Produkt
Gå til produktresumé

Produktresumé

Terapeutiske indikationer med angivelse af dyrearter, som lægemidlet er beregnet til

Aktiv immunisering af katte, der er 8 uger eller ældre:

- mod felin viral rhinotracheitis for at reducere kliniske tegn,

- mod calicivirus infektion for at reducere kliniske tegn,

- mod felin panleukopeni til forebyggelse af dødsfald og kliniske tegn.

 

Indtræden af immunitet: 1 uge efter basisvaccination.

 

Varighed af immunitet: 1 år efter basisvaccination og 3 år efter seneste revaccination.

Dosering og indgivelsesvej

Subkutan anvendelse.

 

Rekonstituer forsigtigt vaccinen for at opnå en ensartet suspension med begrænset skumdannelse.

 

Udseende efter rekonstituering: klar, svagt gul suspension.

 

Rekonstituer lyofilisatet med 0,5 ml eller 1 ml solvens (afhængig af den valgte pakningsstørrelse) og injicer en vaccinedosis i henhold til følgende vaccinationsprogram:

 

Basisvaccination:

- første injektion fra 8-ugersalderen,

- anden injektion: 3 til 4 uger senere.

 

Ved mistanke om tilstedeværelse af høje værdier af maternelle antistoffer over for rhinotracheitis, calicivirus eller panleukopeni komponenterne (fx hos 9 til 12 uger gamle killinger født af hunkatte, der var vaccineret før drægtighed, og/eller ved kendskab til eller mistanke om, at moderdyret har været udsat for de pågældende patogener), bør basisvaccination udsættes, til killingerne er 12 uger gamle.

 

Revaccination:

- den første revaccination skal foretages et år efter basisvaccinationen,

- efterfølgende revaccinationer: med intervaller på op til 3 år.

Bivirkninger (forekomst og sværhedsgrad)

Forbigående apati og anoreksi samt hypertermi (der sædvanligvis varer 1 til 2 dage) var en almindelig observation i sikkerheds- og feltstudier. En lokal reaktion (let smerte ved berøring, kløe eller let hævelse), der forsvinder inden for højst 1 til 2 uger, var en almindelig observation i sikkerheds- og feltstudier.

 

Emesis (hovedsageligt inden for 24 til 48 timer) er observeret i meget sjældne tilfælde, baseret på sikkerhedserfaringer efter markedsføring.

 

En hypersensitivitetsreaktion, der kan kræve passende symptomatisk behandling, var en ikke almindelig observation i feltstudier.

 

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 1.000 behandlede dyr)

- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter)

Kontraindikationer

Ingen.

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der foreligger oplysninger om sikkerhed og virkning, der viser, at denne vaccine kan blandes og gives med Boehringer Ingelheims vaccine uden adjuvans mod felin leukæmi og/eller anvendes den samme dag men ikke blandes med Boehringer Ingelheims vaccine med adjuvans mod rabies.

 

Der foreligger oplysninger om sikkerhed og virkning, der viser, at denne vaccine kan blandes og gives med Boehringer Ingelheims vaccine uden adjuvans mod rabies.

 

Der foreligger ingen oplysninger om sikkerhed og virkning ved brug af denne vaccine sammen med andre lægemidler til dyr end de, der er nævnt herover. En eventuel beslutning om at anvende denne vaccine umiddelbart før eller efter brug af et andet lægemiddel til dyr skal derfor tages med udgangspunkt i det enkelte tilfælde.

Særlige advarsler for hver enkelt dyreart, som lægemidlet er beregnet til

Kun raske dyr må vaccineres.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
LÆGEMIDDELFORM
KLINISKE OPLYSNINGER
Dyrearter, som lægemidlet er beregnet til
Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen
Anvendelse under drægtighed, laktation eller æglægning
Overdosering (symptomer, nødforanstaltninger, modgift), om nødvendigt
Tilbageholdelsestid
IMMUNOLOGISKE EGENSKABER
FARMACEUTISKE OPLYSNINGER
Fortegnelse over hjælpestoffer
Væsentlige uforligeligheder
Opbevaringstid
Særlige opbevaringsforhold
Den indre emballages art og indhold
Eventuelle særlige forholdsregler ved bortskaffelse af ubrugte veterinærlægemidler eller affaldsmaterialer fra brugen af sådanne
INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN
MARKEDSFØRINGSTILLADELSENS NUMMER (NUMRE)
DATO FOR FØRSTE TILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN
DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN