Produkt
Gå til produktresumé

Produktresumé

Terapeutiske indikationer

Til forebyggelse og behandling af loppeangreb, samt til behandling af pelslus (Trichodectes canis) på hunde på under 4 kg, 4-10 kg, 10-25 kg og 25 kg eller derover.

 

Til hunde under 4 kg anvendes pipetter a 0,4 ml.

 

Til hunde mellem 4 og 10 kg anvendes pipetter a 1,0 ml.

 

Til hunde på mellem 10 og 25 kg anvendes pipetter a 2,5 ml.

 

Til hunde på 25 kg eller derover anvendes pipetter a 4 ml (se pkt. 4.9 ”Dosering og indgivelsesmåde”).

 

Lopper på hunde dør indenfor 1 døgn efter behandling. En behandling forebygger yderligere loppeangreb i 4 uger. Præparatet kan anvendes som en del af behandlingsstrategien til kontrol af loppebetinget allergisk dermatitis (Flea Allergy Dermatits (FAD)), hvor diagnosen er stillet af dyrlægen.

Drægtighed, diegivning eller æglægning

Der er ikke set fosterskader, teratogene eller reproduktive toksiske effekter i studier med imidacloprid hos rotter og kaniner. Undersøgelser på drægtige og diegivende tæver samt deres afkom er begrænsede. Indtil videre er der ikke tegn på bivirkninger hos disse dyr.

Bivirkninger

Præparatet smager bittert og spytsekretion kan lejlighedsvist fremkomme, hvis hunden slikker på applikationsstedet umiddelbart efter behandling. Dette er ikke tegn på forgiftning og forsvinder indenfor nogle minutter uden behandling (se pkt.4.9 - Dosering og indgivelsesmåde).

 

I meget sjældne tilfælde kan hudreaktioner så som hårtab, rødmen af huden, kløen og sår opstå. Nervøsitet og desorientering kan også forekomme. Savlen og nervøse tegn så som ataxi, tremor og depression har været observeret for hunde.

Kontraindikationer

Diende hvalpe under 8 uger behandles ikke.

 

Bør ikke anvendes til dyr med kendt overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne.

Dosering og indgivelsesmåde

Dosis og behandlingstabel:

 

Hund (kg lgm.)

Produkt

Antal pipetter

Imidacloprid
(mg/kg lgm.)

< 4 kg

Advantage Vet. til hunde

1 x 0.4 ml

minimum 10

4 < 10 kg

Advantage Vet. til hunde

1 x 1.0 ml

minimum 10

10 < 25 kg

Advantage Vet. til hunde

1 x 2.5 ml

minimum 10

25 < 40 kg

Advantage Vet. til hunde

1 x 4.0 ml

minimum 10

40 kg

Advantage Vet. til hunde

2 x 4.0 ml

minimum 10

 

Reinfestation af nye lopper fra omgivelser kan fortsætte i 6 uger eller længere efter startbehandlingen. Mere end en behandling kan derfor være nødvendig i tilfælde, hvor antallet af lopper i omgivelserne er stort. For at reducere reinfestation fra omgivelserne anbefales det i tillæg til behandling at bruge et egnet bekæmpelsesmiddel mod voksne lopper og deres udviklingsstadier.

 

Præparatet forbliver effektivt, også selv om dyret bliver vådt, f.eks. efter svømning eller heftig regn. Imidlertid kan genbehandling blive nødvendig tidligere end 4 uger ved hyppig svømning eller vask, afhængig af forekomsten af lopper i omgivelserne. Der må dog ikke genbehandles oftere end 1 gang om ugen.

 

I tilfælde af infestation med pelslus, anbefales en yderligere dyrlægeundersøgelse 30 dage efter behandling, da nogle dyr kræver en 2. behandling.

 

Administrationsmåde:

Tag 1 pipette ud af pakningen. Til hunde på 40 kg eller derover bruges 2 x 4.0 ml pipetter. Hold pipetten opret, drej og træk hætten af. Vend hætten og sæt den på pipetten. Drej rundt og træk hætten af igen for derved at bryde forseglingen.

 

asset-8d3ebe79-d076-4478-91b2-ab2eed58fdee

 

Hunde under 25 kg:

Med hunden i stående stilling deles pelsen mellem skulderbladene indtil huden er synlig. Placér spidsen af pipetten på huden og tryk fast adskillige gange for at tømme indholdet ud direkte på huden.

 

asset-2baadf69-4a5e-4184-b258-9f4ef1a988c7

 

Hunde på 25 kg og derover

Hunden skal stå op under påføringen. Pipettens indhold påføres 3 eller 4 steder på ryggen fra skulderblad til halerod. På hvert påføringssted deles pelsen indtil huden er synlig.

 

asset-d3ab8ef0-f22b-42e9-95b1-de22da927645

 

Placér spidsen af pipetten på huden og tryk en del af indholdet ud direkte på huden.

 

For alle hunde:

Påfør præparatet i tilpas mængde ad gangen, og undgå overskud der kan løbe ned ad siden på hunden.

 

Præparatet smager bittert og spytsekretion kan lejlighedsvist forekomme, hvis hunden slikker på applikationsstedet umiddelbart efter behandling. Dette er ikke tegn på forgiftning og forsvinder indenfor nogle minutter uden behandling. Korrekt applikation minimerer hundens mulighed for at slikke præparatet i sig.

 

Anvend kun præparatet på uskadt hud. Lad ikke dyr, der lige er behandlet, slikke på hinanden.

Særlige advarsler for hver dyreart

Ingen.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
LÆGEMIDDELFORM
KLINISKE OPLYSNINGER
Dyrearter
Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen
Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion
Overdosering
Tilbageholdelsestid
FARMAKOLOGISKE OG IMMUNOLOGISKE OPLYSNINGER
Farmakodynamiske egenskaber
Farmakokinetiske egenskaber
FARMACEUTISKE OPLYSNINGER
Uforligeligheder
Opbevaringstid
Særlige opbevaringsforhold
Emballage
Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald
INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN
MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER
DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE
DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN
UDLEVERINGSBESTEMMELSE