Produkt
Gå til produktresumé

Produktresumé

Terapeutiske indikationer

Til aktiv immunisering af hunde, der i perioder er udsat for øget risiko overfor Bordetella bronchiseptica og hunde-parainfluenzavirus, for at reducere de kliniske symptomer forårsaget af B. bronchiseptica og hunde–parainfluenzavirus og for at reducere spredningen af hunde-parainfluenzavirus.

 

Indtræden af immunitet:

For Bordetella bronchiseptica: 72 timer efter vaccination.

For Hunde-parainfluenzavirus: 3 uger efter vaccination.

 

Varighed af immunitet: 1 år.

Dosering og indgivelsesmåde

Nasal brug.

 

Lad den medfølgende sterile solvens opnå stuetemperatur (15C - 25C).

Opløs lyofilisatet i solvensen under aseptiske forhold. Ryst hætteglasset godt efter tilsætningen af solvensen. Træk vaccinen tilbage i sprøjten. Fjern kanylen og indgiv 0,4 ml direkte fra spidsen af sprøjten i et næsebor.

Den rekonstituerede vaccine er en råhvid eller gulligfarvet suspension.

 

Vaccinationsprogram:

Hundene skal være mindst 3 uger gamle. Når Nobivac BbPi indgives samtidig med (ikke blandet med) en anden vaccine i Nobivac-serien, som anført i punkt 4.8 (Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktioner), må hundene ikke være under den anbefalede mindstealder for den anden vaccine i Nobivac-serien.

 

For at opnå beskyttelse mod begge vaccinekomponenter bør hunde, der ikke er vaccineret, gives én dosis mindst tre uger før forventet risikoperiode, f.eks. midlertidigt kennelophold. For at opnå beskyttelse mod Bordetella bronchiseptica bør hunde, der ikke er vaccineret, gives én dosis mindst 72 timer før forventet risikoperiode (se også pkt. 4.5 (Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen)).

 

Revaccinér en gang årligt.

Bivirkninger

I laboratoriestudier og feltforsøg:

Fra dagen efter vaccination er det meget almindeligt, at der kan ses let flåd fra øjne og næse, nogle gange ledsaget af lettere besværet vejrtrækning, nysen og/eller hosten. Dette ses især hos meget unge modtagelige hvalpe. Reaktionerne er normalt forbigående, men kan i sjældne tilfælde være vedvarende i op til 4 uger efter vaccination. Dyr, der udviser alvorlige symptomer, kan gives en passende antibiotisk behandling.

 

Efter markedsføring:

Letargi og opkastning opstår i meget sjældne tilfælde efter vaccination. Disse reaktioner kan udvikle sig til mere alvorlige tilstande (anafylaksi), der kan være livstruende. Hvis sådanne reaktioner opstår, er passende behandling anbefalet. I meget sjældne tilfælde har kliniske tegn på immunmedieret hæmolytisk anæmi, immunmedieret trombocytopeni eller immunmedieret polyartritis været rapporteret.

 

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelige (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)
- Ualmindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)
- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)
- Meget sjældne (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter)

Kontraindikationer

Ingen.

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Må ikke indgives i forbindelse med anden intranasal behandling eller under antibiotisk behandling.

Der findes oplysninger om sikkerhed og virkning, som dokumenterer, at denne vaccine kan gives på samme dag som, men ikke blandet med, de levende vacciner fra Nobivac-serien mod hundesyge, smitsom hepatitis forårsaget af hunde-adenovirus type 1, infektioner med hunde-parvovirus (baseret på stamme 154) og luftvejsinfektioner forårsaget af hunde-adenovirus type 2, samt den inaktiverede vaccine i Nobivac-serien mod leptospirose hos hunde forårsaget af L. interrogans serogruppe Canicola serovar Canicola, L. interrogans serogruppe Icterohaemorrhagiae serovar Copenhageni, L. interrogans serogruppe Australis serovar Bratislava og L. kirschneri serogruppe Grippotyphosa serovar Bananal/Lianguang.

I meget sjældne tilfælde kan en kortvarig akut overfølsomhedsreaktion forekomme, når dette lægemiddel bruges sammen med andre vacciner.

Der foreligger oplysninger om sikkerhed, som viser, at Nobivac BbPi kan gives samme dag som, men ikke blandet med den bivalente vaccine fra Nobivac-serien, der indeholder hundens parvovirus (baseret på stamme 630a). Effekten af Nobivac BbPi efter samtidig brug er ikke testet. Idet sikkerheden er testet, skal dyrlægen tage dette med i overvejelserne, når det besluttes at bruge produkterne på samme tid.

I meget sjældne tilfælde kan forbigående overfølsomhedsreaktioner opstå, når dette produkt bruges sammen med andre vacciner.

Der foreligger ingen oplysninger om sikkerhed og virkning ved brug af vaccinen samtidig med noget andet veterinært lægemiddel bortset fra præparaterne nævnt ovenfor, hvorfor beslutning om at bruge vaccinen før eller efter noget andet veterinært lægemiddel må træffes fra gang til gang.

 

Hvis der indgives antibiotika inden for en uge efter vaccination, skal vaccination gentages efter endt antibiotikabehandling.

Særlige advarsler

Kun raske dyr må vaccineres.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
LÆGEMIDDELFORM
KLINISKE OPLYSNINGER
Dyrearter
Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen
Drægtighed, diegivning eller æglægning
Overdosering
Tilbageholdelsestid
IMMUNOLOGISKE EGENSKABER
Farmakodynamiske egenskaber
Farmakokinetiske egenskaber
Miljømæssige forhold
FARMACEUTISKE OPLYSNINGER
Hjælpestoffer
Væsentlige uforligeligheder
Opbevaringstid
Særlige opbevaringsforhold
Emballage
Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald
INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN
MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER
DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE
DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN
UDLEVERINGSBESTEMMELSE