - med ca. 100 gram produkt pr. liter drikkevand - og fortynde denne yderligere til den terapeutiske koncentration, hvis det er nødvendigt. Alternativt kan den koncentrerede opløsning anvendes i et proportionelt doseringssystem.

 

Den medicinerede mælkeerstatning skal anvendes med det samme.

Bivirkninger

Ingen kendte.

Kontraindikationer

Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for tetracycliner eller et eller flere af hjælpestofferne.

 

Må ikke anvendes til dyr med svært nedsat lever- eller nyrefunktion.

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Må ikke bruges sammen med bakteriedræbende antibiotika som penicilliner og cefalosporiner.

 

Tetracycliner kan danne chelater med kationer (f.eks. Mg, Mn, Fe og Al), hvilket kan føre til nedsat biotillgængelighed.

Særlige advarsler

Ingen.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
LÆGEMIDDELFORM
KLINISKE OPLYSNINGER
Dyrearter
Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen
Drægtighed, diegivning eller æglægning
Overdosering
Tilbageholdelsestid
FARMAKOLOGISKE OG IMMUNOLOGISKE OPLYSNINGER
Farmakodynamiske egenskaber
Farmakokinetiske egenskaber
Miljømæssige forhold
FARMACEUTISKE OPLYSNINGER
Hjælpestoffer
Uforligeligheder
Opbevaringstid
Særlige opbevaringsforhold
Emballage
Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald
INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN
MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER
DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE
DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN
UDLEVERINGSBESTEMMELSE