Produkt
Gå til produktresumé

Produktresumé

Terapeutiske indikationer

Behandling af infektioner forårsaget af penicillinfølsomme bakterier hos svin.

Dosering og indgivelsesmåde

Administration: Intramuskulært.

 

Anbefalet dosis er 20 mg/kg legemsvægt svarende til 1 ml pr. 15 kg legemsvægt. Om nødvendigt kan behandlingen gentages efter 72 timer.

 

For at sikre korrekt dosering, og undgå underdosering, skal kropsvægten bestemmes så nøjagtigt som muligt.

 

Omrystes før brug.

Bivirkninger

Hos pattegrise og fedesvin kan der i meget sjældne tilfælde optræde forbigående feber, opkast, kulderystninger, sløvhed og manglende koordination.

 

Allergiske reaktioner kan udvikles i meget sjældne tilfælde.

 

Forbigående lokale irritationer ved injektionsstedet kan forekomme i meget sjældne tilfælde.

 

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling).

- Almindelig (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr).

- Ikke almindelig (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1000 behandlede dyr).

- Sjælden (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr).

- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter).

Kontraindikationer

Må ikke injiceres intravenøst.

 

Må ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for det aktive stof eller et eller flere af hjælpestofferne.

 

Må ikke anvendes ved kendt overfølsomhed overfor penicilliner.

 

Må ikke anvendes i tilfælde af alvorlig nyredysfunktion med anuri og oliguri.

 

Må ikke anvendes, hvis der er konstateret tilstedeværelse af beta-lactamase-producerende stafylokokker.

 

Må ikke anvendes til små gnavere såsom marsvin, mus, rotter og hamstere.

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Den bakteriocide virkning hæmmes ved samtidig indgift med bakteriostatisk virkende lægemidler, f.eks. tetracyclin, chloramphenicol, erythromycin og lincomycin.

Særlige advarsler

Ingen.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
LÆGEMIDDELFORM
KLINISKE OPLYSNINGER
Dyrearter
Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen
Drægtighed, diegivning eller æglægning
Overdosering
Tilbageholdelsestid
FARMAKOLOGISKE OG IMMUNOLOGISKE OPLYSNINGER
Farmakodynamiske egenskaber
Farmakokinetiske egenskaber
Miljømæssige forhold
FARMACEUTISKE OPLYSNINGER
Hjælpestoffer
Uforligeligheder
Opbevaringstid
Særlige opbevaringsforhold
Emballage
Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald
INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN
MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER
DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE
DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN
UDLEVERINGSBESTEMMELSE