Produkt
Gå til produktresumé

Produktresumé

Terapeutiske indikationer

For at reducere kliniske symptomer og lungeskader forårsaget af Mannheimia haemolytica serotype A1 og Histophilus somni hos kalve fra 2 måneder.

 

Immuniteten indtræder

3 uger.

 

Varighed af beskyttelsen

Ikke påvist.

Dosering og indgivelsesmåde

Til subkutan anvendelse.

Kvæg: 2 ml/dyr.

 

Anbefalet vaccinationsprogram

Indgiv 1 dosis (2 ml) pr. kalv ved 2 måneds alderen efterfulgt af endnu en dosis 21 dage efter den første vaccination.

 

Vacciner kalvene ved subkutan injektion i skulderregionen. Det anbefales at indgive den 2. dosis i den modsatte side.

 

Lad vaccinen nå en temperatur på 15-20 °C før brug.

Omrystes før brug.

Undgå kontaminering under brug.

Anvend kun sterile kanyler og sprøjter til indgivelsen.

 

Det anbefales at vaccinere før stressperioder (transport, gruppering). Vaccinations-programmet skal afsluttes 3 uger før sådanne perioder.

 

Beskyttelsen er ikke blevet påvist, hvis vaccinationsprogrammet afsluttes tidligere end 3 uger før stressperioder.

Bivirkninger

Hyppigheden af bivirkninger er defineret ved følgende konvention:

- meget almindelige (mere end 1 ud af 10 dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling).

- almindelig (mere end 1 men mindre end 10 ud af 100 dyr).

- meget sjældne (mindre end 1 dyr ud af 10.000 dyr inklusive isolerede rapporteringer).

 

Meget almindelige

En forbigående temperaturforøgelse (på op til 2 ºC) kan forekomme efter hver vaccination. Dette forsvinder i løbet af 4 dage. Vaccinerede dyr kan udvise en lokal hævelse på injektionsstedet på mellem 1 og 7 cm efter administration af vaccinen. Hævelsen forsvinder eller vil være tydeligt mindsket efter højst 14 dage efter vaccinationen; dog kan der i visse tilfælde være hævelse, som vedvarer i op til 4 uger efter den anden administration.

 

Almindelige

Der kan iagttages let apati, nedsat ædelyst og/eller depression efter hver injektion. Dette forsvinder dog i løbet af 4 dage.

 

Meget sjældne

Anafylaktiske reaktioner kan forekomme hos nogle følsomme dyr. I sådanne tilfælde skal passende symptomatisk behandling gives i form af antihistaminer eller kortison eller i svære tilfælde i form af adrenalin.

Kontraindikationer

Kun raske dyr må vaccineres.

 

Må ikke bruges i tilfælde af overfølsomhed over for de aktive stoffer, adjuvans(er) eller hjælpestoffer.

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der foreligger ingen oplysninger om sikkerhed og virkning ved brug af vaccinen sammen med andre lægemidler til dyr. En eventuel beslutning om at anvende vaccinen umiddelbart før eller efter brug af et andet lægemiddel til dyr skal derfor tages med udgangspunkt i det enkelte tilfælde.

Særlige advarsler

Ingen

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
LÆGEMIDDELFORM
KLINISKE OPLYSINGER
Dyrearter
Særlige advarsler vedrørende brugen
Drægtighed, diegivning eller æglægning
Overdosering
Tilbageholdelsestid
IMMUNOLOGISKE OPLYSNINGER
Immunologiske egenskaber
FARMACEUTISKE OPLYSNINGER
Uforligeligheder
Opbevaringstid
Særlige opbevaringsforhold
Emballage
Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald
INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN
MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)
DATO FOR FØRSTE TILLADELSE
DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN
UDLEVERINGSBESTEMMELSE