Produkt
Gå til produktresumé

Produktresumé

Terapeutiske indikationer

Aktiv immunisering af kyllinger mod Newcastle Disease virus for at reducere de kliniske symptomer og dødelighed.

Indtræden af immunitet: 2 uger efter vaccination af seronegative dyr.

Varighed af immunitet: 5 uger efter vaccination af seronegative dyr.

 

Beskyttelse indtræder 2 uger efter vaccination af dyr med maternelt overførte antistoffer.

Immunitetens varighed er i overensstemmelse med vaccinationsprogrammet.

Dosering og indgivelsesmåde

Administration via øje/næse-dråbemetode eller spray (grov).

Én enkelt vaccination med én dosis pr. dyr fra de er 1 daggamle.

 

Vaccinen leveres som frysetørrede pellets i hætteglas eller som frysetørrede kugler i bægre. Et bæger kan indeholde fra 3 kugler op til 100 kugler afhængig af den nødvendige dosis og produktudnyttelse. Hvis produktet leveres i bægre, må det ikke anvendes hvis indholdet klæber til beholderen, da dette er tegn på, at beholderen har været brudt. Hver beholder skal anvendes straks og fuldstændigt efter åbning.

 

Øje/næse-dråbemetode

Opløs vaccinen i den beregnede mængde egnet solvens og administrer ved brug af en standard pipette (for hvilken dråbestørrelsen er kendt og ensartet). Sterilt destilleret vand eller fosfatbufferet isotonisk saltvand kan bruges. Mængden af solvens der skal bruges til øje/næse-dråbeadministration afhænger af antallet af doser og af dråbestørrelsen, men ca.35 ml pr. 1000 doser anvendes.

Én dråbe indgives i et næsebor eller et øje. Sørg for at næsedråben er inhaleret, før fuglen slippes fri.

 

Spray

Opløs vaccinen i køligt, rent vand, hvortil 2% skummetmælk kan tilføres. Hætteglassene bør åbnes under vandoverfladen eller indholdet af det nødvendige antal bægre hældes i vandet.

Klorholdigt vand bør ikke bruges. I begge tilfælde blandes vandet indeholdende vaccinen grundigt inden brug. Efter rekonstitution har suspensionen et klart udseende.

Både vand og sprayudstyr bør være fri for aflejringer, korrosion og spor af desinfektionsmidler eller antiseptika. Ideelt bør sprayudstyret kun anvendes til vaccinationsformål. Mængden af solvens, der anvendes til opløsning, bør være tilstrækkelig til at sikre en ensartet fordeling, når den sprayes over fuglene. Dette varierer alt efter fuglenes alder på vaccinationstidspunktet og driftsforholdene, men 250 til 500 ml vand pr. 1000 doser anbefales. Vaccinesuspensionen bør sprayes jævnt over fuglene med en afstand på 30-40 cm, helst mens fuglene sidder tæt i dæmpet belysning. Hvis praktisk muligt kan ventilationen reduceres eller stoppes for at forhindre tab af spray.

 

Vaccinationsprogram

Nobilis ND C2 kan anvendes fra fuglene er 1 dag gamle. Da immuniteten, der induceres ved vaccination med Nobilis ND C2, ikke er langvarig, bør et udvidet vaccinationsprogram følges. For at opretholde den nødvendige grad af immunitet bør kyllinger 2-3 uger efter vaccination med Nobilis ND C2 gives yderligere en vaccination med en levende vaccine indeholdende den mere immunogene stamme Clone 30.

Bivirkninger

Blinken eller hovedrysten kan observeres ved brug af iskold vaccine via øje/næse-dråbemetoden.

Kontraindikationer

Klinisk syge dyr (særligt med luftvejssygdomme) eller stressede dyr må ikke vaccineres.

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der foreligger oplysninger om sikkerhed og virkning, der viser, at denne vaccine kan gives til daggamle kyllinger samme dag som, men ikke blandet med, Innovax-ILT eller levende Nobilis-vacciner mod rhinotracheitis (stamme 11/94). Mareks Disease (stammerne CVI988-FC126) eller infektiøs bronchitis vaccine (stamme IB Ma5) er kompatibel med Nobilis ND C2, når det ikke blandes og gives på dag 1. Virkningen af Marek og IB Ma5 vaccinerne er ikke undersøgt.
Der foreligger oplysninger om sikkerhed og virkning, som viser, at levende Nobilis-vaccine mod Infektiøs Bursal Disease vaccine (stamme D78) kan gives 7 døgn efter Nobilis ND C2.
Der foreligger oplysninger om sikkerhed og virkning, der viser, at Nobilis ND C2 kan gives til daggamle kyllinger, der er vaccineret enten via subkutan eller in ovo administration af Innovax-ND-IBD.
Der foreligger oplysninger om sikkerhed og virkning, der viser, at Nobilis ND C2 kan gives til daggamle kyllinger, der er vaccineret enten via subkutan eller in ovo administration af Innovax-ND-ILT.

 

Der foreligger ingen oplysninger om sikkerhed og effekt af vaccinen ved samtidig brug med andre lægemidler til dyr end dem, der er nævnt ovenfor. En eventuel beslutning om at anvende vaccinen umiddelbart før eller efter brug af et andet lægemiddel til dyr skal derfor tages med udgangspunkt i det enkelte tilfælde.

Særlige advarsler for hver dyreart

Kun raske dyr må vaccineres.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
LÆGEMIDDELFORM
KLINISKE OPLYSNINGER
Dyrearter
Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen
Drægtighed, diegivning eller æglægning
Overdosering
Tilbageholdelsestid
IMMUNOLOGISKE OPLYSNINGER
Immunologiske egenskaber
Miljømæssige forhold
FARMACEUTISKE OPLYSNINGER
Hjælpestoffer
Væsentlige uforligeligheder
Opbevaringstid
Særlige opbevaringsforhold
Emballage
Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald
INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN
MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER
DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE
DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN
UDLEVERINGSBESTEMMELSE