Produkt
Gå til produktresumé

Produktresumé

Terapeutiske indikationer med angivelse af dyrearter, som lægemidlet er beregnet til

Kvæg:
Behandling og metafylakse af respirationsvejslidelser (BRD) hos kvæg forårsaget af infektioner med Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida og Histophilus somni.
Det skal konstateres, at sygdommen er til stede i besætningen, inden metafylaktisk behandling påbegyndes.

 

Svin:
Behandling af respirationsvejslidelser hos svin (SRD) forårsaget af Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Haemophilus parasuis og Bordetella bronchiseptica.

 

Får:
Behandling af infektiøs pododermatitis (klovsyge) forårsaget af virulent Dichelobacter nodosus og Fusobacterium necrophorum, som kræver systemisk behandling.

Dosering og indgivelsesvej

En enkelt dosis på 6 mg gamithromycin/kg legemsvægt (sv.t. 1 ml/25 kg legemsvægt) i halsen (kvæg og svin) eller foran skulderpartiet (får). For at sikre korrekt dosering bør legemsvægten bestemmes så nøjagtigt som muligt for at undgå underdosering.

 

Kvæg og får
Subkutan injektion. Ved behandling af kvæg med en legemsvægt over 250 kg og får med en legemsvægt over 125 kg, bør dosis deles, således at der ikke injiceres mere end 10 ml (kvæg) eller 5 ml (får) per injektionssted.

 

Svin
Intramuskulær injektion. Injektionsvolumet bør ikke overskride 5 ml per injektionssted.

 

Gummimembranen kan sikkert punkteres op til 50 gange med en 16G kanyle og op til 80 gange med en 18G kanyle. Ved gentagne doseringer, anbefales et automatisk doseringsapparat for at undgå for hyppig brydning af membranen.

Bivirkninger (forekomst og sværhedsgrad)

I forbindelse med kliniske undersøgelser blev forbigående hævelser på injektionsstedet observeret.
 - Synlige hævelser på injektionsstedet, af og til forbundet med let smerte i en dag, er meget almindelige hos kvæg. Hævelserne forsvinder typisk inden for 3 til 14 dage men kan fortsætte hos nogle dyr i op til 35 dage efter behandling.
 - Milde til moderate hævelser på injektionsstedet var almindelige hos får og svin i kliniske undersøgelser, af og til forbundet med let smerte i en dag hos får. Disse lokale reaktioner er forbigående og forsvinder typisk inden for 2 (svin) til 4 (får) dage.

 

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:
 - Meget almindelige (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)
 - Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 100 behandlede dyr)
 - Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 1.000 behandlede dyr)
 - Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)
 - Meget sjældne (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter).

Kontraindikationer

Må ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for makrolidantibiotika eller nogen af
hjælpestofferne.

 

Må ikke anvendes samtidig med andre makrolider eller lincosamider (se afsnit 4.8 - Interaktion med andre lægemidler).

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Krydsresistens med andre makrolider kan forekomme.

 

Undgå samtidig anvendelse med antibiotika, der har samme virkningsmekanisme såsom makrolider eller lincosamider.

Særlige advarsler for hver enkelt dyreart, som lægemidlet er beregnet til

Kvæg og svin:
Ingen.

 

Får:
Faktorer såsom våde omgivelser samt uhensigtsmæssig management kan nedsætte virkningen af antimikrobiel behandling af klovsyge. Man bør derfor samtidig med behandlingen af klovsyge benytte sig af andre managementværktøjer, som for eksempel at sørge for tørre omgivelser. Det er uhensigtsmæssig at anvende antibiotika til behandling af godartet klovsyge.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
LÆGEMIDDELFORM
KLINISKE OPLYSNINGER
Dyrearter, som lægemidlet er beregnet til
Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen
Anvendelse under drægtighed, laktation eller æglægning
Overdosering (symptomer, nødforanstaltninger, modgift), om nødvendigt
Tilbageholdelsestid
FARMAKOLOGISKE EGENSKABER
Farmakodynamiske egenskaber
Farmakokinetiske oplysninger
FARMACEUTISKE OPLYSNINGER
Fortegnelse over hjælpestoffer
Væsentlige uforligeligheder
Opbevaringstid
Særlige opbevaringsforhold
Den indre emballages art og indhold
Eventuelle særlige forholdsregler ved bortskaffelse af ubrugte veterinærlægemidler eller AFFALDSMATERIALER FRA BRUGEN AF SÅDANNE
INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN
MARKEDSFØRINGSTILLADELSENS NUMMER (NUMRE)
DATO FOR FØRSTE TILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN
DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN
FORBUD MOD SALG, UDLEVERING OG/ELLER BRUG