Produkt
Gå til produktresumé

Produktresumé

Terapeutiske indikationer

Til aktiv immunisering af hunde, der i perioder er udsat for øget risiko overfor Bordetella bronchiseptica og hunde-parainfluenzavirus, for at reducere de kliniske symptomer forårsaget af B. bronchiseptica og hunde–parainfluenzavirus og for at reducere spredningen af hunde-parainfluenzavirus.

 

Immuniteten indtræder:

Bordetella bronchiseptica: 72 timer efter vaccination.

Hunde-parainfluenzavirus: 3 uger efter vaccination.

 

Immunitetens varighed: 1 år.

Dosering og indgivelsesmåde

Lad den medfølgende sterile solvens opnå stuetemperatur (15 - 25C).

Opløs den frysetørrede vaccine i solvensen under aseptiske forhold. Ryst godt efter tilsætningen af solvensen. Fjern kanylen og indgiv 0,4 ml direkte fra spidsen af sprøjten i et næsebor.

 

Vaccinationsprogram:

Hundene skal være mindst 3 uger gamle. Når Nobivac BbPi indgives samtidig med (ikke blandet med) en anden vaccine i Nobivac-serien, som anført under punkt 4.8, må hundene ikke være under den anbefalede mindstealder for den anden vaccine i Nobivac-serien.

 

For at opnå beskyttelse mod begge vaccinekomponenter bør hunde, der ikke er vaccineret, gives én dosis mindst tre uger før forventet risikoperiode, f.eks. midlertidigt kennelophold. For at opnå beskyttelse mod Bordetella bronchiseptica bør hunde, der ikke er vaccineret, gives én dosis mindst 72 timer før forventet risikoperiode (se også pkt. 4.5).

 

Revaccinér en gang årligt.

Bivirkninger

Fra dagen efter vaccination kan ses let flåd fra øjne og næse, nogle gange ledsaget af lettere besværet vejrtrækning, nysen og/eller hosten. Dette ses især hos meget unge modtagelige hvalpe. Reaktionerne er normalt forbigående, men kan i sjældne tilfælde være vedvarende i op til 4 uger efter vaccination. Dyr, der udviser alvorlige symptomer, kan gives en passende antibiotisk behandling. I meget sjældne tilfælde kan letargi og opkastning ses efter vaccination. I meget sjældne tilfælde kan overfølsomhedsreaktioner forekomme. Disse reaktioner kan udvikle sig til mere alvorlige tilstande (anafylaksi), der kan være livstruende. Hvis sådanne reaktioner opstår, er passende behandling anbefalet. I meget sjældne tilfælde har kliniske tegn på immunmedieret hæmolytisk anæmi, immunmedieret trombocytopeni eller immunmedieret polyartritis været rapporteret.

 

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelige (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)
- Ualmindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)
- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)
- Meget sjældne (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter)

Kontraindikationer

Ingen.

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Må ikke indgives i forbindelse med anden intranasal behandling eller under antibiotisk behandling.

Der findes oplysninger om sikkerhed og virkning, som dokumenterer, at denne vaccine kan gives på samme dag men ikke blandet med, de levende vacciner fra Nobivac-serien; mod hundesyge, smitsom hepatitis forårsaget af hunde-adenovirus type 1, infektioner med hunde-parvovirus og luftvejsinfektioner forårsaget af hunde-adenovirus type 2, samt den inaktiverede vaccine i Nobivac-serien mod leptospirose hos hunde forårsaget af L. interrogans serogruppe Canicola serovar Canicola, L. interrogans serogruppe Icterohaemorrhagiae serovar Copenhageni, L. interrogans serogruppe Australis serovar Bratislava og L. kirschneri serogruppe Grippotyphosa serovar Bananal/Lianguang.

I meget sjældne tilfælde kan en kortvarig akut overfølsomhedsreaktion forekomme, når dette lægemiddel bruges sammen med andre vacciner.

Der foreligger ingen oplysninger om sikkerhed og virkning ved brug af vaccinen samtidig med noget andet veterinært lægemiddel bortset fra præparaterne nævnt oven for. Hvorfor beslutning om at bruge vaccinen før eller efter noget andet veterinært lægemiddel må træffes fra gang til gang.

 

Hvis der indgives antibiotika inden for en uge efter vaccination, skal vaccination gentages efter endt antibiotikabehandling.

Særlige advarsler

Kun raske hunde bør vaccineres.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
LÆGEMIDDELFORM
KLINISKE OPLYSNINGER
Dyrearter
Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen
Drægtighed, diegivning eller æglægning
Overdosering
Tilbageholdelsestid
FARMAKOLOGISKE OG IMMUNOLOGISKE OPLYSNINGER
Farmakodynamiske egenskaber
Farmakokinetiske egenskaber
Miljømæssige forhold
FARMACEUTISKE OPLYSNINGER
Hjælpestoffer
Uforligeligheder
Opbevaringstid
Særlige opbevaringsforhold
Emballage
Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald
INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN
MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER
DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE
DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN
UDLEVERINGSBESTEMMELSE