Produkt
Gå til produktresumé

Produktresumé

Terapeutiske indikationer for hver dyreart, som lægemidlet er beregnet til

Kvæg: Brunstinduktion.

Igangsættelse af kælvning eller fremkaldelse af abort hos kvæg.

Udstødning af patologisk væv fra uterus. F. eks mummificerede fostre, pyometra.

Svin: Igangsættelse af faring eller fremkaldelse af abort.

Hest: Brunstinduktion.

Administrationsveje og dosering

Til intramuskulær injektion

Kvæg: 2 ml injektionsvæske som engangsdosis pr. dyr.

Svin: 0,5 – 1,0 ml injektionsvæske som engangsdosis pr. dyr.

Hest: 0,3 – 0,5 ml injektionsvæske som engangsdosis pr. dyr.

Bivirkninger

Dyrearter: Kvæg, svin og hest.

Meget sjælden

(1 dyr ud af 10 000 behandlede dyr, herunder enkeltstående indberetninger)

Anafylaktisk shock

Ikke fastslået frekvens

Infektion på injektionsstedet (dette er især tilfældet ved intramuskulær injektion hos køer), hævelse og krepitation ved injektionsstedet.

Tilbageholdt efterbyrd1.

Heste: svedtendens2, muskelrystelser2, blød afføring (kort tid efter behandlingen), øget respirations- og hjertefrekvens, tegn på abdominale gener, bevægelsessvigt, øget tendens til at ligge ned.

Ved anvendelse til fødselsinduktion hos køer, hvor risikoen afhænger af behandlingstidspunktet i forhold til konceptionstidspunktet.

2 forbigående og forsvinder uden nogen form for behandling.

 

Indberetning af bivirkninger er vigtigt, da det muliggør løbende sikkerhedsovervågning af et veterinærlægemiddel. Indberetningerne sendes, helst via en dyrlæge, til indehaveren af markedsføringstilladelsen eller til den nationale kompetente myndighed via det nationale indberetningssystem. Se også sidste afsnit i indlægssedlen for de relevante kontaktoplysninger.

Kontraindikationer

Bør ikke administreres intravenøst.

Må ikke anvendes til drægtige dyr, undtagen når abort ønskes.

Må ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for det aktive stof, eller over for et eller flere af hjælpestofferne.

Må ikke anvendes til dyr med kardiovaskulære, gastrointestinale eller respiratoriske forstyrrelser.

Må ikke indgives for at inducere fødsel hos søer og køer med formodet dystoki på grund af mekanisk obstruktion eller hvis der forventes problemer grundet anormal placering af fosteret.

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Veterinærlægemidlet må ikke administreres sammen med non-steroide anti-inflammatoriske midler, da disse hæmmer syntesen af endogene prostaglandiner.

Virkningen af andre uteruskontraherende stoffer kan forstærkes af Genestran Vet.

Særlige advarsler

Ingen.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
KLINISKE OPLYSNINGER
Dyrearter, som lægemidlet er beregnet til
Særlige forholdsregler vedrørende brugen
Anvendelse under drægtighed, laktation eller æglægning
Symptomer på overdosering (og, hvis relevant, nødforanstaltninger og modgift)
Særlige begrænsninger og betingelser for anvendelse, herunder begrænsninger for anvendelsen af antimikrobielle og antiparasitære veterinærlægemidler for at begrænse risikoen for udvikling af resistens
Tilbageholdelsestid(er)
FARMAKOLOGISKE / IMMUNOLOGISKE OPLYSNINGER
ATCvet-kode
Farmakodynamiske oplysninger
Farmakokinetiske oplysninger
FARMACEUTISKE OPLYSNINGER
Væsentlige uforligeligheder
Opbevaringstid
Særlige forholdsregler vedrørende opbevaring
Den indre emballages art og indhold
Særlige forholdsregler vedrørende bortskaffelse af ubrugte veterinærlægemidler eller affaldsmaterialer fra brugen heraf
NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN
MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)
DATO FOR FØRSTE TILLADELSE
DATO FOR SENESTE ÆNDRING AF PRODUKTRESUMÉET
KLASSIFICERING AF VETERINÆRLÆGEMIDLER