Produkt
Gå til produktresumé

Produktresumé

Terapeutiske indikationer for den dyreart, som lægemidlet er beregnet til

Til behandling af:

Inficerede sår, abscesser og infektioner i oralkaviteten/tænder forårsaget af eller associeret med clindamycinfølsomme arter af:

- Staphylococcus spp.

- Streptococcus spp.

- Bacteroides spp.

- Fusobacterium necrophorum

- Clostridium perfringens

Osteomyelitis

- Staphylococcus aureus

Dosering og indgivelsesmåde

Til oral administration

 

Inficerede sår, abscesser, infektioner i oralkaviteten/tænder:

5.5 mg/kg clindamycin hver 12. time i 7 - 10 dage (dvs. 1 tablet pr. 13,5 kg kropsvægt to gange daglig). Hvis der ikke ses forbedring indenfor 4 dage, bør man bestemme følsomheden igen for de involverede patogener.

 

Dentale og periodontale infektioner: - I tilfælde af dental/kirurgisk behandling grundet dentalinfektion, kan behandlingen startes før den dentale/kirurgiske behandling.

 

Osteomyelitis:

11 mg/kg clindamycin hver 12. time i mindst 4 uger (dvs. 2 tabletter pr. 13,5 kg kropsvægt to gange daglig). Hvis der ikke ses forbedring indenfor 14 dage, bør man bestemme følsomheden igen for de involverede patogener.

 

Behandling med Clinacin bør være baseret på en følsomhedsbestemmelse.

Bivirkninger

Opkastning og diarré er observeret fra tid til anden. Clindamycin medfører nogle gange overvækst af ikke-følsomme organismer, såsom resistent Clostridia og gærsvampe.

I tilfælde af superinfektion, bør der tages passende forholdsregler afhængig af den kliniske situation.

Kontraindikationer

Bør ikke anvendes i tilfælde med kendt overfølsomhed overfor clindamycin eller lincomycin. Bør ikke gives til kaniner, hamstere, marsvin, chinchillaer, heste eller drøvtyggere, da indtagelse af clindamycin af disse arter kan resultere i kraftig gastro-intestinal forstyrrelse.

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er blevet set neuromuskulært blokerende virkninger ved clindamycin, der muligvis kan lede til en øgning i virkningen af andre neuromuskulært blokerende stoffer. Samtidig anvendelse af sådanne lægemidler, bør håndteres med varsomhed.

 

Clindamycin bør ikke anvendes samtidig med kloramfenikol eller makrolider, da deres virkningssted også er 50-S-subunit og antagonistiske virkninger muligvis kan forekomme. Når clindamycin og aminoglykosid antibiotika (f.eks. gentamycin) anvendes samtidig, kan uønskede interaktioner (akut nyresvigt) ikke helt udelukkes.

Særlige advarsler for hver dyreart

Ingen.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
LÆGEMIDDELFORM
KLINISKE OPLYSNINGER
Dyrearter
Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen
Drægtighed, diegivning eller æglægning
Overdosering
Tilbageholdelsestid
FARMAKOLOGISKE EGENSKABER
Farmakodynamiske egenskaber
Farmakokinetiske oplysninger
FARMACEUTISKE OPLYSNINGER
Hjælpestoffer
Uforligeligheder
Opbevaringstid
Særlige opbevaringsforhold
Emballage
Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald
INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN
MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER
DATO FOR FØRSTE TILLADELSE
DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN
UDLEVERINGSBESTEMMELSE