Produkt
Gå til produktresumé

Produktresumé

Terapeutiske indikationer for hver dyreart, som lægemidlet er beregnet til

Til aktiv immunisering af kyllinger:

 

- For at forebygge dødelighed samt reducere kliniske symptomer og læsioner forårsaget af infektiøs bursal sygdom.

Indtræden af immunitet: 2 uger

Varighed af immunitet: 9 uger

 

- For at nedsætte dødelighed, kliniske symptomer og læsioner forårsaget af Marek’s sygdom.

Indtræden af immunitet: 4 dage

Varighed af immunitet: en enkelt vaccination er tilstrækkelig til at yde beskyttelse i hele risikoperioden.

Administrationsveje og dosering

Rekonstitution af vaccinen

- Bær beskyttelseshandsker og -briller, når ampullen skal optøs og åbnes.

- Fjern kun de ampuller fra den flydende kvælstofbeholder, der umiddelbart skal bruges. Når dette præparat blandes med vaccine mod Marek’s sygdom, der indeholder enten Rispens (CVI988) stamme eller RN1250-stamme, skal begge fortyndes i samme solvenspose.

- Optø hurtigt ampullernes indhold ved at ryste dem i vand på 25 °C – 30 °C. Fortsæt øjeblikkeligt til næste trin.

- Så snart ampullerne er optøet, skal de åbnes ved at holde dem bort fra kroppen i en arms længde for at forebygge risiko for skade, hvis en ampul skulle gå i stykker.

- Når ampullen er åbnet, trækkes indholdet op i en 5 ml steril sprøjte.

- Koncentratet overføres til solvensen (må ikke bruges, hvis det er uklart.)

- 2 ml af indholdet fra blandingen suges op i sprøjten.

- Rens ampullen med disse 2 ml og overfør derefter dette indhold til soblandingen. Gentag denne oprensningsproces en eller to gange.

- Gentag optøning, åbning, overførsel til solvens og oprensningsproces for det antal ampuller som skal rekonstitueres i solvensen: enten 1 ampul med 1 000 doser vaccine per 200 ml solvens (eller 1 ampul med 2 000 doser vaccine per 400 ml solvens) til subkutan administration, eller 4 ampuller med 1 000 doser vaccine per 200 ml solvens (eller 4 ampuller med 2 000 doser vaccine per 400 ml solvens) til in ovo - administration.

- For at være klar til brug opblandes den rekonstituerede vaccine, tilberedt som beskrevet, ved rolig omrystning. Den bør anvendes umiddelbart efter tilberedningen (al den rekonstituerede vaccine skal bruges inden for to timer). Derfor bør vaccinesuspensionen kun tilberedes, når det er påkrævet.

 

Dosering

En injektion på 0,2 ml administreres subkutant pr. kylling, når de er en dag gamle.

En injektion på 0,05 ml pr. kyllingeæg på 18. dag efter embryonering ved in ovo - administration.

 

Administrationsmåde

Vaccinen skal gives subkutant eller ved in ovo - administration.

 

Til in ovo - administration kan man anvende en automatisk injektionsmaskine beregnet til æg. Apparatet skal være godkendt til sikkert og effektivt at give den korrekte dosis. Man bør nøje følge apparatets brugsvejledning.

Bivirkninger

Kyllinger:

 

Ingen kendte.

 

Indberetning af bivirkninger er vigtigt, da det muliggør løbende sikkerhedsovervågning af et veterinærlægemiddel. Indberetningerne sendes, helst via en dyrlæge, til enten indehaveren af markedsføringstilladelsen eller dennes lokale repræsentant eller til den nationale kompetente myndighed via det nationale indberetningssystem. Se også indlægssedlen for de relevante kontaktoplysninger.

Kontraindikationer

Ingen.

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Til subkutan administration:

Der foreligger oplysninger om sikkerhed og virkning, der viser, at vaccinen kan blandes med Boehringer Ingelheims svækkede vacciner mod Marek’s sygdom, der indeholder enten Rispens (CVI988) stamme eller RN1250 stamme. Kyllinger der har maternelle antistoffer mod MD kan, ved vaccination med blandede produkter, have en forsinket indtræden af immunitet mod infektiøs bursal sygdom.

 

Der foreligger oplysninger om sikkerhed og virkning, der viser, at vaccinen kan administreres samme dag som, men ikke blandet med Boehringer Ingelheims svækkede vacciner mod Newcastle sygdom og infektiøs bronkitis.

Der foreligger ingen oplysninger om sikkerhed og virkning af vaccinen ved samtidig brug med andre veterinærlægemidler end dem, der er nævnt ovenfor. En eventuel beslutning om at anvende vaccinen umiddelbart før eller efter brug af et andet veterinærlægemiddel skal derfor tages med udgangspunkt i det enkelte tilfælde.

 

Til in ovo - administration:

Da der ikke foreligger specifikke studier for samtidig brug med andre veterinære lægemidler, bør dette veterinære lægemiddel ikke anvendes samtidig med andre.

Særlige advarsler

Kun raske dyr må vaccineres.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
KLINISKE OPLYSNINGER
Dyrearter, som lægemidlet er beregnet til
Særlige forholdsregler vedrørende brugen
Anvendelse under drægtighed, laktation eller æglægning
Symptomer på overdosering (og hvis relevant, nødforanstaltninger og modgift)
Særlige begrænsninger og betingelser for anvendelse, herunder begrænsninger for anvendelsen af antimikrobielle og antiparasitære veterinærlægemidler for at begrænse risikoen for udvikling af resistens
Tilbageholdelsestid(er)
IMMUNOLOGISKE OPLYSNINGER
ATCvet kode: QI01AD15
FARMACEUTISKE OPLYSNINGER
Væsentlige uforligeligheder
Opbevaringstid
Særlige forholdsregler vedrørende opbevaring
Den indre emballages art og indhold
Særlige forholdsregler vedrørende bortskaffelse af ubrugte veterinærlægemidler eller affaldsmaterialer fra brugen heraf
NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN
MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)
DATO FOR FØRSTE TILLADELSE
DATO FOR SENESTE ÆNDRING AF PRODUKTRESUMÉET
KLASSIFICERING AF VETERINÆRLÆGEMIDLER