Produkt
Gå til produktresumé

Produktresumé

Terapeutiske indikationer med angivelse af dyrearter, som lægemidlet er beregnet til

Til behandling af smerter og inflammation forbundet med kronisk osteoarthritis hos hunde.

 

Til behandling af smerter og inflammation forbundet med bløddelskirurgi hos hunde.

Dosering og indgivelsesvej

Til oral anvendelse.

 

Bør ikke indgives sammen med foder, da kliniske studier viser bedre effekt af robenacoxib ved osteoarthritis, hvis det administreres uden foder eller mindst 30 minutter før eller efter et måltid.

 

Onsior tabletter er tilsat smag og indtages frivilligt af de fleste hunde. Tabletterne bør ikke deles eller knuses.

 

Osteoarthritis: Den anbefalede dosis af robenacoxib er 1 mg/kg legemsvægt med et interval på 1-2 mg/kg. Indgives 1 gang dagligt på samme tid hver dag i henhold til nedenstående tabel.

 

Antal tabletter ud fra styrke og legemsvægt ved osteoarthritis

 

Legemsvægt (kg)

 

Antal tabletter ud fra styrke

5 mg

10 mg

20 mg

40 mg

2,5 til < 5

1 tablet

 

 

 

5 til < 10

 

1 tablet

 

 

10 til < 20

 

 

1 tablet

 

20 til < 40

 

 

 

1 tablet

40 til 80

 

 

 

2 tabletter

 

Der ses normalt et klinisk respons inden for en uge. Behandling bør stoppes efter 10 dage, hvis en klinisk forbedring ikke er tydelig.

 

Ved langtidsbehandling kan dosis af Onsior, når først et klinisk respons er observeret, nedsættes til den lavest effektive individuelle dosis, der afspejler, at graden af smerte og inflammation associeret med kronisk osteoarthritis kan variere over tid. Regelmæssig monitorering bør udføres af dyrlægen.

 

Bløddelskirurgi: Den anbefalede dosis af robenacoxib er 2 mg/kg legemsvægt med et interval på 2-4 mg/kg. Indgives som én enkelt oral behandling inden bløddelskirurgi.

Tabletten/tabletterne skal administreres uden foder mindst 30 minutter inden kirurgi.

Efter kirurgi kan én daglig administration fortsættes i op til to dage.

 

Antal tabletter ud fra styrke og legemsvægt ved bløddelskirurgi

 

 

Legemsvægt (kg)

 

 

Antal tabletter ud fra styrke

5 mg

10 mg

20 mg

40 mg

2,5

1 tablet

 

 

 

>2,5 til <5

 

1 tablet

 

 

5 til <10

 

 

1 tablet

 

10 til <20

 

 

 

1 tablet

20 til <40

 

 

 

2 tabletter

40 til <60

 

 

 

3 tabletter

60 til <80

 

 

 

4 tabletter

 

Skiftevis brug af Onsior tabletter og Onsior injektionsvæske, opløsning er blevet testet i et sikkerhedsstudie med dyr fra målgruppen og viste sig at være veltolereret af hunde.

 

Til hunde kan Onsior injektionsvæske, opløsning eller tabletter bruges skiftevis i henhold til indikationerne og brugsanvisningen, der er godkendt for hver lægemiddelform. Behandlingen bør ikke overskride én dosis (enten tablet eller injektion) pr. dag. Bemærk, at den anbefalede dosis kan være forskellig for de to formuleringer.

Bivirkninger (forekomst og sværhedsgrad)

Gastrointestinale bivirkninger var meget almindeligt rapporteret, men de fleste tilfælde var milde, og bedring indtrådte uden behandling. Opkastning og blød fæces var meget almindeligt, nedsat appetit og diarré var almindeligt, og blod i fæces var ikke almindeligt.

 

Der blev ikke observeret nogen stigning i aktiviteten af leverenzymer hos hunde behandlet i op til 2 uger. Dog var stigninger i aktiviteten af leverenzymer almindelig ved behandling over længere tid. I de fleste tilfælde var der ingen kliniske tegn, og aktiviteten af leverenzymer blev enten stabiliseret eller faldt ved fortsat behandling. Stigninger i aktiviteten af leverenzymer forbundet med kliniske tegn på anoreksi, apati eller opkastning var ikke almindeligt. I meget sjældne tilfælde kan letargi observeres.

 

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)
- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af1.000 behandlede dyr)
- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)
- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter).

Kontraindikationer

Bør ikke anvendes til hunde, der lider af mavesår eller leversygdom.

 

Bør ikke anvendes samtidig med kortikosteroider eller andre non-steroide antiinflammatoriske lægemidler (NSAID'er).

 

Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for det aktive stof eller et eller flere af hjælpestofferne.

 

Bør ikke anvendes til drægtige og diegivende dyr (se pkt. 4.7 - Anvendelse under drægtighed, laktation eller æglægning).

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Onsior må ikke administreres samtidig med andre NSAID’er eller glukokortikoider. Forbehandling med andre antiinflammatoriske stoffer kan resultere i nye eller forøgede bivirkninger, og derfor bør der være en behandlingsfri periode på mindst 24 timer, før behandling med Onsior begynder. Imidlertid skal der ved den behandlingsfri periode tages hensyn til de farmakokinetiske egenskaber af de produkter, der er brugt tidligere.

 

Samtidig behandling med medicin, der påvirker det renale flow som f.eks. diuretika eller angiotensin converting enzyme (ACE) hæmmere, bør monitoreres klinisk. Hos raske hunde, der blev behandlet med og uden vanddrivende furosemid, var samtidig administration af Onsior og ACE-hæmmeren benazepril i 7 dage ikke forbundet med nogen negative effekter på aldosteronkoncentrationer i urin, plasma reninaktivitet eller glomerulær filtreringshastighed. Der findes generelt ingen sikkerhedsdata i målpopulationen og ingen virkningsdata for den kombinerede behandling med robenacoxib og benazepril.

 

Samtidig administration af potentielt nyretoksiske stoffer bør undgås, da der kan være en forøget risiko for renal toksicitet.

 

Samtidig brug af andre aktive stoffer, der har en høj grad af protein binding, kan konkurrere med robenacoxib om binding og således føre til toksiske effekter.

Særlige advarsler for hver enkelt dyreart, som lægemidlet er beregnet til

I kliniske studier på hunde med osteoarthritis sås der utilstrækkeligt respons hos 10–15 % af hundene.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
LÆGEMIDDELFORM
KLINISKE OPLYSNINGER
Dyrearter, som lægemidlet er beregnet til
Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen
Anvendelse under drægtighed, laktation eller æglægning
Overdosering (symptomer, nødforanstaltninger, modgift), om nødvendigt
Tilbageholdelsestid
FARMAKOLOGISKE EGENSKABER
Farmakodynamiske egenskaber
Farmakokinetiske oplysninger
FARMACEUTISKE OPLYSNINGER
Fortegnelse over hjælpestoffer
Væsentlige uforligeligheder
Opbevaringstid
Særlige opbevaringsforhold
Den indre emballages art og indhold
Eventuelle særlige forholdsregler ved bortskaffelse af ubrugte veterinærlægemidler eller affaldsmaterialer fra brugen af sådanne
INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN
MARKEDSFØRINGSTILLADELSENSNUMMER (NUMRE)
DATO FOR FØRSTE TILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN
DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN