Produkt
Gå til produktresumé

Produktresumé

Terapeutiske indikationer for hver dyreart, som lægemidlet er beregnet til

Aktiv immunisering af katte, der er 8 uger eller ældre:

- mod felin viral rhinotracheitis for at reducere kliniske tegn,

- mod calicivirus infektion for at reducere kliniske tegn,

- mod Chlamydophila felis infektion for at reducere kliniske tegn,

- mod felin panleukopeni til forebyggelse af dødsfald og kliniske tegn.

 

Det er vist, at immuniteten indtræder 1 uge efter basisvaccination for rhinotracheitis, calicivirus, Chlamydophila felis og panleukopeni.

 

Varighed af immunitet:

- Rhinotracheitis, calicivirus og panleukopeni komponenterne: 1 år efter basisvaccination og 3 år efter seneste revaccination.

- Chlamydophila felis komponenten: 1 år efter seneste revaccination.

Administrationsveje og dosering

 

Subkutan anvendelse.

 

Rekonstituer forsigtigt vaccinen for at opnå en ensartet suspension med begrænset skumdannelse.

Udseende efter rekonstituering: klar, svagt gul suspension.

 

Rekonstituer lyofilisatet med 0,5 ml eller 1 ml solvens (afhængig af den valgte pakningsstørrelse) og injicer en vaccinedosis i henhold til følgende vaccinationsprogram:

 

Basisvaccination:

- første injektion fra 8-ugersalderen,

- anden injektion: 3 til 4 uger senere.

 

Ved mistanke om tilstedeværelse af høje værdier af maternelle antistoffer over for rhinotracheitis, calicivirus, panleukopeni eller Chlamydophila komponenterne (fx hos 9 til 12 uger gamle killinger født af hunkatte, der var vaccineret før drægtighed og/eller ved kendskab til eller mistanke om, at moderdyret har været udsat for de pågældende patogener), bør basisvaccination udsættes til killingerne er 12 uger gamle.

 

Revaccination:

- den første revaccination skal foretages for alle komponenterne et år efter basisvaccinationen,

- efterfølgende revaccinationer:

- Chlamydiosekomponenten: hvert år.

- Rhinotracheitis, calicivirus og panleukopeni komponenterne: med intervaller på op til 3 år.

Bivirkninger

Katte:

Almindelig

(1 til 10 dyr ud af 100 behandlede dyr):

Forbigående apati, anoreksi og hypertermi1 (observeret i sikkerheds- og feltstudier)

Reaktioner på injektionsstedet (let smerte ved berøring, kløe eller let hævelse)2 (observeret i sikkerheds- og feltstudier)

Ikke almindelig

(1 til 10 dyr ud af 1.000 behandlede dyr):

Hypersensitivitetsreaktion3 (observeret i feltstudier)

Meget sjælden

(< 1 dyr ud af 10 000 behandlede dyr, herunder enkeltstående indberetninger):

Emesis4; forbigående hypertermi og letargi, der sommetider er forbundet med halthed5 (baseret på erfaringer efter markedsføring)

 

1varer sædvanligvis 1 til 2 dage

2forsvinder inden for højst 1 til 2 uger

3kan kræve passende symptomatisk behandling

4hovedsageligt inden for 24 til 48 timer

5observeret 1 til 3 uger efter revaccination af voksne katte

 

Indberetning af bivirkninger er vigtigt, da det muliggør løbende sikkerhedsovervågning af et veterinærlægemiddel. Indberetningerne sendes, helst via en dyrlæge, til enten indehaveren af markedsføringstilladelsen eller dennes lokale repræsentant eller til den nationale kompetente myndighed via det nationale indberetningssystem. Se også sidste afsnit i indlægssedlen for de relevante kontaktoplysninger.

Kontraindikationer

Ingen.

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der foreligger oplysninger om sikkerhed og virkning, der viser, at vaccinen kan blandes og administreres med Boehringer Ingelheims vaccine uden adjuvans mod felin leukæmi. Ligeledes kan vaccinen anvendes den samme dag som Boehringer Ingelheims vaccine med adjuvans mod rabies, men disse to vacciner må ikke blandes.

 

Der foreligger oplysninger om sikkerhed og virkning, der viser, at vaccinen kan blandes og administreres med Boehringer Ingelheims vaccine uden adjuvans mod rabies.

 

Der foreligger ingen oplysninger om sikkerhed og virkning ved brug af vaccinen sammen med andre veterinærlægemidler end de, der er nævnt herover. En eventuel beslutning om at anvende vaccinen umiddelbart før eller efter brug af et andet veterinærlægemiddel skal derfor tages med udgangspunkt i det enkelte tilfælde.

Særlige advarsler

Kun raske dyr må vaccineres.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
LÆGEMIDDELFORM
KLINISKE OPLYSNINGER
Dyrearter, som lægemidlet er beregnet til
Særlige forholdsregler vedrørende brugen
Anvendelse under drægtighed, laktation eller æglægning
Symptomer på overdosering (og hvis relevant, nødforanstaltninger og modgift)
Særlige begrænsninger og betingelser for anvendelse, herunder begrænsninger for anvendelsen af antimikrobielle og antiparasitære veterinærlægemidler for at begrænse risikoen for udvikling af resistens
Tilbageholdelsestid(er)
IMMUNOLOGISKE OPLYSNINGER
FARMACEUTISKE OPLYSNINGER
Væsentlige uforligeligheder
Opbevaringstid
Særlige forholdsregler vedrørende opbevaring
Den indre emballages art og indhold
Særlige forholdsregler vedrørende bortskaffelse af ubrugte veterinærlægemidler eller affaldsmaterialer fra brugen heraf
NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN
MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)
DATO FOR FØRSTE TILLADELSE
DATO FOR SENESTE ÆNDRING AF PRODUKTRESUMÉET
KLASSIFICERING AF VETERINÆRLÆGEMIDLER