Produkt
Gå til produktresumé

Produktresumé

Terapeutiske indikationer

Til behandling af infestationer med nematoder eller artropoder hos hest forårsaget af:

 

Store strongylider

Strongylus vulgaris (voksne og fjerde larvestadium i arterier).

Strongylus edentatus (voksne og fjerde larvestadium i væv).

Strongylus equinus (voksne).

 

Triodontophorus spp. (voksne)

- Triodontophorus brevicauda

- Triodontophorus serratus

 

Små strongylider

Voksne og umodne (fjerde larvestadium) små strongylider eller cyathostomer, medmindre andet er angivet. Ivermectin er ikke virksomt overfor indkapslede larvestadier af små strongylider.

 

Coronocyclus spp.

- Coronocyclus coronatus

- Coronocyclus labiatus

- Coronocyclus labratus

 

Cyathostomum spp.

- Cyathostomum catinatum

- Cyathostomum pateratum

 

Cyclicocyclus spp.

- Cyclicocyclus ashworthi

- Cyclicocyclus elongatus

- Cyclicocyclus insigne

- Cyclicocyclus leptostomum

- Cyclicocyclus nassatus

 

Cylicostephanus spp.

- Cylicostephanus calicatus

- Cylicostephanus goldi

- Cylicostephanus longibursatus

- Cylicostephanus minutus

 

Cyclicodontophorus spp.

- Cyclicodontophorus bicornatus

 

Parapoteriostomum spp.

- Parapoteriostomum mettami

 

Petrovinema spp.

- Petrovinema poculatum

 

Poteriostomum spp.

 

Lungeorm (voksne og hæmmede 4. stadie larver)

Dictyocaulus arnfieldi

 

Haleorm (voksne og hæmmede 4. stadie larver)

Oxyuris equi

 

Store spoleorm (voksne samt 3. og 4. stadie larver)

Parascaris equorum

 

Strengorm (voksne)

Trichostrongylus axei

 

Stormundet maveorm (voksne)

Habronema muscae

 

Nakke trådorm (mikrofilarier)

Onchocerca spp.

 

Intestinale trådorm (voksne)

Strongyloides westeri

 

Bremselarver i maven (orale og gastriske stadier)

Gasterophilus spp.

Dosering og indgivelsesmåde

Doseres oralt som en enkeltdosis til heste med den anbefalede dosis på 0,2 mg ivermectin per kg legemsvægt. Den mindre sprøjte giver 120 mg ivermectin, nok til at behandle 600 kg legemsvægt. Den større sprøjte giver 160 mg ivermectin, nok til at behandle 800 kg legemsvægt.

 

For at sikre den korrekte dosis, bør legemsvægt bestemmes så præcist som muligt.

 

Hvis dyrene skal behandles flokvis bør de grupperes efter deres legemsvægt og doseres derefter for at undgå under- eller overdosering.

 

Dette er et enkeltdosispræparat. Eventuelt restindhold kasseres efter brug.

 

Doseringsvejledning:

Hver vægtmarkering på dosissprøjten giver pasta til behandling af 100 kg legemsvægt. Den riflede ring løsnes ved at dreje den en kvart omgang. Lad ringen glide op ad stemplet indtil siden tættest på cylinderen er ud for den ønskede vægtmarkering. Drej den riflede ring en kvart omgang for at låse positionen. Sørg for at hestens mund er tømt for foder. Fjern plastichætten fra sprøjtens munding. Før sprøjten ind i mundhulen mellem for- og kindtænder.

 

Stemplet trykkes helt i bund og pastaen placeres bagest på tungen. Hestens hoved løftes straks op i nogle få sekunder.

Behandlingsprogrammet bør baseres på den lokale epidemiologiske situation.

Bivirkninger

Hævelser og kløe kan forekomme hos heste med kraftige infestationer af Onchocerca mikrofilarier. Dette skyldes formentlig et stort antal døde mikrofilarier. Disse bivirkninger fortager sig inden for få dage, men symptomatisk behandling tilrådes.

Kontraindikationer

Ingen.

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Ivermectin forøger effekten af GABA agonister.

Særlige advarsler

For at undgå udvikling af resistens som kan forårsage ineffektiv behandling, skal produktet håndteres med forsigtighed og følgende bør undgås:

- Hyppig og gentagende brug af anthelmintikum fra samme klasse over en længerevarende periode.

 

- Underdosering, som kan skyldes underestimering af legemsvægt eller forkert anvendelse af produktet.

 

Mistænkte kliniske tilfælde af resistens for anthelmintikum skal undersøges med egnet test (f.eks. Faecal Egg Count Reduction Test). Hvis resultatet viser stærk resistens overfor bestemte anthelmintikum, bør der anvendes et anthelmintikum som tilhører en anden farmakologisk klasse og med anden virkningsmekanisme.

 

Resistens overfor ivermectin er blevet rapporteret ved Parascaris equorum hos heste i et antal lande, inklusiv EU. Derfor bør anvendelse af dette produkt baseres på lokal epidemiologisk information om følsomhed for nematoder og anbefalinger om hvordan resistens overfor anthelmintikum begrænses.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
LÆGEMIDDELFORM
KLINISKE OPLYSNINGER
Dyrearter
Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen
Drægtighed, diegivning eller æglægning
Overdosering (symptomer, nødprocedurer, modgift) om nødvendigt
Tilbageholdelsestid
FARMAKOLOGISKE EGENSKABER
Farmakodynamiske egenskaber
Farmakokinetiske egenskaber
Miljømæssige forhold
FARMACEUTISKE OPLYSNINGER
Hjælpestoffer
Uforligeligheder
Opbevaringstid
Særlige opbevaringsforhold
Emballage
Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald
INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN
MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)
DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE
DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN
UDLEVERINGSBESTEMMELSE