Produkt
Gå til produktresumé

Produktresumé

Terapeutiske indikationer

Behandling af overfladiske traumatiske eller kirurgiske sår kontamineret med chlortetracyclinfølsomme mikroorganismer. Produktet kan anvendes som del af behandlingen af overfladiske hud- og klovinfektioner, især interdigital dermatitis (klovspalte- og balleforrådnelse) og digital dermatitis forårsaget af mikroorganismer, der er følsomme over for chlortetracyclin.

Dosering og indgivelsesmåde

Til kutan anvendelse. Ryst beholderen grundigt før påsprøjtning. Hold beholderen ca. 15-20 cm fra det område, der skal sprøjtes. Påsprøjt midlet jævnt i 3 sekunder, indtil behandlingsområdet har fået ensartet farve. I tilfælde af klovinfektioner bør behandlingen gentages efter 30 sekunder. Til behandling af overfladiske sår kontamineret med chlortetracyclinfølsomme mikroorganismer anbefales en enkelt påsprøjtning. Til behandling af digital dermatitis anbefales to påsprøjtninger med 30 sekunders mellemrum i 3 på hinanden følgende dage en eller to gange daglig. Til behandling af andre klovinfektioner (klovspalte- og balleforrådnelse) anbefales 2 påsprøjtninger med 30 sekunders mellemrum en eller to gange daglig. Alt efter skadens sværhedsgrad og behandlingens effekt bør behandlingen gentages inden for 1 til 3 dage.

Bivirkninger

Der kan i sjældne tilfælde forekomme overfølsomhedsreaktioner.

Kontraindikationer

Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for tetracyclin.
Må ikke anvendes i tilfælde med kendt resistens mod tetracyklin.

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der foreligger ingen oplysninger om interaktioner med andre behandlinger.

Der ses kun minimal absorption af chlortetracyclin efter kutan anvendelse af chlortetracyclin spray. Interaktioner forventes derfor ikke. Der foreligger ingen oplysninger om interaktioner med andre behandlinger. Interaktioner forventes ikke.

Særlige advarsler

Ingen

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Hjælpestoffer
LÆGEMIDDELFORM
KLINISKE OPLYSNINGER
Dyrearter
Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen
Drægtighed, diegivning eller æglægning
Overdosering
Tilbageholdelsestid
FARMAKOLOGISKE EGENSKABER
Farmakodynamiske egenskaber
Farmakokinetiske egenskaber
FARMACEUTISKE OPLYSNINGER
Uforligeligheder
Opbevaringstid
Særlige opbevaringsforhold
Emballage
Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald
INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN
MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)
DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE
DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN
UDLEVERINGSBESTEMMELSE