Produkt
Gå til produktresumé

Produktresumé

Terapeutiske indikationer

Hos hunden:

- Behandling af otitis externa af både bakteriel og svampe oprindelse - henholdsvis forårsaget af bakterier, der er følsomme over for marbofloxacin og af svampe specielt Malassezia pachydermatis sensitive til clotrimazol.

Brugen af produktet bør baseres på en følsomhedstest.

Dosering og indgivelsesmåde

Omryst godt før brug.

Tilføj 10 dråber i øret én gang daglig i 7 til 14 dage.

Efter 7 dages behandling, bør dyrlægen bedømme nødvendigheden af at forlænge behandling en uge ekstra.

 

En dråbe af specialiteten indeholder 71 µg marbofloxacin, 237 µg clotrimazol og 23,7 µg dexamethason acetat.

 

Efter tilførsel masseres basis af øret kortvarigt og blidt for at fremme specialitetens penetration til den nedre del af ørekanalen.

 

Når produktet er bestemt til brug til flere hunde, anvendes en spids pr. hund.

Bivirkninger

Man kan observere de klassiske uønskede bivirkninger ved glukokortikoider (forandring af biokemiske og hæmatologiske parametre, såsom forøgelse af alkalisk fosfatase og aminotransferase, desuden en begrænset neutrofili).

Langvarig intensiv brug af topiske glukokortikoider er kendt for at inducere lokale, omfattende virkninger, herunder standsning af adrenalinfunktionen, svækkelse af epidermis og forsinket sårdannelse.

I sjældne tilfælde kan brugen af dette lægemiddel være forbundet med døvhed, især hos ældre hunde. Døvheden er for det meste forbigående.

Kontraindikationer

Må ikke administreres til hunde med perforeret trommehinde.

Må ikke administreres ved kendt overfølsomhed mod en af bestanddelene.

Må ikke administreres til drægtige eller diegivende hunde.

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Ingen kendte.

Særlige advarsler for hver dyreart

Ingen.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Hjælpestoffer
LÆGEMIDDELFORM
KLINISKE OPLYSNINGER
Dyrearter
Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen
Drægtighed, diegivning eller æglægning
Overdosering
Tilbageholdelsestid
FARMAKOLOGISKE OG IMMUNOLOGISKE OPLYSNINGER
Farmakodynamiske egenskaber
Farmakokinetiske egenskaber
Miljømæssige forhold
FARMACEUTISKE OPLYSNINGER
Uforligeligheder
Opbevaringstid
Særlige opbevaringsforhold
Emballage
Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald
INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN
MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER
DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE
DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN
UDLEVERINGSBESTEMMELSE