Produkt
Gå til produktresumé

Produktresumé

Terapeutiske indikationer med angivelse af dyrearter, som lægemidlet er beregnet til

Til behandling af smerte og inflammation associeret med osteoarthritis (slidgigt) og behandling af peri-operative smerter (smerter efter operation) efter ortopædkirurgi eller blødtvævskirurgi hos hunde.

Dosering og indgivelsesvej

Oral anvendelse.

Cimalgex tabletter kan gives enten sammen med eller uden foder. Tabletterne har smag og studier (med raske beagle hunde) har vist, at de fleste hunde spiser tabletterne frivilligt.

 

Den anbefalede dosering af cimicoxib er 2 mg pr. kilo kropsvægt, én gang dagligt, i overensstemmelse med nedenstående doseringstabel.

 

 

 

 

Hundens kropsvægt (kg)

 

 

Antal tyggetabletter og tabletstyrke

(mg. cimicoxib)

 

Cimalgex 8 mg

 

Cimalgex 30 mg

 

Cimalgex 80 mg

3,0 4,0

1

 

 

4,1 7,5

 

½

 

7,6 15,0

 

1

 

15,1 20,0

 

 

½

20,1 40,0

 

 

1

40,1 60,0

 

 

1+½

>60,1

 

 

2

 

 

Behandlingens varighed

Behandling af peri-operative smerter efter ortopædkirurgi eller blødtvævskirurgi: en dosis 2 timer før kirurgi, efterfulgt af 3-7 dages behandling, afhængig af den behandlende dyrlæges vurdering.

Smertelindring og behandling af inflammation i forbindelse med slidgigt: 6 måneder. Ved længerevarende behandling skal der foretages løbende overvågning af dyrlægen.

Bivirkninger (forekomst og sværhedsgrad)

Milde og forbigående tilfælde af gastrointestinale lidelser (opkastning og/eller diarré) forekommer meget almindelig.

 

I sjældne tilfælde er der observeret alvorlige gastrointestinale lidelser som blødning eller dannelse af mavesår. Andre bivirkninger som anoreksi eller letargi kan også ses i sjældne tilfælde.

 

I meget sjældne tilfælde er der observeret ændringer i de biokemiske parametre i nyrerne. Som ved enhver længerevarende NSAID-behandling, skal nyrefunktionen monitoreres.

 

Hvis en bivirkning fortsætter efter behandlingens afslutning, skal der søges rådgivning hos en dyrlæge. Hvis bivirkninger som kontinuerlig opkastning, gentagne forekomster af diarré, blod i afføringen, pludseligt vægttab, letargi eller forværring af de biokemiske parametre i nyrerne forekommer, skal brugen af produktet umiddelbart ophøre, og passende monitorering og/eller behandling iværksættes.

Kontraindikationer

Bør ikke anvendes til hunde som er yngre end 10 uger.

Bør ikke anvendes hunde med mave-tarm lidelser eller moragiske lidelser.

Bør ikke anvendes samtidig med kortikosteroider eller andre non-steroide antiinflammatoriske lægemidler (NSAID).

Bør ikke anvendes i tilfæde af overfølsomhed over for cimicoxib eller et eller flere af hjælpestofferne. Bør ikke anvendes til avlstæver, under drægtighed og laktation.

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Cimalgex må ikke administreres samtidig med kortikosteroider eller andre NSAIDer. Forudgående behandling med andre anti-inflammatoriske midler kan give yderligere eller kraftigere bivirkninger, og man skal derfor have en behandlingsfri periode med sådanne lægemidler før behandling med

Cimalgex påbegyndes. Længden af den behandlingsfri periode skal afpasses til det tidligere anvendte lægemiddels farmakokinetiske egenskaber.

Særlige advarsler

Ingen.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
LÆGEMIDDELFORM
KLINISKE OPLYSNINGER
Dyrearter, som lægemidlet er beregnet til
Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen
Anvendelse under drægtighed, laktation eller æglægning
Overdosering (symptomer, nødforanstaltninger, modgift), om nødvendigt
Tilbageholdelsestid
FARMAKOLOGISKE EGENSKABER
Farmakodynamiske egenskaber
Farmakokinetiske oplysninger
FARMACEUTISKE OPLYSNINGER
Væsentlige uforligeligheder
Opbevaringstid
Særlige opbevaringsforhold
Den indre emballagens art og indhold
Eventuelle særlige forholdsregler ved bortskaffelse af ubrugte veterinærlægemidler eller affaldsmaterialer fra brugen af sådanne
INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN
MARKEDSFØRINGSTILLADELSENS NUMMER (NUMRE)
DATO FOR FØRSTE TILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN
DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN