Produkt
Gå til produktresumé

Produktresumé

Terapeutiske indikationer

Follikelcyster og ovulationsinduktion hos kvæg. Ovulationsinduktion hos hopper.

Dosering og indgivelsesmåde

Kvæg: Follikelcyster: 5 ml i.m/i.v.

Kvæg: Ovulationsinduktion: 2,5 ml i.m/i.v.

Hest: Ovulationsinduktion: 10 ml i.m/i.v.

Bivirkninger

Ingen.

Kontraindikationer

Ingen.

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Ingen.

Særlige advarsler for hver dyreart

Ingen.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
LÆGEMIDDELFORM
KLINISKE OPLYSNINGER
Dyrearter
Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen
Drægtighed, diegivning eller æglægning
Overdosering
Tilbageholdelsestid
FARMAKOLOGISKE OG IMMUNOLOGISKE OPLYSNINGER
Farmakodynamiske egenskaber
Farmakokinetiske egenskaber
Miljømæssige forhold
FARMACEUTISKE OPLYSNINGER
Hjælpestoffer
Uforligeligheder
Opbevaringstid
Særlige opbevaringsforhold
Emballage
Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald
INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN
MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER
DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE
DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN
UDLEVERINGSBESTEMMELSE