Produkt
Gå til produktresumé

Produktresumé

Terapeutiske indikationer

Paresis puerperalis og andre tilstande med hypocalcæmi i kvæg. Magnesiumindholdet modvirker hypomangnesiumæmi.

Dosering og indgivelsesmåde

Skal gives langsomt ved intravenøs injektion. Dosis er i almindelighed 1 ml pr. kg. Kropsvægt (15.6 mg calcium og 2.6 mg manesium pr. kg. Kropsvægt) hvor det behandlede dyrs kliniske status skal vurderes.

 

Ved hypomangnesiumæmi kan yderligere magnesium administreres intravenøst eller subkutant efter vurdering af det behanlede dyrs kliniske status.

Bivirkninger

Intravenøs administration kan forårsage flebitis og/eller koagulation på infusionstedet. For at undgå dette problem kan infusionen gives med et intravenøst kateter.

 

Bradykardi og hjertearytmi kan opstå, hvis den intravenøse infusion gives for hurtigt. Infusionen skal derfor afbrydes indtil hjerterytmen er normaliseret. Bradykardi og hjertearytmi skal kontroleres før og under behandling.

Kontraindikationer

Bør ikke anvendes til hypereksiterede dyr.

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Må ikke anvendes sammen med tetracycliner, natrumkarbonat, streptomycin- eller dihydrostreptomycinsulfat. Calciumgluconat øger methylxanthens effekt på hjertet.

Særlige advarsler

Ingen.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
LÆGEMIDDELFORM
KLINISKE OPLYSNINGER
Dyrearter
Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen
Drægtighed, diegivning eller æglægning Drægtighed
Overdosering
Tilbageholdelsestid
FARMAKOLOGISKE EGENSKABER
Farmakodynamiske egenskaber
Farmakokinetiske egenskaber
Miljømæssige forhold
FARMACEUTISKE OPLYSNINGER
Hjælpestoffer
Uforligeligheder
Opbevaringstid
Særlige opbevaringsforhold
Emballage
Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidler eller affald
INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN
MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)
DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE
DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN
UDLEVERINGSBESTEMMELSE