Produkt
Gå til produktresumé

Produktresumé

Terapeutiske indikationer

Til behandling af lakterende køer med klinisk mastitis forårsaget af neomycin/lincomycin følsomme mikroorganismer.

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

1 applikator (10 ml) sprøjtes ind i hver angreben kirtel. Gentag denne behandling umiddelbart efter de næste to malkninger (12 timers interval), så hver angreben kirtel i alt behandles tre gange.

Administration

Ved intramammær injektion under aseptiske forholdsregler. Om nødvendigt vaskes patterne grundigt med varmt vand tilsat et egnet desinfektionsmiddel og aftørres grundigt. Udmalk yveret fuldstændigt. Desinficér pattespidsen med en alkoholholdig klud eller et egnet desinfektionsmiddel. Bestem den ønskede kanylelængde (fuld eller delvis) og sæt spidsen ind i pattekanalen. Skub stempel ind for at frigive alt indhold og massér området for at fordele produktet i mælkecisternen. Efter injektion anbefales det at dyppe alle patter i et godkendt pattedyp.

Bivirkninger

Ingen kendte.

Kontraindikationer

Må ikke gives til dyr, der før har vist sig at være overfølsomme over for enten lincomycin eller neomycin.

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Dette produkt bør ikke bruges sammen med makrolider, for eksempel erythromycin, da lincomycin og makroliderne modvirker hinanden ved effekten på den 50S ribosomale sub-enhed.

Særlige advarsler

Ingen

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
LÆGEMIDDELFORM
KLINISKE OPLYSNINGER
Dyrearter
Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen
Drægtighed, diegivning eller æglægning
Overdosering
Tilbageholdelsestid
FARMAKOLOGISKE EGENSKABER
Farmakodynamiske egenskaber
Farmakokinetiske egenskaber
FARMACEUTISKE OPLYSNINGER
Hjælpestoffer
Uforligeligheder
Opbevaringstid
Særlige opbevaringsforhold
Emballage
Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald
INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN
MARKEDSFØRINGSTILLADELSENS NUMMER
DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE
DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN
UDLEVERING